Nieuws no image

Gepubliceerd op 13 november 2011 | door Redactie

0

Ferdwynt dokterspost út Jirnsum?

It husdokterskollektyf yn Grou wol mei it klearkommen fan it nije husdokterssintrum yn Grou de sprekoeren op trije moansskoften yn de wike yn Jirnsum beeinigje. De Jirnsumers fine dit in minne saak en perfoast net nedich.

Pleatslik Belang en de ANBO ôfd. Jirnsum wolle hjiroer dan ek yn petear mei de husdokters. Foar ûndersteuning fan dat petear ha PB en ANBO dêrom in hantekeningaksje, ûnder it biedwurd “Hâld de husdokter yn jirnsum” op tou setten om dit foarnimmen fan it husdokterskollektyf te kearen. De hantekeninglisten lizze yn alle iepenbiere gelegenheden, kafe’s, winkels, sportkantine, doarpshûs yn Jirnsum. PB en de ANBO roppe de Jirnsumers dan ek op om dêr na ta te gean en de listen man- en froumachtich te tekenjen.

Foar mear ynformaasje kinne jo terjochte by
J. Smittenberg fan PB, till. 0566-601994 en
S. Janse fan de ANBO till. 0566-602110

Bestjoer PB en bestjoer ANBO

Digitale handtekening

De hantekeninglisten lizze yn de folgjende gelegenheden: Frits Koopcentrum, Kafe De Twee Gemeenten, SieSoo Haarmode, Oleanders, Kafe De Fantast, Attent supermarkt, MFC It Kattehûs, de sportkantine.De hantekeninglisten lizze yn de folgjende gelegenheden: Frits Koopcentrum, Kafe De Twee Gemeenten, SieSoo Haarmode, Oleanders, Kafe De Fantast, Attent supermarkt, MFC It Kattehûs, de sportkantine.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen