Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 16 februari 2006 | door Redactie

0

Jaarvergadering voor leden op 2 maart a.s.

AGENDA

1. Opening door voorzitter Sije Bennie Dijkstra

2. Uitreiking van de Verhoeve Jirnsum Promotieprijs

3. Presentatie van Gosse Posthumus over het pilotproject van de Fryske Greiden Groep in Jirnsum

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Verslag van de jaarvergadering van 24 februari 2005

6. Jaarverslag 2005 van Plaatselijk Belang
Werkgroep Wonen
Werkgroep Voorzieningen
Werkgroep Recreatie en toerisme

Pauze om circa 21.00 uur

7. Jaarverslag van de commissies
De Stim fan Jim
Jirnsum Online
Doarpsargyf Jirnsum
Speeltuincommissie

8. Verslag van de kaskommissie

9. Bestuursverkiezing
– Bestuursleden Ingrid Spel en André Kamstra hebben ons in de loop van dit jaar vanwege privé redenen verlaten
– Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Sije Bennie Dijkstra en vice-voorzitter Ed den Dulk
– Petra Esser en Luuc Elzinga hebben dit jaar zitting genomen in het bestuur en worden nu officieel voorgedragen voor een bestuursfunctie

10. Marketingplan

11. Uitkomsten dorpshop en kiezen van prioriteiten door de leden

12. Sluiting

De genoemde jaarverslagen en financiële verantwoordingen staan in deze Stim fan Jim van februari. Wilt u die meenemen naar de jaarvergadering. 

NOTULEN LEDENVERGADERING 2005

1 Opening
Voorzitter Sije Bennie Dijkstra heet de aanwezigen (± 60) van harte welkom, voor het eerst in het zo fraai opgeknapte Dorpshuis. Hij spreekt zijn voldoening uit over het feit dat na de perikelen in de bezetting van het bestuur (het aantal was teruggelopen tot 3 het vorig jaar) er nu zo velen achter de bestuurstafel zitten. Daardoor konden de taken in de diverse portefeuilles goed verdeeld worden.
In het jaar 2004 was de leidraad in de bestuursactiviteiten de voortgang van de dorpsvisie; wat reëel was, en wat onderzocht diende te worden.
Naast bestuur en leden waren aanwezig vertegenwoordigers van de politieke partijen GB (wethouder), PvdA, CDA, FNP en VVD; daarnaast vertegenwoordigers van de lokale en regionale pers. Van de firma Verhoeve en Faber waren de heren A. Andringa en S.Verhoeve jr. aanwezig.
Er is bericht van verhindering ontvangen van Jancko Posthumus, Bauke de Haan, Jos Reyntjes, Grietje de Vries en Jan Meyer.

2 Uitreiking ‘Verhoeve Jirnsum Promotieprijs’
De namen van diegenen die de prijs sinds 1998 gewonnen hebben werden geprojecteerd.
De heer Andringa deed namens de Verhoeve groep Noord het woord. Het aantal nominaties was dit jaar veel groter, dank zij de actie in de Stim en via Jirnsum Online.
Er waren 19 nominaties in totaal, waarvan de volgende:
1 Gabe en Klaske Kiestra, vanwege hun inzet voor het drukken en bezorgen van de dorpskrant.
2 Jappie Hallema, vanwege actieve inzet in verenigingen en commissies, en zijn enthousiaste journalistieke werk bij Boarnsterstim Sportief en andere lokale omroepen.
3 Jan Sjonger vanwege zijn inzet bij voor de bewoners van Dekemahiem.
4 Yge Damsma voor zijn historisch werk, en de boeken die hij heeft geschreven.
5 Het bestuur van het jeugdcentrum Kattehûs, hoe zij de jeugd betrokken hebben bij de verbouw van het Dorpshuis.
6 De Festiviteitencommissie voor het opzetten van activiteiten, het hele jaar rond.
7 Jappie Sikkema voor het vele werk in diverse commissies (merkecommissie, sponsorcommissie, video…., festiviteitencommissie, club van 100)
8 De uiteindelijke winnaar werd het bestuur en de vrijwilligers, met name Bartele Kramer, van het MFC ‘It Kattehûs’ , vanwege de verbouw en de vernieuwing daarvan. Het Dorpshuis is nu een centrum geworden dat aan de eisen van de tijd voldoet. De prijs (schaal met inscriptie plus geldbedrag) wordt overhandigd aan Bartele Kramer, die als spil heeft gefungeerd, die heeft geregeld en geklust, klachten heeft aangehoord en er zoveel van zijn vrije tijd in heeft gestoken. Bartele dankt alle vrijwilligers en vraagt nog hun inzet voor de klussen die nog niet af zijn. Het geld dat bij de prijs hoort bestemt hij voor het Dorpshuis.
De voorzitter bedankt de heren Andringa en Verhoeve en zij krijgen een bos bloemen.

3 Mededelingen en ingekomen stukken
• Stand van zaken trapveldje. De gemeente heeft n.a.v. een actie van de jeugd geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van een trapveldje. Daarvoor is de locatie ‘paardenweide’ gekozen. Het was aanvankelijk wat onduidelijk wie de eigenaar was (gemeente of A. Schoustra), maar toen dat opgehelderd was (gemeente) kon er een start gemaakt worden met de aanleg. De buurt is op tijd met een huis-aan-huisbrief op de hoogte gebracht. Daarop is geen reactie geweest. Toch is nu, tot grote teleurstelling van het bestuur, een bezwaarschrift ingediend.
• Stand van zaken plan Bangma. SHP heeft laten weten dat er geen procedures meer lopen. In maart/april zal met het grondwerk begonnen worden, in april/mei wordt de damwand geslagen. Er komen 3 projectwoningen, 1 woning aan de kant van de Rijksweg en 5 aan de oostkant met vrije architectuur.
• Parkeerproblematiek Wiide Steech. De plaatselijke ondernemers en de Festiviteitencommissie wilden graag extra parkeerplaatsen aldaar. De gemeente wil er niet in investeren, en de ondernemers willen het niet zelf opbrengen.
• Ingekomen stuk van Grietje de Vries over de inrichting van het IJsbaanterrein. Het stuk wordt besproken in de eerstvolgende vergadering van Plaatselijk Belang en mogelijk komt er later informatie via de Stim fan Jim.

4 Verslag van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang d.d. 26 februari 2004
Het verslag wordt vastgesteld, en de voorzitter bedankt Imkje de Goede voor het schrijven ervan.

5 Jaarverslag 2004 van Plaatselijk Belang.
De heer Pier van der Meer meldt dat niet hij maar mevr. Mous als oudste inwoner van jirnsum plus de twee jongste peuters de openingshandeling van het nieuwe dorpshuis hebben verricht.
De voorzitter bedankt de secretaresse voor het opstellen van het jaarverslag.

6 Dorpsvisie
Bert de Jong doet verslag van het werk en de resultaten van het afgelopen jaar.
De dorpsvisie is vorig jaar op 26 februari vastgesteld in de ALV van Plaatselijk Belang.
De commissie Dorpsvisie van PB bestond uit 3 personen, Bert de Jong, Imkje de Goede en Ingrid Spel.
De commissie heeft zich lange- en korte-termijnprioriteiten gesteld. De korte-termijnprioriteiten zijn: de pinautomaat (communicatie met de banken stroef), de parkeerproblematiek (zie punt 3), en de graancirkels (gemeente moet zijn toezegging tot aanpassing aldaar nog realiseren).

De lange-termijnprioriteiten waren in eerste instantie:
– samenwerking basisscholen
– behoud en uitbreiding (zorg)voorzieningenniveau (brede school, woningbouw)
Daartoe is voorbereidend werk gedaan.
In de loop van het jaar hebben zich ontwikkelingen voorgedaan waardoor aanpassing van de prioriteiten nodig werd.
– In het kader van het Friese Merenproject doen zich er kansen voor Jirnsum voor. Door mogelijke ophoging van de bruggen kunnen er mogelijkheden voor aanpassing van de vaarwegen ontstaan, kans op (toeristische) ontwikkeling passend binnen de dorpsvisie.
– Het Leeuwarder woningcontingent kan niet volledig benut worden. Het surplus levert Boarnsterhim 222 woningen op, die voor 2007 gerealiseerd moeten worden. PB is op zoek naar locaties.
– Er is sprake van herstructurering van de Douwemastraat en de Dekemastraat.

De commissie Dorpsvisie wil 3 werkgroepen instellen.
– een voor de scholen en de voorzieningen (platform)
– een voor toerisme en recreatie (deelnemers uit werkgroep Jirnsum-Oost, VVV, ondernemers, Molehiem)
– een voor de woningbouw (daarvoor is al veel voorwerk gedaan in de vorm van het eigen open-gatenonderzoek)

De rol van de gemeente in het kader van de dorpsvisie is lastig uit te leggen. De raad zou leidend zijn, maar feitelijk is het college er mee bezig geweest. Er zijn een paar overleg-avonden geweest, met de gezamenlijke verenigingen voor Plaatselijk Belang. Het college heeft verzocht de verschillende dorpsvisies in een vastgelegde vorm te verwerken.
Wethouder van den Berg heeft te kennen gegeven dat ‘het dorp het zelf moet doen’. Het dorp mag wel verzoeken voor subsidie indienen.
Het blijkt dus dat we zelf de agenda moeten bepalen!

De voorzitter voegt nog toe dat in de vergadering van 8 februari met de gezamenlijke PB’s de wethouder stelt voor een budget i.h.k. van netheidsbeleid (groen en schone straten) op te nemen in de begroting van 2006. Ook is gesproken van het provinciale voornemen de fiets- en wandelpaden te koppelen in het knooppuntenplan.

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van voorafgaande:
– Elly Galama vraagt naar de stand van zaken betreffende het verplaatsen van de camping. Daar is nog niets nieuws over te melden.
– Lutz Jacobi geeft een compliment over de aanpak, en zegt het er mee eens te zijn dat wij inhoudelijk zelf de agenda bepalen. De gemeente zou geld beschikbaar moeten bestellen via de begroting.

De voorzitter richt zich tot de wethouder met de volgende aansporingen:
– voortgang te houden m.b.t. de graancirkels;
– de achteruitgang van het aantal inwoners een halt toe te roepen door vaart te maken met nieuwe woningen;
– de vinger aan de pols te hebben in het Friese Merenproject, omdat het voor ons kansen kan opleveren, dus hoge prioriteit heeft.

7 Jaarverslag van de commissies
De jaarverslagen van de volgende commissies worden akkoord bevonden.
– de Stim van Jim
– Jirnsum Online
– Doarpsarchyf Jirnsum
– Speeltuincommissie (ligt op tafel)
Vorig jaar hebben de Festiviteitencommissie en de stichting MFC ‘It Kattehûs’ in deze vergadering verslag gedaan. De voorzitter vraagt aan betrokkenen hoe de verslaggeving dit jaar zal geschieden. Pier van der Meer antwoordt dat de stichting MFC ‘het Kattehûs’ het verslag binnenkort in de Stim zal plaatsen. Hetzelfde geldt voor Stichting Molehiem (in de Stim van mei). De Festiviteitencommissie doet verslag in hun vergadering van 26 februari.

8 Financieel jaarverslag 2004 en begroting 2005 Plaatselijk Belang
– De penningmeester bedankt Stichting Molehiem voor de subsidie.
– Ze legt uit dat ze met de informatie betreffende het liquiditeitsverloop meer inzicht heeft willen geven in de gang van zaken.
– Er zijn geen opmerkingen bij het financieel verslag van de Stim van Jim, van Jirnsum Online en van de speeltuincommissie.
– Het dorpsarchief heeft geen financieel verslag, er zijn geen kosten en baten geweest.

Vragen naar aanleiding van de financiële jaarverslagen:
Jappie Hallema vraagt waarom er verandering in het bankrekeningnummer van Jirnsum Online is opgetreden. De penningmeester legt uit te hebben willen besparen op de kostendoorbelasting van de aparte rekeningen door de banken (30 euro per rekening). De uitgaven van de speeltuincommissie en van Jirnsum Online gaan lopen via de algemene rekening-courant van Plaatselijk Belang, ze houden wel hun eigen spaarrekening. Volgend jaar wordt dit inzichtelijk gemaakt.

9 Verslag kascommissie

Namens de kascommissie spreekt Lutz Jacobi haar complimenten uit voor het uitstekende en transparante werk van de penningmeester. Ze merkt op dat de speeltuincommissie veel geld heeft en dat daar iets mee gedaan moet worden. De voorzitter antwoordt dat er veel geld nodig is, en dat dat komende zomer geïnvesteerd zal worden.
De penningmeester krijgt décharge, en vervolgens een applaus!

Lutz Jacobi en Jan Veenstra blijven beide lid van de kascommissie, Jan Smittenberg stelt zich beschikbaar als reserve.

10 Bestuursverkiezing
Naast de bestuursmutaties zoals aangekondigd op de agenda zijn er nog twee van recente datum.
– Bert de Jong neemt afscheid vanwege gezondheidsredenen. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet van het afgelopen jaar. Zijn kennis op het gebied van de dorpsvisie en in het benaderen van ‘de politiek’ was van grote waarde.
– Ed den Dulk neemt afscheid omdat hij per 1 oktober voorzitter van de voetbalvereniging wordt. De voorzitter bedankt hem voor zijn werk, met name in de projecten voor de woningbouw, het open-gatenonderzoek en het dorpsarchief. Ed den Dulk bouwt zijn werkzaamheden af.

– Baukje Terwisscha van Scheltinga is aftredend en niet herkiesbaar. ‘ 10 jaar is te lang, 5 jaar is mooi’ zijn haar eigen woorden.
Ed den Dulk spreekt haar toe. Hij schetst Baukje als stimulator, aanjager, regelaar, 2e notulist, communicatiekanaal (ook tussen gemeente en Plaatselijk Belang), archivaris, rode draad in Jirnsum, criticaster, RO-deskundige. Zij kan praten, filosoferen, en to-the-point zijn. Ed geeft als illustratie hun gezamenlijke fietstochten door het dorp op zoek naar ‘open gaten’, en Baukjes adequate reactie toen er paperassen in de sloot woeien…denken en doen!
Ed besluit met de woorden dat zij trots(er) op zichzelf mag zijn en wenst haar alle goeds.
Ook de voorzitter bedankt Baukje voor de goede samenwerking in de soms moeilijke periode, en hij spreekt uit dat zij een goed team vormden, hij op hoofdlijnen en zij de puntjes op de i. Hij overhandigt Baukje een bos bloemen en het laatste beeldje van de Jirnsumer kat.

Baukje kijkt terug. Op een periode met hoogte- en dieptepunten, zoals sluiting van het dorpshuis, en vervolgens de schouders er onder om het nieuwe te realiseren. Ze heeft de kans gekregen om mensen en processen te leren kennen. Plaatselijk Belang was haar passie en het heeft haar nieuwe energie gegeven.

– Renée Ruiten wordt per acclamatie gekozen als nieuwe secretaresse.

11 Rondvraag
De heer Schoustra
– Beveelt de festiviteitencommissie aan het geld dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld voor bevrijdingsdag niet te laten liggen.
– Vraagt om aan één kant parkeren in de buurt van de graancirkels. Antwoord: dat staat al te gebeuren.
– Spreekt zijn misnoegen over de bermen langs de Bûtlanswei uit (diepe sporen met water), en over het harde rijden aldaar. Antwoord: de klacht over de bermen nemen we mee naar het periodiek overleg met de gemeente, de klacht over het te hard rijden is een kwestie van moraal….
Jappie Hallema
– Wil weten wie het bezwaarschrift over het trapveldje heeft ingediend. Antwoord: dat weten we niet.
Klaas Terra
– Vraagt aandacht voor het parkeerprobleem op de Rijksweg. Antwoord: parkeerprobleem geldt voor het hele dorp.
– Vraagt naar de evaluatie verkeerssituatie Sylsbrêge. Antwoord: er komt een tijdelijke oplossing (i.v.m. het Friese Merenproject). Er komt een versmalling in het midden, er komt betere aanduiding van de overstekende fietsers en meer verlichting. Volgens planning wordt dit in het voorjaar gerealiseerd. Het dorp wordt via Stim geïnformeerd.

12 Sluiting
De voorzitter besluit de vergadering met een oproep aan iedereen:

Denk mee over de dorpsvisie, over het Friese Merenproject, over de woningcontingenten.

Hij sluit de vergadering om 21.40 en bedankt iedereen voor hun komst en wenst hen wel thuis.

JAARVERSLAG PBI 2005

Inleiding
Aan het begin van 2005 zijn we met oude en nieuwe leden op een zonnige zaterdagmiddag bij elkaar gaan zitten in De Fantast om elkaar beter te leren kennen en om Jirnsum (nog) beter te leren kennen. Ed den Dulk heeft de middag voorbereid. Hij zorgde voor een gevarieerd programma met een bezoek aan enkele bedrijven in Jirnsum en een rondleiding door de bijzonder mooie boerderij van de fam. Brandse aan de Learewei.
Een goed begin van het nieuwe jaar.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de dorpsvisie zijn we dit jaar begonnen met het werken in werkgroepen. De werkgroepen wonen, voorzieningen en recreatie en toerisme zijn geboren. Deze manier van werken lijkt een goede manier om te voorkomen dat je steeds achter de feiten aanloopt en dat je plannen ad hoc of alleen door gemeentebeleid bepaald wordt. Plannen worden hierdoor voor de langere termijn gemaakt.

Er zijn dit jaar vier mensen vertrokken, en er zijn ook weer drie enthousiaste mensen bij gekomen. In 2005 nemen Baukje Terwisscha van Scheltinga, Bert de Jong, Ingrid Spel en André Kamstra afscheid van het bestuur. Baukje na vijf jaar als secretaresse, Ingrid en Bert hebben zich vooral ingezet voor de uitwerking van de dorpsvisie en de werkgroep wonen en André heeft zich ingezet voor de jeugd.

Aan het einde van het jaar wordt bekend dat de Fryske Greiden Groep (woningbouwcorporatie de FGG) nauw met ons gaat samenwerken in een proefproject. Dit betekent in het kort dat de FGG wil investeren in Jirnsum.
Voor Jirnsum nieuwe kansen om het dorp nog mooier te maken en de leefbaarheid te vergroten.

1. Het bestuur actueel
Voorzitter                                          Sije Bennie Dijkstra
Vice voorzitter                                   Ed den Dulk
Secretaris                                         Renée Ruiten
Penningmeester                                 Signhild Moerland
Notulist                                             Roelfien Postma
Werkgr. Recreatie                              Luuc Elzinga
                                                        Sije Bennie Dijkstra
                                                        Tjalling Gerber (werkgroeplid)
Werkgr. Voorzieningen                       Imkje de Goede
                                                        Jan Smittenberg (werkgroeplid)
Werkgr. Wonen                                  Petra Esser
                                                        Ed den Dulk
                                                        Baukje Terwisscha van Scheltinga (werkgroeplid)

2. Jaarvergadering 2005
Op de jaarvergadering van 2005 neemt na 5 jaar de spin in het web, de secretaresse Baukje Terwisscha van Scheltinga – Galama afscheid van Plaatselijk Belang. Ze krijgt de laatste Jirnsummer kat en veel lovende woorden mee naar huis. Gelukkig blijft haar inzet en kennis voor een deel behouden in de werkgroep wonen en de commissie doarpsargyf.
De Verhoeve Jirnsum Promotieprijs werd dit jaar toegekend aan het bestuur en de vrijwilligers van MFC ‘t Kattehûs’, vanwege de verbouwing en de vernieuwing daarvan. Bartele Kramer mocht de prijs in ontvangst nemen. Hij heeft de vrijwilligers aangestuurd en er veel vrije tijd in gestoken om alles op tijd klaar te krijgen en binnen de budgetten te houden.
Bert de Jong, doet verslag van de resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot de dorpsvisie. Er worden drie werkgroepen ingesteld: wonen, voorzieningen en recreatie en toerisme.
De opkomst van de leden was goed, de grote zaal van het spiksplinternieuwe MFC ’t Kattehûs zat vol!

3. De dorpsvisie
3.1 De werkgroep wonen

In de eerste helft van 2005 is de werkgroep wonen vooral bezig geweest met de invulling van de wooncontingenten die aan Jirnsum worden toegewezen. Plaatselijk Belang heeft een hele reeks locaties (Open gaten) nagetrokken in Jirnsum, die mogelijk geschikt zijn voor huizenbouw. Deze zijn opgestuurd naar de gemeente. Na een lange tijd wachten werd aanvankelijk medegedeeld, dat de gemeente GEEN van de locaties geschikt vindt. Alle locaties buiten de kom worden door de provincie uitgesloten voor woningbouw. De enige locatie die volgens de gemeente en provincie in aanmerking komt zou te duur zijn in aankoop. Het ging om het land naast de ringweg, achter Rijksweg 10. Dit betekent dat Jirnsum van de 222 wooncontingenten er 0 krijgt, GEEN extra woningen dus!
De werkgroep wonen vond dit niet acceptabel en heeft daarop in mei enkele keren overleg gevoerd met de gemeente over de resultaten van ons nieuwe Open Gaten Onderzoek. Door de vasthoudendheid van de werkgroep wonen is het uiteindelijk gelukt om een plan voor vijf woningen te ontwikkelen op het paardenweitje achter de terp. Ook wethouder Bouma en gedeputeerd Andriessen hebben hierin een rol gespeeld!
Heel vervelend voor de jeugd die hier een trapveldje zouden inrichten, maar dit was echt de enige overgebleven locatie die op korte termijn vrij kon komen voor woningbouw in Jirnsum. In juni volgt de definitieve toezegging van de gemeente voor de vijf starterwoningen bij de terp. Het worden huurwoningen.
Op 18 juli is er een eerste voorlichting voor de omwonenden in het dorpshuis over het woonplan bij de terp, dat voorlopig "Tjerkebuorren" wordt gedoopt.
De tweede helft van 2005 is de werkgroep vooral bezig geweest met allerlei projecten die te maken hebben met herstructurering van Jirnsum. Vanaf juni is de werkgroep ook bezig te denken over de mogelijkheden voor het gebouw van de doopsgezinde kerk, die vrijkomt voor een andere bestemming. PBI mag met ideeën komen voor het gebouw. In september is dit meegenomen in het overleg met De Fryske Greiden Groep (FGG). Het ombouwen van de kerk tot seniorenwoningen lijkt niet haalbaar. Een combinatie van een culturele bestemming, misschien met bijbehorende woning is wel een goede mogelijkheid. Het mag natuurlijk niet concurreren met Dorpshuis of horeca functies. Er is nog geen besluit gevallen en het gebouw staat voorlopig nog te koop. De architect Els van der Laan die het woonplan van de terp heeft gemaakt stimuleert PB om naast de herinrichting van het groen rond de terp en de Tsjerkebuorren, ook te denken aan een "verbinding" van de oude kern (terp) met de nieuwe kern (Wijde Steeg). Al met al is 2005 een behoorlijk druk jaar voor de werkgroep wonen geweest, maar wel met een mooi resultaat! Intussen zijn we gevraagd om te blijven nadenken over WAAR inwoners van Jirnsum in de toekomst woningen willen. Dit krijgt een vervolg in o.a. de Dorpshop. Zodra er over enkele jaren weer wooncontingenten over zijn, hebben we dan meteen de nodige plannen op de plank liggen!

Genoeg werk aan de winkel dus, ook in 2006!
Ed den Dulk, Baukje Terwisscha van Scheltinga of Petra Esser.

3.2 Werkgroep voorzieningen

Deze werkgroep is het afgelopen jaar 2 keer bijeen geweest. De noodzaak was er niet om vaker overleg te voeren. De verwachting is dat er het komende jaar meer een beroep gedaan wordt op de werkgroep, dit omdat de scholen nieuwe huisvesting nodig hebben en de bejaardenwoningen in het herstructureringsgebied liggen. Dit samen met de pilot van de Friese Greiden Groep waarin zij willen investeren in de leefbaarheid van dorpen geeft de verwachting dat de komende jaren de voorzieningen mogelijkheden krijgen tot ontwikkeling.
Imkje de Goede

Voormalig bestuurslid André Kamstra heeft zich bezig gehouden met voorzieningen voor de jeugd. De jeugd heeft zelf bij de gemeente actie gevoerd en subsidie gekregen voor een trapveldje. Het paardenweitje leek op dat moment de beste locatie. De jeugd heeft in enthousiaste samenwerking met André het weitje opgeruimd, de gemeente heeft de gaten weggewerkt en het hek zou gezet worden. Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Deze plek is namelijk ook aangewezen als huizenlocatie. In de loop van 2005 wordt duidelijk dat de plannen van de jeugd moeten wijken voor de woningbouw voor starters, prioriteit in Jirnsum. Heel teleurstellend voor de jeugd. De nieuwe voorzitter van VV Jirnsum Ed den Dulk heeft hen toegezegd een alternatief te zoeken op de huidige sportvelden. Hopelijk wil de jeugd zich weer zo positief inzetten om in overleg met VV Jirnsum en PBI een nieuw plan te maken wat wel haalbaar is.

3.3 Werkgroep recreatie en toerisme

De werkgroep is in het voorjaar gestart met het geven van een onderzoeksopdracht – via de gemeente Boarnsterhim – aan de Christelijk Hogeschool Nederland (CHN) te Leeuwarden. Plaatselijk Belang heeft de wens om een marketingplan voor het dorp te laten maken. Enerzijds om zo richting de toekomst een goede invulling te geven aan de wensen en ideeën die uit de dorpsvisie naar voren zijn gekomen. En anderzijds, ook niet onbelangrijk, om jaarlijks vanuit het marketingplan een beroep te kunnen doen op de ‘gemeentepot kleine recreatieve voorzieningen’.
Het marketingplan is zoals gezegd tot stand gekomen via de heer F.J. Derveld, destijds student aan de CHN. Het Instituut Service Management heeft de heer Derveld hierbij ondersteund.
Net na de zomer van 2005 is het marketingplan, waar een aantal Jirnsumers aan hebben meegewerkt, afgerond en overhandigd aan Plaatselijk Belang.
Daarnaast heeft de werkgroep zich in 2005 vooral beziggehouden met een punt uit de dorpsvisie, namelijk de gewenste verhoging en dus vernieuwing van de Sylsbrege. Daardoor zal het vaartraject Reduzum en/of Grou – Jirnsum – Akkrum/Terherne toegankelijker worden gemaakt. Indirect betekent dit dat Jirnsum hierdoor in toeristisch/recreatief en economisch opzicht een impuls zal krijgen. In dat kader wordt het plan, dat gezien de goedkeuring op de jaarvergadering van 2004 een breed draagvlak kent, ook gesteund door de Jirnsumer ondernemersvereniging. De verhoging van de Sylsbrege is één van de zaken die staat vermeld in het uitvoeringsprogramma van het Friese Merenproject.
Na de zomer werd duidelijk dat de omwonenden zich zorgen maken over de plannen. Directe aanleiding was een presentatie van een voorstudie in september van de gemeente en ingenieursbureau Oranjewoud over de nieuwe brug. Na deze presentatie, waarbij nog niets definitief was, is er een aantal keren overleg geweest tussen Plaatselijk Belang, de omwonenden en de gemeente. Ook was er, zij het afzonderlijk, overleg tussen de politieke fracties en beide partijen. Plaatselijk Belang houdt, mede geredeneerd vanuit de dorpsvisie, vast aan een nieuwe hogere en veiliger brug.
We vinden het als Plaatselijk Belang erg belangrijk om ook in 2006, met de omwonenden van brug en Boarne in gesprek te blijven en met elkaar te streven naar de beste oplossing. Deze moet voldoen aan de voorwaarden die de provincie stelt zoals doorvaarhoogte en breedte, er moet rekening worden gehouden met wensen van omwonenden, de veiligheid op het water en op de weg moet verbeteren, en er moet rekening gehouden worden met de technische en financiële mogelijkheden van het project.
Een hele kluif en een grote uitdaging voor het hele dorp.
Eind 2005 was er door de gemeenteraad nog geen besluit genomen over deze plannen.
Luuc Elzinga en Sije Bennie Dijkstra

4. Ledenlijsten en contributie-inning
De bestuursleden zijn in maart weer langs de deuren geweest om contributie te innen. Het is prettig dat steeds meer mensen automatisch willen betalen. Dat scheelt een hoop werk. De ledenlijsten zijn bijgewerkt. De inkomsten via de leden zijn ongeveer gelijk gebleven.

5. De commissies
Ook dit jaar heeft PBI overlegd met de commissies Jirnsum Online, De Stim fan Jim, Doarpsargyf en de Speeltuincommissie. Deze commissies vallen onder verantwoordelijkheid van PBI. Zie verderop in dit blad het jaarverslag van de verschillende commissies.

6. Wegen en verkeersveiligheid
In 2005 is een korte termijn doel gesteld om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. De ‘graancirkels’ in de Douwemastrjitte moeten anders ingericht om de veiligheid voor de overstekende kinderen uit de scholen te verbeteren. Het plan ligt begin 2005 klaar en er is een schriftelijke toezegging van de gemeente dat het aangepakt gaat worden. Helaas, er is niets gebeurd. De gemeente is van standpunt veranderd omdat de scholen vernieuwd gaan worden en het is volgens hen kapitaalvernietiging om daar nu, op korte termijn nog wat aan te doen. Als er, op termijn, nieuwbouw voor de scholen gaat plaatsvinden kan het werk wel gedaan worden. Plaatselijk Belang is zeer teleurgesteld.
De werkgroep Jirnsum Oost is door PBI gevraagd na te denken over het parkeerprobleem aan de rijksweg. Dit heeft al geleid tot een verbeterd parkeergedrag. Er staan minder auto’s aan het smalle stuk van de Rijksweg. We zullen in 2006 verder met hen in gesprek over eventuele maatregelen.
Er zijn meer parkeerplekken bij de Troef nodig. Er wordt nagedacht over de voor- en nadelen van een blauwe zone aan de kant van de Troef en de Fantast.

7. Gemeente dorpencoördinator en wethouders
De communicatie met de gemeente is dit jaar erg veranderd. De samenwerking met de individuele ambtenaren is goed te noemen. Dorpencoördinator Ruud Wubbolts is in het voorjaar plotseling naar een andere gemeente vertrokken. Plaatselijk belang was hier niet rouwig om. De communicatie met hem liep, mede door zijn takenpakket, niet vlekkeloos. Toen is er een aantal maanden geen coördinator geweest wat er mede voor gezorgd heeft dat de samenwerking met individuele ambtenaren en wethouders erg verbeterd is. Na de zomer stelde de nieuwe dorpencoördinator zich voor. Zij heeft van de gemeente de opdracht gekregen een nieuw plan te schrijven voor het contact met de dorpen. Dit wordt in 2006 besproken.
Boarnsterhim heeft een nieuwe burgemeester gekregen mevr. Schadd – de Boer. Ze is bij alle dorpen op visite geweest en op een mooie zomervooravond is ze in Jirnsum geweest. Ze is door ons op de hoogte gesteld van de dorpsvisie, de plannen en wensen en ze heeft een rondleiding gehad door het dorp. Ze reageerde enthousiast op wat ze zag. Mede door het mooie weer liet het dorp zich van haar mooiste kant zien.

8. Andere acties en vergaderingen

In de zomer hebben we besloten een oproep in de Stim te zetten om meer bij de dorpssupermarkt te kopen. Ook PBI zou het zeer betreuren als de supermarkt uit het dorp verdwijnt omdat er niet genoeg gekocht wordt. Uit de reacties blijkt dat mensen er meer over gaan nadenken hoe het leven er uitziet zonder supermarkt om de hoek. Erover nadenken is dus niet genoeg, en hierbij nog een keer de oproep te kopen bij de winkeliers in het dorp.

In september is er een bezoek aan Jirnsum geweest van een PvdA delegatie van de Tweede Kamer. Wouter Bos, gedeputeerde Anita Andriessen en wethouder Jenny Bouma, deden Jirnsum en andere kleine Friese dorpen aan. Ze toonden interesse voor de wensen van dorpsbewoners. Er zal begin 2006 een vervolggesprek zijn.

Op 8 september hebben we over “Us moaie lange Jirnsum” gepraat. We hebben met een aantal dorpelingen, de Fryske Greiden Groep, de gemeente en Els van der Laan (landschapsarchitecte van bureau Noordpeil) om de tafel gezeten.
Op deze avond doet de FGG voor het eerst de toezegging dat Jirnsum mogelijk in aanmerking komt voor herstructurering in een pilot project. Zij willen investeren omdat Jirnsum het dorp is met de meeste huurders bij FGG/Welkom! Op de jaarvergadering in 2006 zal Gossé Posthumus hier meer over vertellen.

Deze ideeën avond krijgt een vervolg in de Dorpshop waarmee we het jaar 2006 beginnen. Hier nodigen we het dorp uit om mee te denken over allerlei ontwikkelingen op het gebied van wonen, voorzieningen, recreatie en de commissies.
De uitwerking van deze goed bezochte avond zullen we presenteren op de jaarvergadering 2006.

JAARVERSLAG SPEELTUINCOMMISSIE

Het afgelopen jaar heeft de commissie zich bezig gehouden met het opknappen en veilig maken van de beide kleine speelplekken in het dorp. Deze beide plekken zijn voorzien van rubber tegels onder de toestellen.

Verder zijn we bezig geweest met de grote speeltuin. Hiervoor heeft een leverancier van speeltoestellen een ontwerp gemaakt. In dit ontwerp komen de nog goede toestellen terug die in de opslag staan gecombineerd met nieuwe toestellen. Het ontwerp houdt rekening met een opbouw in toestellen voor de kleine kinderen tot en met kinderen van de hoogste groepen van de basisschool.
Voor de speeltuincommissie is dit het ontwerp waar we mee verder willen. Waar we het komende jaar mee aan de slag gaan is het verwerven van voldoende financiën om het ontwerp wat er ligt te kunnen realiseren.
Hiervoor wordt het voorjaar 2006 gebruikt. We hopen in de tweede helft van 2006 te kunnen starten met de realisatie van een speeltuin.

Verder zijn er mogelijkheden voor jongeren om iets van skate voorzieningen te realiseren. Als hiervoor belangstelling is willen we de jongeren ondersteunen bij de realisatie hiervan. Hiervoor is in de huidige plannen niets opgenomen, alleen ruimte voor gelaten.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen