Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 15 juni 2013 | door Redactie

0

Jirnsum op de kaart

Jirnsum, dorp aan de rivier / Jirnsum, doarp oan de rivier

Uit 19 inzendingen heeft de jury bovenstaande slogan als beste uitgekozen.
Grietje de Vries is de bedenker en inzender van de slogan. De Boorn en de lintbebouwing langs de Rijksweg diende als inspiratie. Grietje de Vries zal namens Plaatselijk Belang een Cadeaubon ontvangen welke bij Frits kan worden verzilverd.

Het bestuur van Plaatselijk Belang wil graag alle inzenders van de slogans bedanken en vooral ook Mevrouw Akkerman-Schukking met een eervolle 2e plaats.
Hieronder het juryrapport met de motivatie van de keuze. De juryleden Lutz Jacobi, Richtsje Stornebrink en Symen Schoustra worden bedankt voor hun inspanningen om tot de weloverwogen en gemotiveerde keuze te komen.

Plaatselijk belang wil het gebruik van de nieuwe dorpsslogan stimuleren en nodigt bedrijven en dorpsgenoten uit om Jirnsum, dorp aan de rivier / Jirnsum, doarp oan de rivier zo veel als mogelijk toe te passen. Bij onze nieuwe dorpsslogan hoort natuurlijk ook een beeldmerk of dorpslogo. Het bestuur van Plaatselijk Belang nodigt iedereen uit om hier ideeën en ontwerpen voor aan te leveren.

Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum
Secretaris.pbi@gmail.com

Juryrapport dorpsslogan Jirnsum

Doel van de slogan: het dorp op de kaart zetten

De sjuery krige 18 slogans fan anonime ynstjoerders foarlein om in kar út te meitsjen.
Om de beoardieling sa objektyf mooglik te hâlden hienen wy yn ’t foar 8 kriteria bepaald. De sjuery mient dat in goede slogan hjiroan foldwaan moat:

1-Underskidend (net fan tapassing op oare doarpen)
2-Ienfâldich te begripen en te ûnthâlden
3-Brûkber yn it Frysk en it Hollânsk
4-Betsjutting foar toeristen en (tafallige) passanten
5-In namme sa’t in frjemde it sizze soe of woe
6-Leafst in namme dy’t histoarysk ferantwurde is
7-Basearre op feiten, net op dreamen & mearkes
8-Gjin reklame tekst (‘kom nu naar…’)

Alle ynstjoerings binne oan de hân fan dizze punten hifke (mei in +, 0 of – ). Ut de optelsom kaam ien dúdlike winner:

Jirnsum, dorp aan de rivier / Jirnsum, doarp oan de rivier

Taljochting werom dit in geskikte slogan is:

-fanôf grutte hichte (Google Maps) is de Boarn mei syn opfallende kronkels dúdlik sichtber
-it doarp hat syn ûntstean te tankjen oan de rivier de Boarn (histoarysk ferantwurde namme)
-sawol foar ynwenners, toeristen as oaren is de lizzing oan de Boarn in skaaimerk dat betsjutting hat
-de slogan is werkenber, maklik yn it ûnthâld en klinkt yn it Frysk en it Hollânsk hast itselde
-hiel ûnderskiedend: der binne mar twa oare doarpen dy’t ek oan dizze rivier lizze, mar dêr is er folle smeller…
-de slogan is ienfâldich en neutraal en sil krekt dêrtroch makliker akseptearre wurde
-in krêftich foardiel: profitearje fan in boektitel dy’t by jong en âld yn it hiele lân bekend is.
Konklúzje: een tiidleaze en histoarysk ferantwurde namme dêr’t Jirnsum him mei op de kaart sette kin – sawol yn as bûten Fryslân!

Conclusie: een tijdloze en historisch verantwoorde naam waarmee Jirnsum zich op de kaart kan zetten – zowel binnen als buiten Friesland

Op ienige ôfstân kamen dizze slogans:

2e – Jirnsum, doarp fan ús en fan ús Atsje
Kommintaar: dit soe in alternatyf wêze kinne, omdat it diels unyk is. Yn dat gefal advisearje wy in koarte, krêftige ferzje as slogan :
-Jirnsum, Atsjedoarp of Jirnsum, doarp fan Atsje

3e – Jirnsum, doarp fan wetter en greiden
Opmerking: te folle doarpen yn Fryslân soenen dit sizze kinne…

Wergea, 18 maaie 2018

De doarpsgjalp-sjuery
Lutz Jacobi
Richtsje Stornebrink
Symen Schoustra
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen