Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 26 februari 2012 | door Redactie

0

Jaarvergadering PBI: vergaderstukken

 Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum, die op maandag 5 maart a.s. plaatsvindt, treft u hieronder aan.

 

 

Aan:    Allen die mee willen denken en werken aan een mooi en leefbaar Jirnsum
Betreft: Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2012 van Plaatselijk Belang Irnsum


Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 5 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum plaats.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180 te Jirnsum.

Naast de gebruikelijke agendapunten vragen we uw aandacht voor het volgende. De heer Jurjen van der Weg, dorpencoördinator van de gemeente Leeuwarden, vertelt hoe de gemeente Leeuwarden gestalte geeft aan het dorpenbeleid.


Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit opdat u zich kunt informeren over onze activiteiten en de ontwikkelingen in ons dorp Jirnsum.
Dus graag tot ziens op maandag 5 maart.

De jaarverslagen van PBI en de commissies kunt u vinden in de Stim fan Jim, of op de website www.jirnsum.com.

Met vriendelijke groet,

Namens Plaatselijk Belang Irnsum,

 
Koos Stornebrink

Rijksweg 41,

9011 VA Jirnsum
E-mail: secretaris.pbi@gmail.com


 

 

 

 

 

Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum, die op maandag 5 maart a.s. plaatsvindt, treft u hieronder aan.

 

 

Aan:    Allen die mee willen denken en werken aan een mooi en leefbaar Jirnsum
Betreft: Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2012 van Plaatselijk Belang Irnsum


Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 5 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum plaats.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180 te Jirnsum.

Naast de gebruikelijke agendapunten vragen we uw aandacht voor het volgende. De heer Jurjen van der Weg, dorpencoördinator van de gemeente Leeuwarden, vertelt hoe de gemeente Leeuwarden gestalte geeft aan het dorpenbeleid.


Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit opdat u zich kunt informeren over onze activiteiten en de ontwikkelingen in ons dorp Jirnsum.
Dus graag tot ziens op maandag 5 maart.

De jaarverslagen van PBI en de commissies kunt u vinden in de Stim fan Jim, of op de website www.jirnsum.com.

Met vriendelijke groet,

Namens Plaatselijk Belang Irnsum,

 
Koos Stornebrink

Rijksweg 41,

9011 VA Jirnsum
E-mail: secretaris.pbi@gmail.com


Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Irnsum

Maandag 5 maart 2012, aanvang 20.00 uur, in It Kattehûs, Rijksweg 180


 

A-g-e-n-d-a


1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering van 28 februari 2011

4. Jaarverslag 2011 van Plaatselijk Belang Irnsum

5. Jaarverslag 2011 van de commissies (zie bijlagen)

·        De Stim fan Jim

·        Jirnsum Online

·        Doarpsargyf Jirnsum

·        Scholenbouw-Plus

·        Speeltuincommissie

6. Financieel verslag 2011 en begroting 2012

·        Verslag van de kascommissie

·        Benoeming nieuw lid van de kascommissie

7. Rondvraag

 

 

*********************PAUZE*********************

 

 

8. Dhr. Jurjen van der Weg, dorpencoördinator van de gemeente Leeuwarden

 

9. Sluiting


 

 

 

Wilt u de jaarverslagen en financiële jaaroverzichten meenemen naar de vergadering?


 

 

 

Jaaroverzicht 2011

 

Inleiding

Het bestuur van Plaatselijk Belang Irnsum (PBI) heeft het afgelopen jaar 9 bestuursvergaderingen gehad. Daarnaast was er nog regelmatig overleg met andere partijen. Bijna elke maand werd verslag gedaan van de activiteiten van PBI in onze dorpskrant De Stim Fan Jim. Het aantal werkgroep leden laat te wensen over. Door onderbezetting van de werkgroepen en de financiële krapte bij de gemeente, worden er weinig nieuwe initiatieven ontplooid.

 

Bestuur, werkgroep(en) en commissies:

Het bestuur bestond in 2011 uit:

 

Jan Smittenberg       (voorzitter)

Koos Stornebrink      (secretaris en afgevaardigde van PBI bij de Stichting Molehiem)

Rients Koster           (penningmeester)

Theo Damsma         (lid) en werkgroep Scholenbouw-Plus

Antje Loorbach        (lid)

 

De werkgroep Wonen, Verkeer en Groen werd, na het vertrek van Sake Janse een ‘slapende’ werkgroep.

 

De werkgroep ‘Scholenbouw-Plus’ die in maart 2010 in het leven werd geroepen, bestaat uit:

Theo Damsma                  Bert de Jong

Renee Ruiten                    Bauke Nicolai

Niek Haringsma

 

De voormalige ‘Werkgroep Voorzieningen’ werd omgedoopt tot de ‘Werkgroep Activiteiten’. Hierin zit Diana Paulusma.

 

De ‘Werkgroep Recreatie en Toerisme’ heeft (nog steeds) geen leden en ontplooit dus geen activiteiten.

 

De commissies die opereren onder de paraplu van PBI zijn:

 • Jirnsum-Online
 • Doarpsargyf
 • De Stim fan Jim
 • De Speeltuincommissie

 

Project Sylsbrêge

Over de Sylsbrêge vonden in 2011 geen besprekingen plaats. Uit de media moesten we vernemen dat de Sylsbrêge in 2013 zonder veel toetsers en bellen wordt vervangen. De gemeente Boarnsterhim heeft dit als een ‘urgent project’ aangemerkt. “Het project Jirnsum omvat het verhogen en verkeersveiliger maken van de Sylsbrêge en verder het realiseren van enkele vaar recreatieve voorzieningen nabij het centrum van het dorp en in de directe omgeving van de nieuwe brug”. Medio 2010 heeft de raad de 2e herijking van het Friese Merenproject H+ Boarnsterhim vastgesteld.

De Provincie meldt: “Voor het project Sylsbrêge Jirnsum heeft de uitwerking van de bestuurlijke afspraken meer tijd gevergd dan was gepland”. Concreet houdt dit in dat de plannen van 2012 naar 2013 zijn verschoven.

Project Herinrichting Wijde Steeg en ijsbaan-/evenemententerrein:

De uitvoering van dit plan is weer een stapje dichterbij gekomen. Wij hebben van de gemeente een reactie gekregen op het Centrumplan dat wij in februari aan B&W hebben aangeboden. Op een enkel technisch detail na kunnen zij instemmen met het plan voor herinrichting van de Wijde Steeg en de Opslag. Het plan voor ombouw van de ijsbaan tot evenemententerrein hebben ze nog niet zo goed bestudeerd. Om financiële redenen is realisering daarvan voorlopig nog niet aan de orde. Wel wordt daar in het nieuwe bestemmingsplan alvast rekening mee gehouden.

Ook de financiering van het Centrumplan is natuurlijk niet zo eenvoudig. Opsparen van de middelen voor regulier onderhoud levert te weinig op. Als eerste fase stellen zij voor te beginnen met het gedeelte aan het water met de steigers (de Opslag). Omdat dat gedeelte ook voor het (water)toerisme van belang is zijn er meer subsidieregelingen voor beschikbaar. Bovendien kan mogelijk een deel van de zogenaamde Molehiemgelden voor dit project gebruikt worden. Die zijn beschikbaar in het kader van het project Verhoging Sylsbrêge maar kunnen in samenhang daarmee ook elders langs de vaarroute worden ingezet.

 

Dorpsschouw

In juni vond de jaarlijkse dorpsschouw plaats. We dienden 10 punten in. De punten zijn nog niet allemaal uitgevoerd. Zo nu en dan moeten we bij de gemeente weer even aan de bel trekken.

 

Voorzieningen:

Er is nog geen concrete voortgang in de plannen voor reconstructie van het gebied rond o.b.s. It tredde Sté (Dekemahiem) te melden. De gemeente richt zich eerst alleen op de scholenbouw en Elkien beraadt zich nog op de plannen. Door de crisis lijkt het toch anders te gaan worden dan we dachten. Elkien wil hier in 2012 ook met de bewoners van dit gebied over praten.

 

AED: Mede door inspanningen van PBI is er nu een AED bij het Thomashuis aan de Gravinnewei. Deze AED is voor alle Jirnsumers. Er wordt nog gewerkt aan een lijst met mensen die dit apparaat kunnen of willen bedienen in geval van nood.

 

Recreatie en toerisme:

Deze werkgroep heeft geen leden. Er zijn geen activiteiten ontplooid. Camping Molehiem is nu definitief gesloten. SHP heeft het terrein ontruimd, de gebouwen gesloopt en is begonnen met het bouwrijp maken.

 

Woningbouwcorporatie Elkien

Dit jaar hebben we niet met Elkien vergaderd. Wel werd er op andere wijze overleg gevoerd.

Bij Elkien moet ook worden bezuinigd. Elkien sluit het kantoor in Grou en in 2011 hebben we helaas geen dorpsbudget mogen ontvangen.

 

De gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Met de gemeente werd gesproken over de Sylsbrêge, De Wijde Steeg, het ijsbaanterrein, de dorpsschouw, de drugsproblematiek bij de garageboxen en de nieuwbouw van de basisscholen en sportzaal.

Het is nu helemaal zeker dat Jirnsum vanaf 2014 bij de gemeente Leeuwarden gaat horen. Begin 2011 hebben we contact gezocht met dhr. J. v.d. Weg, de dorpencoördinator van de gemeente Leeuwarden. Hij vertelde op een bestuursvergadering hoe de gemeente Leeuwarden gestalte geeft aan het dorpenbeleid. Wat ons betreft zag het er prima uit!

 

 

 


Huisarts

Het bestuur heeft meermalen gesproken met de 3 artsen van de huisartsenpraktijk in Grou toen bleek dat de Jirnsumer praktijk gesloten zou worden. Het heeft helaas niet mogen baten.

 

Ledenlijsten en contributie-inning

We hebben besloten om de contributie uitsluitend via de bank te gaan innen. Er ging namelijk teveel tijd in het ophalen van de bijdrage zitten. Leden werden enkele keren opgeroepen om de betaling bij de bank te regelen.

                                                                                         

Overige partijen waarmee PBI overleg had:

 • Festiviteiten Kommisje ‘De Jirnsumer Kat’;
 • IJsclub Irnsum;
 • VV Irnsum;
 • Sportstichting;
 • Thomashuis;
 • Meitinker;
 • SHP Projectontwikkeling;
 • Beide basisscholen in Jirnsum;
 • Bovenschoolse directie van beide basisscholen;
 • Bedrijfsleven Jirnsum;
 • Jeugdcentrum It Kattehûs;
 • Volkstuinvereniging;
 • Politie – buurtagent Lucas Haanstra;
 • Enkele particulieren.

 

 

Koos Stornebrink, secretaris

 

 

Jaarverslag werkgroep Scholenplus.

De werkgroep scholen plus is ruim anderhalf jaar geleden gestart met als belangrijkste doelstellingen:

·         Het dorp betrekken/ informeren bij de voorbereiding en de bouw van de nieuwe school.

·         Mogelijkheden inventariseren om de nieuwe sportzaal bij de school in hoogte en oppervlak te vergroten zodat deze voor sportverenigingen naar de toekomst beter te gebruiken zal zijn.

In een gesprek in februari vorig werd ons duidelijk gemaakt dat Plaatselijk Belang geen directe gesprekspartner was in de ontwikkeling van plannen (plan van eisen) van de nieuwe school. Voor informatie m.b.t. de bouw zouden we ons moeten richten tot dhr. J. Dijkstra van de gemeente. Wel werd afgesproken dat dhr. Hooijsma als vertegenwoordiger van de scholen en coördinator van de bouw via de Stim de inwoners van Jirnsum op de hoogte zou houden over de voortgang van de bouw. Deze informatie is in eerste instantie niet bij de Stim aangekomen en pas later na tussenkomst van Plaatselijk Belang voor het eerst in november geplaatst. In september zijn ouders van beide scholen en in laatste instantie Plaatselijk Belang uitgenodigd en geïnformeerd over de voorlopige ontwerpvisie van de nieuwe school. Deze informatieavond werd helaas niet aangegrepen om ouders en Plaatselijk Belang inzicht te geven in de wijze waarop de scholenbouw in Jirnsum gestalte zou krijgen. Overigens was men op het eerste gezicht tevreden over het eerste ontwerp. De architect zal vanuit deze ontwerpvisie een completer schetsontwerp gaan maken. Wanneer hierover meer duidelijkheid is, zullen zaken zoals verkeerscirculatie en omgevingsfactoren duidelijker worden en zal Plaatselijk Belang meer betrokken worden om mee te denken.

Het afgelopen jaar is opnieuw geprobeerd om hoogte en vloeroppervlak van de nieuwe sportzaal aan te passen. Vooral op het moment dat stichting Molehiem aangaf hierin onder strikte voorwaarden in te willen bijdragen, leken er mogelijkheden te zijn. Echter de harde garanties en beleidsmatige bezwaren die vanuit de gemeente gesteld werden, maakte het plan uiteindelijk niet haalbaar. Hierdoor zullen we ons in de toekomst m.n. moeten richten op details en eventuele extra’s binnen het reguliere bouwplan.

 

Doarpsargyf Jirnsum Jaaroverzicht 2011.

De werkzaamheden van het afgelopen jaar bestonden grotendeels in het uitzoeken en sorteren van de twee veel omvattende verenigingen, nl. Plaatselijk Belang en de v.m. camping VVV en de ver. “ Molehiem”.

Na de laatste sortering wordt alles genummerd, genoteerd en in archief dozen bewaard en daarna gedigitaliseerd. Deze tijdrovende werkzaamheden zijn van belang om de diverse artikelen, onderwerpen weer snel terug te vindenbij navraag door eventuele belangstellenden.

Binnen gekomen dit jaar, zijn behalve diverse foto’s, de notulen van bestuursvergaderigen en jaarverslagen van de ver. ANBO.

Zoals ieder jaar sluiten we weer af met de oproep aan alle Jirnsumers

 

“neat fuortgoaie foardat jo kontakt opnommen ha mei it Jirnsumer doarpsargyf”

 

Dit geldt voor geschriften, knipsels en foto’s.

Nadere informatie bij de commissie:

v.z.    Sake Janse             602110

lid.      Eddie Groen            601623

secr.   Piet Posthumus        601278.

 

Een van de vele knipsels en foto’s uit de archieven. De merkefeesttent op de voormalige ijsbaan wat nu de Douwemastrjitte is.

                                                                                                                  

 

Beste bewoners van Jirnsum,,

 

De speeltuincommissie heeft in 2011 veel ondernomen. Zo hebben we dit jaar:

 

ñ  Speeltuin de Wieren is vernieuwd.

ñ  Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan alle drie speeltuinen uitgevoerd.

ñ  Er is een buitenspeeldag en een burendag georganiseerd.

 

Ook zijn we voor dit jaar met een intekenlijst bij u langs geweest. We hebben € 859,- opgehaald. Iedereen bedankt hiervoor. We zullen in speeltuin Het Hoefijzer dit jaar een nieuw toestel plaatsen.

 

De speeltuincommissie heeft dit jaar een nieuw bestuurslid erbij gekregen. Rianne van der Zee.

 

We hopen ook dit jaar weer van u op aan te kunnen. U kunt zich al vrijwilliger opgeven voor:

         Begeleiding van spellen

         Helpen bij de onderhoudswerkzaamheden en plaatsen van nieuwe toestellen.

 

De Speeltuincommissie

* Diana Paulusma              * Rianne van der Zee

* Tjitske de Wal                * Rinkse v/d Honig

 

 

Jaarverslag Jirnsum Online 2011


De commissie Jirnsum Online bestond per 31-12-2011 uit:

 • Niek Haringsma (techniek)
 • Rienk de Vries (divers)
 • Sigrid Nugteren (redactie)
 • Richtsje Stornebrink (redactie, (financiële) administratie, afhandeling e-mail)

·         Jappie Sikkema (speciale reportages en VVI)


Niek Haringsma en Richtsje Stornebrink stoppen in 2012 met hun werkzaamheden voor Jirnsum Online.

Jirnsum Online heeft geen formeel bestuur; de commissieleden zijn ieder op hun eigen terrein aanspreekbaar.

Jirnsum Online verzorgt het websitebeheer (www.jirnsum.com )

 

Voor wat betreft de sub-sites op Jirnsum.com blijkt dat de meesten buiten de algemene site draaien en er vooral linkjes naar een eigen vereniging- of andere site zijn aangelegd.

Dit geldt ook voor bedrijven en organisaties. In principe gold dat alle verenigingen en/of bedrijven die linkjes hadden, dit tegen een vergoeding deden.

Met de inkomsten hiervan en die van de hoofdsponsors zou de commissie Jirnsum-Online gaan investeren in hardware voor cursuswerk.

 

Het blijkt dat de huidige bemensing het niet voor elkaar krijgt om al deze taken uit te voeren.

Doel is daarom bijgesteld om vooral te blijven zorgen voor nieuws uit en over Jirnsum en het bijhouden van agenda-items.

 

In 2011 plaatsten we in totaal 280 artikelen, waarvan 136 alleen als nieuwsitems op de nieuwssite.

Best gelezen werd de tussenstand van de zomervakantie-fotowedstrijd. Daarop kregen we sowieso positieve commentaren. Ook veel plezier levert de meer recente ‘raad de plaat’ op, waarbij we Jirnsumers uitdagen wekelijks mee te doen en de juiste oplossing aan te leveren van een foto die ergens in Jirnsum werd gemaakt.

 

Opnieuw doe we de oproep voor het komende jaar:

Wie wil bijdragen aan nieuws uit en in eigen dorp, kan contact opnemen met de redactie: redactie@jirnsum.com

 

 

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen