Nieuws no image

Gepubliceerd op 27 februari 2006 | door Redactie

0

Informatie over Vogelgriep

Maandag 20 februari werd de afschermplicht, zo u wilt ophokplicht, voor alle pluimvee in heel Nederland van kracht vanwege de dreiging van de vogelgriep. Recente meldingen van gevallen van vogelgriep in Europa hebben hiertoe geleid. Op het moment dat u dit leest kan het zijn dat de actualiteit dit schrijven al weer heeft ingehaald. Toch is het verstandig één en ander voor u op een rijtje te zetten. Voorlopig is er in ieder geval geen enkele reden voor paniek. Bezorgdheid omtrent de vogelgriep is wel op zijn plaats.

Wat is vogelgriep? 
Vogelgriep, ook wel (klassieke) vogelpest of aviaire influenza genoemd, wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant zijn aan het menselijke griepvirus. Het is een zeer besmettelijke ziekte waar het merendeel van alle vogelsoorten gevoelig voor is.
Vogelgriep is vooral erg besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Het kan bij deze dieren een snel verlopende ziekte zijn met ernstige verschijnselen en veel sterfte. De ernst van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de virusstam, de leeftijd van de getroffen dieren en van de omstandigheden. De ziekte verspreidt zich via de lucht en via vogelmest.
Sommige watervogels kunnen dit soort virussen bij zich dragen zonder er zelf ziek van te worden. Vogelpest moet níet verward worden met de Newcastle disease of pseudovogelpest. Dat wordt door een heel ander virus veroorzaakt, maar kan dezelfde symptomen geven. In Nederland worden alle bedrijfsmatig gehouden kippen en kalkoenen hiertegen (verplicht) ingeënt, evenals hobbyvogels en postduiven die deelnemen aan tentoonstellingen en wedstrijden. 

Hoe gevaarlijk is vogelgriep voor mensen? 
In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige varianten van het vogelgriepvirus ook mensen infecteren. De verschijnselen variëren van milde griep tot ernstige ziekte. De recente uitbraken van vogelgriep in Azië en Turkije worden veroorzaakt door het virus H5N1, welke besmettelijk is voor mensen. In Azië zijn tot nu toe ruim 70 mensen overleden aan dit virus. Recent zijn er ook in Turkije mensen aan overleden. Degenen die besmet raakten, hadden intensief contact gehad met ziek pluimvee. Besmetting van mens naar mens is nog niet aangetoond. Maar het H5N1-virus kan genetisch zodanig veranderen (muteren) dat het makkelijker overgaat van dier op mens of van mens naar mens overdraagbaar wordt. In dat laatste geval kan de vogelgriep ontaarden in een wereldwijde griepepidemie (pandemie) onder mensen. Bestaande griepvaccins bieden daartegen geen bescherming. In de 20ste eeuw waren er 3 ernstige grieppandemieën, namelijk de Spaanse griep (1918), de Aziatische griep (1957) en de Hong Kong griep (1966). Op dit moment is van zo’n pandemie geen sprake. Wel lijkt het vogelgriepvirus genetisch zo te veranderen dat het makkelijker van vogels op mensen overgaat. Vogels kunnen preventief ingeënt worden tegen de vogelgriep, mensen tot nu toe (nog) niet. De jaarlijkse vaccinatie tegen griep werkt dus niet tegen vogelgriep. 

Hoe verspreidt vogelgriep? 
Het vogelgriepvirus verspreidt zich door intensief contact met besmet pluimvee. Met name via besmette ontlasting van pluimvee en via kleine deeltjes ontlasting in de lucht. Uitwerpselen van besmette overvliegende vogels kunnen in water terechtkomen.
Deskundigen achten het echter onwaarschijnlijk dat zulk water een besmettingsgevaar voor mensen vormt. Het vogelgriepvirus is van zichzelf kwetsbaar en verliest snel aan kracht. Zeker als het sterk verdund in regenwater, zwemwater of bepaalde drinkwatersystemen terecht zou komen. Het virus kan zichzelf dan onvoldoende vermenigvuldigen om in leven te blijven. 

Is het wel veilig om kip of eieren te eten? 
Via voedsel kan het virus in principe niet worden overgedragen, mits goed bereid! Het H5N1-virus is niet hittebestendig. Kip door en door gaar bakken of braden is overigens ook om andere redenen veiliger. Zachtgekookte eieren of producten waarin rauwe eieren verwerkt zijn moeten worden ontraden. 

Als in Nederland de vogelgriep zou uitbreken welke maatregelen gaan dan gelden? 
Als in Nederland, net als in 2003, vogelgriep uitbreekt zullen de bedrijven met zieke dieren ‘geruimd’ worden. Zo ook de bedrijven in een cirkel rondom een besmet bedrijf. Uiteraard wordt een vervoersverbod ingesteld. Om de risico’s voor eigenaren van pluimveebedrijven en ruimers en dierenartsen zo klein mogelijk te maken zal een speciaal draaiboek van toepassing zijn. Hierbij valt te denken aan hygiënische maatregelen en het gebruik van antivirale middelen. 

Wat te doen als u een dode vogel vindt? 
Als u een dode vogel aantreft betekent dit natuurlijk niet dat het hier om een met vogelgriep besmet dier gaat. Dagelijks sterven vogels aan natuurlijke oorzaken; de kans dat een vogel is overleden aan het vogelgriepvirus is niet groot. Als dode vogels opgeruimd moeten worden draag dan altijd wegwerphandschoenen en was uw handen na afloop. Wanneer u een dode zwaan of reiger, 5 of meer dode eenden of ganzen, 20 of meer andere dode vogels aantreft moet u de vogels niet opruimen maar dit doorgeven aan de meldkamer van de Algemene Inspectiedienst (AID), telefoonnummer: 045-5466230.
Onderzoek naar het vogelgriepvirus kan dan worden uitgevoerd. 

Is vogelgriep besmettelijk voor een hond of kat? 
Honden en katten zijn in principe niet gevoelig voor de vogelgriep. Ze kunnen de ziektekiem wel overbrengen op pluimvee en vogels. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt, naar aanleiding van de vogelgriepepidemie in zuidoost Azië, de dood van een aantal katten. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. In Thailand zijn enkele gevallen bekend waarbij katachtigen (tijgers) besmet zijn geraakt met het H5N1-virus door het eten van rauw vlees van zieke kippen. 

Welke regels zijn er in Nederland nu precies van kracht? 
Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vanaf maandag 20 februari de afschermplicht voor pluimvee in héél Nederland afgekondigd. Dat geldt voor zowel commercieel gehouden pluimvee als ook voor hobbydieren. De afschermplicht houdt in dat er geen enkel contact mag zijn tussen pluimvee en wilde vogels. Ook moet de bovenzijde van uitloopruimtes en hokken afgedicht worden tegen het risico van besmetting via uitwerpselen van wilde trekvogels.
Markten waar pluimvee, loopvogels en postduiven worden verhandeld zijn in Nederland niet toegestaan. Tentoonstellingen, shows, wedvluchten en dergelijke met (sier)pluimvee, loopvogels of duiven zijn vanaf maandag ook verboden. Alleen overdekte markten en overdekte tentoonstellingen voor andere siervogels zijn toegestaan. 

Wat betekent dit voor de hobbydierhouders
Duiven, kippen of ander pluimvee zoals eenden of kalkoenen moeten in een ruimte worden gehouden die aan de bovenkant ondoorlatend is. De zijkanten moeten minimaal zijn afgeschermd met gaas, zodat contact met andere vogels niet mogelijk is. Laat de dieren geen oppervlaktewater drinken, zoals water uit sloten. Als er binnen een paar dagen enkele dieren doodgaan, neem dan direct contact op met uw dierenarts. De kans bestaat dat het vogelgriep is. Raak de dieren niet meer aan of draag rubberen handschoenen. Er zullen zich lastige situaties voordoen om aan de voorwaarden te voldoen. 
Tot nu toe hebben uitsluitend dierentuinen hebben tot nu toe ontheffing gekregen om te enten. Op woensdag 22 februari heeft Minister Veerman ook toestemming gekregen om overig pluimvee in Nederland te vaccineren. Er worden nu concrete plannen gemaakt voor de uitvoering hiervan. Dat vergt enige tijd. Zolang enting nog niet van toepassing is, dienen we ervoor te zorgen dat de risico’s zo klein mogelijk worden gehouden!

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Grou-Reduzum 

Bronnen: RIVM; Min. van LNV en WVS; Voedsel en Waren Autoriteit; KNMvD en WHO.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen