Plaatselijk Belang logopbi

Gepubliceerd op 1 februari 2009 | door Redactie

0

Plaatselijk Belang Irnsum: Jaarvergadering

 

logopbi

Aan: Allen die mee willen denken en werken aan een mooi en leefbaar Jirnsum
Betreft: Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 2009 van Plaatselijk Belang Irnsum. 


Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 2 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum plaats.
De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180 te Jirnsum.

Naast de gebruikelijke agendapunten vragen we uw aandacht voor de volgende onderwerpen.
Een medewerker van Woningbouwcorporatie Welkom zal u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen en voorzieningen in Jirnsum.
We willen met u antwoord op de vraag vinden: “Wat willen de Jirnsumers met de Wijde Steeg?” Er is door de werkgroep Wonen, Verkeer en Groen veel werk verzet en bureau BügelHajema is ingeschakeld om tekeningen te maken. Verder is een werkgroep bezig geweest het evenementen terrein in het centrum van het dorp in te richten.

Deze avond willen wij u de tekeningen en ideeën presenteren en wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over beide projecten.


Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit opdat u zich kunt informeren over onze activiteiten en de ontwikkelingen in ons dorp Jirnsum.
Dus graag tot ziens op maandag 2 maart.

De jaarverslagen van PBI, de werkgroepen en de commissies kunt u vinden in de Stim fan Jim, of op de website www.jirnsum.com.

Met vriendelijke groet,

Namens Plaatselijk Belang Irnsum,


Koos Stornebrink

Rijksweg 41,

9011 VA Jirnsum
E-mail: secretaris.pbi@gmail.com


 

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Irnsum

Maandag 2 maart 2008, aanvang 19.30 uur, in It Kattehûs, Rijksweg 180

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering van 3 maart 2008

4. Jaarverslag 2008 van Plaatselijk Belang Irnsum

· Werkgroep Wonen, Groen en Verkeer

· Werkgroep Voorzieningen

5. Jaarverslag 2008 van de commissies (zie bijlagen)

· De Stim fan Jim

· Jirnsum Online

· Doarpsargyf Jirnsum

· Speeltuincommissie

6. Financieel verslag 2008 en begroting 2009

· Verslag van de kascommissie

· Benoeming nieuw lid van de kascommissie

7. Bestuursverkiezing

· Aftredend en niet herkiesbaar: Reneé Ruiten (voorzitter)

· Hierbij roepen we mensen op zich tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur te melden als kandidaatsbestuurslid.

8. Informatie van woningbouwcorporatie Welkom.

· Wat kan Welkom betekenen voor de nieuwbouw van de Jirnsumer basisscholen? Welkom is namelijk bereid dit project te ‘trekken’.

 • Herstructurering: wat gaat er gebeuren met de vrijgekomen ruimte in de Douwemastraat en Dekamastraat als de nieuwbouw van beide basisscholen wordt gerealiseerd?

9. Presentatie tekeningen (van bureau BügelHajema) van de Wijde Steeg en van de herinrichting van het ijsbaan-/evenemententerrein

 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen

10. Rondvraag

11. Sluiting

Wilt u de jaarverslagen en financiële jaaroverzichten meenemen naar de vergadering? Zij staan in de Stim fan Jim van februari.


 

 

Jaaroverzicht 2008

Inleiding

PBI heeft al geruime tijd te kampen met het al dan niet tussentijds aftreden van bestuurs- en werkgroepleden. Vorig jaar stopte de werkgroep Recreatie er mee. Van de werkgroep Voorzieningen is Koos Peereboom dit jaar verhuisd naar Wergea en stapte Jan Smittenberg over naar het bestuur. Deze werkgroep bestaat nu nog uit één lid (Johan Langhout) en is niet meer actief. Jan Smittenberg heeft nog een aantal lopende zaken voor deze werkgroep afgehandeld. Het ziet er naar uit dat de werkgroep Wonen, Verkeer en Groen ook nog maar twee personen telt omdat Baukje ons dorp gaat verlaten. Kortom: bij gebrek aan menskracht heeft het eerst zo veelbelovende systeem van werken met thematische werkgroepen vrijwel geen inhoud meer.

Maandelijks publiceerden wij in de Stim fan Jim een verslag van onze activiteiten. Belangrijke gebeurtenis was de heropening van de dorpssuper Attent, mede door de inspanningen van de werkgroep Voorzieningen en de uitstekende relatie met woningbouwcorporatie Welkom. Een tweede hoogtepunt was de heropening van de speeltuin Bernefreon.

Bestuur, werkgroep(en) en commissies:

Het bestuur bestond in 2008 uit:

Reneé Ruiten (voorzitter)

Jan Smittenberg (penningmeester)

Koos Stornebrink (secretaris en afgevaardigde bij de Stichting Molehiem)

De werkgroep Wonen, Verkeer en Groen bestond in 2008 uit:

Sake Janse (voorzitter)

Baukje Terwisscha van Scheltinga (secretaresse)

Bartele Kramer (lid)

De commissies die opereren onder de paraplu van PBI zijn:

 • Jirnsum-Online
 • Doarpsargyf
 • De Stim fan Jim
 • De Speeltuincommissie

Project Sylsbrêge

In de eerste maanden werd veel tijd en energie gestoken in het project Sylsbrêge, waarbij Jirnsumers door een dorpsraadpleging (enquête) naar hun voorkeur voor 3 alternatieven werd gevraagd. Deze dorpsraadpleging leidde tot een levendige discussie in Jirnsum. Als afsluiting werd het rapport ‘Sylsbrêge in beweging’ met daarin de uitkomsten van de enquête aan wethouder A.J. de Vries en projectcoördinator J. Apperloo aangeboden.

In het najaar werden we opgeschrikt door berichten in de media dat het project wellicht geheel geschrapt zou gaan worden. Dat het zo’n vaart niet loopt, vermeldden we al in de Stim fan Jim, maar het ziet er niet naar uit dat we binnenkort een doorgaande route naar Grou krijgen met de beloofde verhoogde bruggen. Ons is verzekerd dat een hogere Sylbrêge hoog op de prioriteitenlijst staat. De gemeente is echter afhankelijk van besluiten van de provincie. Ondanks toezeggingen hebben wij tot nu toe nog geen enkele duidelijkheid gekregen

Dorpsschouw

In juni vond de jaarlijkse dorpsschouw plaats. We mochten maximaal 10 punten indienen en hebben dat ook gedaan. De meeste punten zijn inmiddels uitgevoerd.

Voorzieningen:

De in 2007 gesloten Troefmarkt werd mede door de inspanningen van deze werkgroep heropend als Attent. Minister Ella Vogelaar en gedeputeerde Anita Andriessen kwamen op een mooie avond in april het bord ‘verkocht’ op de winkel onthullen. Diverse Jirnsumers waren hiervan getuige.

Door de speeltuincommissie werd de nieuwe speeltuin Bernefreon gerealiseerd.

In augustus vond overleg plaats met de Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van de MOB over een mogelijke plaatsing van een pinautomaat in Jirnsum. Dit heeft helaas niet tot enig resultaat geleid.

Wij hebben reeds meer dan een jaar pogingen gedaan om samen met de voetbal vereniging te komen tot realisering van een pannakooi of iets dergelijks. Een concreet en uitvoerbaar voorstel is er nog steeds niet. Het bestuur van PBI zal hier geen tijd meer in steken. Het gereserveerde budget (ca €3000,-) blijft beschikbaar voor een voorziening voor de jeugd boven de 12 jaar.

Er is nog geen voortgang in de plannen voor reconstructie van het gebied rond Dekemahiem.

Camping Molehiem

Op de vorige jaarvergadering beloofden we Jirnsum de vraag ‘wil Jirnsum een camping?’ voor te leggen. Met de uitkomst kon de dorpsvisie op dat punt worden aangepast. Deze zou tijdens de jaarvergadering op 2 maart 2009 worden voorgelegd aan de leden. Zoals u al in De Stim fan Jim hebt kunnen lezen heeft het bestuur van PBI in november, gezien haar onderbezetting, besloten geen tijd meer te steken in de vraag òf c.q. waar naartoe de camping verplaatst moet worden. Jirnsumers die zich geroepen voelen deze klus –als werkgroep- op zich te nemen werden in dit nummer opgeroepen contact opnemen met het bestuur. We hebben geen enkele reactie gehad.

Woningbouwcorporatie Welkom

PBI vergadert enkele malen per jaar met woningbouwcorporatie Welkom. Gespreksonderwerpen waren o.a. woningbouw(locaties), de supermarkt, nieuwbouw basisscholen, de Himmeldei (Aedesactiedag) en de vernieuwing van speeltuin Bernefreon. In 2008 stelde Welkom € 5000,- beschikbaar als doprsbudget voor Jirnsum. Zie de jaarrekening voor de besteding hiervan.

We zijn zeer tevreden over de relatie met Welkom.

De gemeente Boarnsterhim

Het potje ‘kleine recreatieve voorzieningen’, waarvoor we jaarlijks € 2700 kregen, werd in 2008 afgeschaft. Spijtig voor de jeu de boulesvereniging die hiervan gebruik wilde maken.

Naar aanleiding van de dorpsschouw worden sommige verbeteringen snel gerealiseerd. In andere gevallen ziet men helaas maar geen kans om gemaakte afspraken na te komen.

De gemeente heeft PBI gevraagd of er een Thomashuis in de boerderij aan de Gravinnewei gerealiseerd kan worden. PBI heeft hierop positief geantwoord.

Ledenlijsten en contributie-inning

Met vernieuwde ledenlijsten haalden we bij de leden die nog geen machtiging hadden verstrekt tegen de zomer de contributie op. Regelmatig was er niemand thuis en moest een tweede of derde bezoek worden gebracht. Dit jaar (2009) zal de penningmeester de inning direct na de algemene ledenvergadering opstarten.

U doet ons een groot plezier door alsnog een machtiging te verstrekken. Neem hiervoor even contact op met de penningmeester.

Nieuwjaarsreceptie

In oktober besloten we op 10 januari 2009 een nieuwjaarsreceptie in De Fantast te gaan organiseren met als hoofddoel het werven van nieuwe bestuurs- en werkgroepleden. Een kleine 40 Jirnsumers, voor ons mogelijke bestuursleden, kregen een persoonlijke uitnodiging in de bus met daarin een beschrijving van de bezigheden van het bestuur, de werkgroepen en commissies. Andere Jirnsumers werden d.m.v. posters bij de plaatselijke middenstand uitgenodigd.

Onze conclusie is dat er vrijwel geen dorpsgenoten zijn die zich geroepen voelen om zich via PBI in te zetten voor een leefbaar Jirnsum. Slechts enkele persoonlijk uitgenodigden namen de moeite om kenbaar te maken dat ze om uiteenlopende redenen niet beschikbaar waren, de rest bleef gewoon weg!

Het bestuur van Plaatselijk Belang Irnsum zal het komende jaar de lopende zaken blijven behartigen maar voorlopig geen nieuwe initiatieven ontplooien.

Namens het bestuur,

Koos Stornebrink


Jaarverslag 2008 van de werkgroep Wonen Verkeer Groen (Wwvg)

In het begin van het nieuwe jaar zien we terug op een bewogen 2008.

Vele plannen zijn besproken met belanghebbenden, waarvan enkele zijn uitgevoerd.

Andere plannen vragen een langere voorbereidingsperiode én meer geld.

Wie zitten er in de werkgroep?

Sake Janse, Bartele Kramer en Baukje Terwisscha van Scheltinga.

Wat heeft Wwvg het afgelopen jaar gedaan?

Wwvg kwam iedere maand bijeen om alle lopende zaken te bespreken. Als er sprake was van bepaalde projecten, werden er tussendoor gesprekken gevoerd met omwonenden en betrokken partijen, zoals Welkom, politie, gemeente e.a. Soms werden enquêtes gehouden om te peilen of er voldoende draagvlak was voor de plannen. Denk hierbij bijv. aan de Welkom Actiedag in mei en het zoeken naar een oplossing voor de parkeerproblematiek in de Buorren.

Wwvg heeft veel energie gestoken in herinrichtingsplannen voor het hart van Jirnsum, in samenwerking met adviesbureau BügelHajema uit Leeuwarden. In de Algemene Ledenvergadering van PBI kunnen de inwoners hierover een mening geven.

Het is nog steeds niet geslaagd om twee parkeerplaatsen aan te leggen bij de openbare begraafplaats. Hoewel hiervoor € 1000,- beschikbaar is gesteld door de Rabobank, is er nog steeds een tekort om deze te realiseren. Omdat ook bleek dat er weinig enthousiasme meer voor was heeft Wwvg besloten om van de aanleg af te zien en is de € 1000,- teruggestort.

De voorzitter van Wwvg, Sake Janse, vertegenwoordigt Wwvg in het bestuur van Plaatselijk Belang Irnsum (PBI). Wwvg is daarom nauw betrokken bij alle zaken die aan de orde komen bij PBI. Denk bijv. aan alle ontwikkelingen en perikelen rondom de Sylsbrêge.

Daarnaast was Wwvg vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van politieke partijen en bij bijeenkomsten waarbij de gemeente uitleg gaf aan zaken als: “wat betekent de onder toezichtstelling van de provincie voor de gemeente” en voorbereidingen op het GVVP (gemeentelijk verkeer en vervoersplan).

Met Welkom is meerdere keren overleg geweest over woningbouwlocaties en ontwikkelingen in en voor Jirnsum.

Het afgelopen jaar had Wwvg vijf keer overleg met vertegenwoordigers van het ijsclubbestuur en de Festiviteitenkommisje over de plannen voor een multifunctioneel evenemententerrein op de huidige ijsbaan. Daarbij is ondersteuning van Doarpswurk.

Voor mij is dit het laatste jaarverslag voor de werkgroep. Vanwege verhuizing stop ik met dit werk. De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan plannen voor de leefbaarheid in Jirnsum. Ik hoop van harte dat het werk met enthousiasme wordt voortgezet en dat een opvolger(ster) zich spontaan aanmeldt.

Baukje

 

Jaaroverzicht – 2008 – Doarpsargyf Jirnsum

Ingebrachte stukken voor archivering :

Van Hieke Terra-Deelstra ontvangen 7 knipsel-plakboeken over diverse jaren schaats- nieuws van Atje Keulen-Deelstra.

Van G.P. Kiestra doos met enkele jaargangen van de Ondernemersvereniging . (ongesorteerd).

Van A. Schoustra – boekje “Myn oarlochsferline 1940 -45”.

Van vereniging “Camping Molehiem” een metalen archiefkast met tientallen dozen, bevattende het gehele archief van deze v.m. vereniging.

Tevens was hierbij van de v.m. Stichting Kattenmuseum (ondergebracht bij de ver. Molehiem) het archief vanaf 1997 tot beëindiging in 2003

Activiteiten.

Gedeeltelijke voorselectie van bovenstaande ingebrachte stukken.

Met ondersteuning van Baukje Terwisscha van Scheltinga ( v.m. Secretaris Plaatselijk Belang) zijn we bezig met het archiveren en uitzoeken van de gehele administratie van Plaatselijk Belang. Gezien de vele raakvlakken van Plaatselijk Belang met heel wat Jirnsumer verenigingen en diverse instanties is het een behoorlijke klus om e.e.a. op de juiste wijze en op een overzichtelijke manier vast te leggen.

De hulp van Baukje bij het uitzoeken van de PB-stukken zullen we missen nu ze binnenkort gaan verhuizen naar Joure. Baukje, nogmaals bedankt voor je hulp.

Het sorteren en inventariseren van de ingebrachte stukken van verschillende verenigingen e.d. is een tijdrovende (interessante) bezigheid. Een helpende hand van geïnteresseerde personen zou zeer welkom zijn. Nagenoeg iedere donderdagmorgen vanaf half tien zijn we aanwezig.

Voorzitter Sake Janse tel. 601210

Lid Eddie Groen tel. 601623

Secretaris Piet Posthumus tel. 601278

Jaarverslag Jirnsum Online 2008


De negatieve trend die in 2007 de commissie ‘Jirnsum Online’ parten speelde, werd al snel in 2008 doorbroken. Na de oproep in het jaarverslag en op de website meldden Niek Haringsma en Richard van Veen zich begin 2008 aan ter versterking van de commissie. Bovendien meldde Jappie Sikkema dat hij bereid is zo nu en dan speciale reportages te plaatsen.

Website

Met de komst van Richard van Veen en Niek Haringsma is vooral gestart met het zoeken naar een programma dat het onderhoud aan de website kan vereenvoudigen. In de huidige versie van Jirnsum.com zijn de “statische pagina’s” slechts door het nodige technische schrijfwerk te veranderen. Daardoor verouderde informatie en waren eigenlijk alleen de nieuwsitems op de site en op de subsites echt actueel.

De commissie heeft voor een Joomla-omgeving gekozen. In 2008 is flink gewerkt aan het inrichten van een praktische structuur die de huidige vervangt. Het overzetten en actualiseren van alle informatie, foto’s, archief, enz. en het maken van een nieuwe lay-out kostte uiteraard de nodige tijd. De nieuwe site zal begin 2009 online zijn.

Cursuswerk

In het laatste kwartaal van 2008 kondigden we aan dat er weer cursussen door ‘Kat & Mûs’ opgezet worden. Enkele docenten van eerdere jaren waren bereid dit weer op te pakken. Er was nog een wachtlijst voor de beginnerscursus.

Tegenvallers: de pc’s die ruim een jaar niet werden gebruikt, waren niet meer aan de praat te krijgen en de beamer weigerde dienst. Aan deze punten moet het komende jaar gewerkt worden zodat er aan een vraag voldaan kan worden.

Vooruitkijkend naar 2009

Begin 2009 mag u een geheel vernieuwde website verwachten. Pas dan zullen er ook weer bijdragen van het bedrijfsleven en verenigingen gevraagd kunnen worden voor vermelding op de site. Dit is een jaarlang blijven liggen, simpelweg omdat de website niet up to date was, links en banners niet zijn aangepast en we daarom van mening waren dat we ook geen (sponsor)bijdrages konden vragen.

In de loop van 2009 brengen we daarin verandering aan. Met de inkomsten willen we nieuwe computers aanschaffen om ook het cursuswerk weer te kunnen verzorgen.

De commissie Jirnsum Online bestaat per 1-12-2008 uit:

 • Bas Blaauw
 • Niek Haringsma
 • Richard van Veen
 • Rienk de Vries
 • Richtsje Stornebrink
 • Jan Smittenberg (vertegenwoordiger vanuit Plaatselijk Belang en penningmeester)

Ondanks dat alles goed lijkt te kunnen gaan draaien in 2009 is vers bloed altijd goed. Lijkt het jou leuk om ook een bijdrage te leveren aan een of meerdere van onderstaande bezigheden? Meld je dan aan via: richtsje@chello.nl

• redactionele werkzaamheden (nieuws zoeken – interviews houden – artikelen schrijven)

• administratie cursussen en adverteerders (planning, aankondigen, aanmeldingen, uitnodigingen, cursusmateriaal verzorgen, docenten inplannen, contracten adverteerders etc.)
• cursussen geven (beginners, Word, Excel, internet & e-mail, fotobewerking, etc.)

• beheer en onderhoud van de hardware/software: cursus pc’s, beamer, printer etc.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen