Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 25 januari 2005 | door Redactie

0

Jaarverslag 2004 Plaatselijk Belang Irnsum e.o

Jaarvergadering Plaatselijk Belang
In de Algemene Ledenvergadering van 26 februari werden vijf nieuwe bestuurders gekozen: Ed den Dulk, Imkje de Goede, Bert de Jong, André Kamstra en Ingrid Spel. Voorzitter Grietje Keizer was in december 2003 voortijdig gestopt en vanavond werd afscheid van haar genomen en van penningmeester Harm v.d. Meer. Harm heeft 10 jaar de financiën voor Plaatselijk Belang verzorgd. Signhild Moerland werd gekozen tot zijn opvolger, vooreerst buiten het bestuur.
De Verhoeve Jirnsum Promotieprijs werd gewonnen door de commissie Jrnsum Online, beheerders van de steeds populairder wordende website www.jirnsum.com. Sije Bennie Dijkstra en Tarek Laarif namen de prijs in ontvangst.
Door omstandigheden moest vice-voorzitter S.B. Dijkstra in zijn eentje de presentatie van de dorpsvisie verzorgen. Ná een levendige discussie is deze diezelfde avond goedgekeurd door de leden van Plaatselijk Belang Irnsum (PBI).

Ledenlijsten en contributie-inning
Ieder bestuurslid heeft in een bepaalde wijk geïnventariseerd wie lid is van PBI en notitie gemaakt van de wijze van contributie-inning. Tegelijkertijd is gekeken naar de adressen en of ze wel/niet worden bewoond. Naar aanleiding hiervan zijn de ledenlijsten geactualiseerd. We hebben opnieuw nieuwe leden kunnen inschrijven, waar we heel blij mee zijn.

Commissies en jeugd
Ieder jaar heeft PBI minstens één keer overleg met de commissies Jirnsum Online, De Stim fan Jim, Doarpsargyf en de Speeltuincommissie (SC). Deze commissies vallen onder verantwoordelijkheid van PBI.
De commissie Jirnsum Online staat op het punt een computercafé in het dorpshuis te openen. De commissie Doarpsargyf hoopt binnenkort over een goede werkruimte in het dorpshuis te beschikken, zodat de huur van de doopsgezinde kerk kan worden opgezegd.
Afgelopen jaar is echter meerder keren overleg geweest met de SC. De communicatie verliep soms moeizaam. Op dit moment staat een en ander goed op de rail en wordt nader uitgewerkt. In juni is overleg geweest met jongeren en omwonenden over het convenant. Vanaf het moment van ondertekening zijn er weinig klachten en de jongeren hebben aangegeven dat zij geen behoefte meer hebben aan een jopla. In het vernieuwde dorpshuis is nu plaats voor de jeugd Voor de voetballende jeugd wordt geprobeerd een trapveldje in te richten. De jeugd heeft een handtekeningenactie gehouden in Jirnsum en in een commissievergadering is hun subsidie voor goals toegezegd. Maar het bleek in de praktijk nogal lastig te zijn om een plek te vinden voor de goals. Er is nu gekozen voor realisatie op de zogenaamde paardenweide, waarbij subsidie voor een hekwerk is aangevraagd. Op dit moment is onduidelijkheid over de eigendom van het beoogde veldje.
In oktober hebben skatende jongeren gevraagd om een geschikte plaats voor hun activiteiten. Zij ontwerpen zelf een plan dat te zijner tijd wordt besproken met PBI.

Dorpsvisie
Iedere bestuursvergadering stond het agendapunt ‘Dorpsvisie. Wat willen we op de korte en wat willen we op de lange termijn realiseren’? De in 2003 door vrijwilligers opgestelde dorpsvisie ‘De Toekomst Vooruit’ is afgelopen zomer overhandigd aan de medewerkers en aan instanties die er nauw bij betrokken zijn. Voor het realiseren van prioriteiten op de korte is overleg geweest met banken over een pinautomaat en met de gemeente over aanpassingen bij de graancirkels. Met Woonwille, Leppehiem, de directeuren van de basisscholen, de doopsgezinde gemeente en met de gemeente Boarnsterhim is overleg geweest over ontwikkelingen die op de lange termijn belangrijk zijn voor Jirnsum.
In dit verslag leest u dat ook veel andere activiteiten passen in de strategie van het ontwikkelen van de dorpsvisie. Het is de bewuste rode draad in de activiteiten van PBI.
Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente heeft PBI in november de Dorpsvisie vertaald in projectopdrachten, zodat een betere afstemming mogelijk werd met de gemeentelijke beleidscyclus.

Wegen en verkeersveiligheid
– In januari zijn de verkeersremmende maatregelen in de Bûtlânswei geëvalueerd met PBI en omliggende dorpen. In het najaar heeft de gemeenteraad beslist dat de Bûtlânswei weer wordt opengesteld voor alle verkeer, uitgezonderd vrachtverkeer.
– Begin juni werd Jirnsum geconfronteerd met een aanpassing op de Sylsbrêge. Dit heeft geleid tot heftige emoties. In november is de situatie geëvalueerd met omwonenden en de gemeente, nadat eenieder de gelegenheid heeft gehad hierop schriftelijk te reageren bij het bestuur PBI. De gemeente heeft nu gekozen voor versmalling op de Sylsbrêge. Ook dit is een tijdelijke oplossing in afwachting van onderzoeken naar verhoging van bruggen.
– FLD (Feriening Lytse Doarpen) organiseerde 1 april een bijeenkomst over verkeersveiligheid, waarbij ook PBI was vertegenwoordigd.
– PBI is ook betrokken bij gesprekken over aanpassing van de brug Oude Schouw. Een aantal varianten zijn gepresenteerd omdat Gedeputeerde Staten meer inzicht wil hebben in de voor- en nadelen en de kosten van de diverse varianten.
– Aan de gemeente is gevraagd de graancirkels hij de basisscholen aan te pakken, zodat er niet meer kan worden geparkeerd en het veiliger is voor met name de schoolgaande kinderen.
– Het komende jaar zal het onderwerp ‘parkeerproblematiek’ ongetwijfeld weer op de agenda staan.

Gemeente, dorpencoördinator en wethouders
– Vanwege de financiële stand van zaken bij de gemeente is regelmatig inspraak gevraagd met betrekking tot de takendiscussie van de gemeente. Op vragen als ‘welk nieuw beleid is gewenst, welke middelen zijn daarvoor nodig en welke ombuigingen willen we maken’, werd een antwoord verwacht. Hierover zijn brieven geschreven en is ingesproken.
– Ook het Woonplan van de gemeente vraagt onze aandacht. Puzzelstukjes worden in elkaar gelegd waarbij prioriteiten, effecten en risico’s in beeld zijn gebracht. Daar waar nodig heeft PBI ingesproken tijdens een commissievergadering. Als reactie op het Open Gaten Onderzoek van de gemeente heeft PBI een eigen onderzoek verricht en dit aangeboden. Dit rapport wordt gebruikt bij de realisatie van extra woningen in de gemeente uit het stadsgewest.
– In oktober heeft de raadscommissie positief geadviseerd over een convenant met de woningcorporatie om de kwaliteit van de bestaande woningen sterk te verbeteren. Voor Jirnsum betekent dit herstructurering van de Douwemastrjitte, Dekemastrjitte, de Terp en het Veltmanhofke. Door sloop en nieuwbouw en gelijktijdige aanpak van de woonomgeving wordt integraal en gezamenlijk de leefomgeving opgewaardeerd.
– Een voorlichtingsbijeenkomst over de ‘welstandsnota’ is bezocht en óók niet onbelangrijk: een bijeenkomst over ’gemeente en communicatie’.
– Actie van de gemeente: in mei konden gratis hondenpoepknijpers in Frits’Koopcentrum worden afgehaald door geregistreerde hondenbezitters.
– Met de dorpencoördinator R. Wubbolts is drie keer formeel keer overleg geweest. Daarnaast is er regelmatig telefonisch contact of via de mail.
– Nadat een gesprek met het college verschillende keren was afgelast vond er uiteindelijk in mei overleg plaats met de wethouders mevr. Bouma en dhr. Jonkers. In juni was een indringend gesprek met wethouder K. v.d. Berg over met name de aanpassingen bij de Sylsbrêge en andere zaken die zij in de portefeuille heeft, zoals communicatie tussen de gemeente en Plaatselijk Belang.

Andere vergaderingen
– In januari is overleg geweest met de werkgroep Jirnsum Oost. De ontwikkelingen aan de oostkant van de Boarn worden door haar kritisch gevolgd. Vanuit het bestuur PBI is nu een contactpersoon aangewezen, zodat we op de hoogte zijn van elkaars activiteiten.
– Over plan Bangma is vóór de ledenvergadering gesproken met Folkert de Haan van SHP. Tekeningen hiervan hingen toen ter inzage. Later is meerder keren telefonisch overlegd en heeft PBI óók bij de gemeente aangegeven dat zij graag een extra woning in het plan wil. Binnenkort verwachten we de start de bouw van acht vrijstaande woningen en twee onder één kap.
– Er was meerder keren contact met dhr. H.v.d. Meulen en de Hein Buisman Stichting over pand Palma. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met gegadigden om het pand te restaureren en bewoonbaar te maken.
– In februari was PBI vertegenwoordigd bij een bijeenkomst met het thema: ‘Zorgcentrum in Jirnsum”, georganiseerd door Leppehiem, Woonwille en Thuiszorg.
– PBI bezocht de openbare fractievergadering van de FNP die werd gehouden in Jirnsum en de jaarvergadering van de Ondernemersvereniging.
– PBI organiseerde een (jaarlijks) gezamenlijk overleg met het bestuur van de Festiviteitenkommisje en de Ondernemersvereniging.
– De gezamenlijke Plaatselijke Belangen kwamen bijeen in verband met de geplande jaarlijkse bijeenkomst maar ook in verband met de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente en over de uitwerking van de dorpenvisies.
– Eind augustus kwam een uitnodiging van het bestuur van de Stichting Beheer “it Kattehûs” om PBI te informeren over de stand van zaken.
– De aanloopspreekuren zijn matig bezocht.
– De klachtenlijn zal naar verwachting steeds meer worden benut zodat er weinig overblijft voor onze dorpsconciërge Eddy Groen.
– Op 17 december was PBI vertegenwoordigd bij het afscheid van burgemeester Y. Dijkstra.

Actualiteiten
Ik rond af met enkele belangrijke ontwikkelingen voor Jirnsum. Vanaf 2002 is er door Omrop Fryslân Radio uitgezonden vanuit Smilde. Nu is het weer als vanouds: op FM 92.2 vanuit Jirnsum “it sintrum fan Fryslân”. Grietje de Vries verraste Jirnsum in november met de opening van haar atelier “Oleander/Net slochtweihinne”, waar een ieder terecht kan voor (bloemsier)kunst van natuurlijke materialen. Op it String en aan de Wjitteringswei hebben verschillende bedrijven de bakens verzet. Hier gebeurt veel waar PBI niet bij betrokken is, maar waar Jirnsum mee op de kaart wordt gezet en velen de kost verdienen.
Een andere belangrijke aanwinst is natuurlijk het vernieuwde dorpshuis dat op 11 december officieel is geopend door Pier v.d. Meer, voorzitter Stichting Beheer MFC “it Kattehûs”. Hier is door veel vrijwilligers een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een multifunctioneel centrum. Alle reden om die dag de vernieuwde Jirnsumer vlaggen uit te steken.

2004 was de start van een goed team en zij heeft “de sokken der yn”.
Met dit thema sluit ik mijn bestuursperiode bij Plaatselijk Belang Irnsum.

Baukje Terwisscha van Scheltinga – Galama (secr.)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen