Dorpshuis no image

Gepubliceerd op 8 december 2011 | door Redactie

0

Finansjele Frijwilliger Frege

It wurk bestiet út:

1) It ien kear yn de moanne útskriuwen en ferstjoeren fan de rekkens

2) it beteljen fan de eigen rekkens

3) It kontrolearjen fan de betellings

4) It opstellen fan it jierferslach

5) it opstellen fan de begrutting

6) it byhâlden fan it kas- en bankboek

7) it twa kear bywenjen fan in bestjoersgearkomste foar besprek fan begrutting en jierrekken

8) Sa no en dan oerlis mei de ponghâlder

 

De gegevens fan de út te skriuwen rekkens wurde oanlevere troch de behearder. De finansjele administrateur hoecht net yn it bestjoer. It wurk kostet oan tiid trochinoar sa’n 6 oeren yn ‘e moanne. De hiele administraasje is digitaal.

Foar oanmelden en ynformaasje kinne jo terjochte by S. Boschma, tel. (0566) 602219.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen