MFC it Kattehûs

2016-09-29

Jierferslach MFC It Kattehûs

Gepubliceerd op 26 februari 2017 | door Redactie

Jierferslach 2016  Algemien 2016 is in dreech jier west foar it MFC, sawol finansjeel as organisatorysk. Finansjeel fanwege de betellingsefterstân fan SISA by har fallisemint en it sluten fan it jeugdcentrum oan it begjin fan it ... Lees meer


MFC it Kattehûs

2016-09-29

Hierprizen MFC It Kattehûs omheech

Gepubliceerd op 10 januari 2017 | door Redactie

It bestjoer hat besletten foar 2017 de hierprys fan de Grutte seal te ferheegjen fan €40,- nei €44,- en dy fan de Molehiemseal fan €25,- nei €27,50. De hierprys fan de Lytse seal en de konsumpsjesprizen ... Lees meer


MFC it Kattehûs

2016-09-29

Pandbrieven MFC It Kattehûs uitgeloot

Gepubliceerd op 17 oktober 2016 | door Redactie

In 2003 zijn er pandbrieven verkocht om de verbouw en uitbreiding van het MFC “It Kattehûs” mede mogelijk te maken. Destijds is de volgende informatie gegeven bij de verkoop. De pandbrieven ten behoeve van de verbouw ... Lees meer


MFC it Kattehûs

2016-09-29

Goed en min nijs fan It Kattehûs

Gepubliceerd op 29 september 2016 | door Redactie

MFC It Kattehûs is al een tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bestuurleden. Op deze site heeft u herhaaldelijk berichten hierover kunnen lezen. Hieronder bericht van It Kattehûs over de laatste stand van zaken, met nogmaals een ... Lees meer


Back to Top ↑