Nieuws no image

Gepubliceerd op 27 maart 2009 | door Redactie

0

Jirnsumer school in planning

De nieuwe wethouders zijn:

  • Mevrouw H.J. (Hermien) de Haan-Laagland. (PvdA) Mevrouw De Haan is oud wethouder van Leeuwarden. Haar huidige functie is beleidsadviseur/projectmanager bij LIMOR (landelijke instelling voor maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie).
  • Mevrouw M.A.J. (Marian) Jager-Wöltgens. (PvdA) Mevrouw Jager is oud wethouder van Ooststellingwerf en oud Dagelijks Bestuurslid van Wetterskip Fryslân. Haar huidige functie is voorzitter klankbordgroep Natura 2000.
  • De heer F.A.J.M. (Felix) van Beek. (VVD) De heer Van Beek is oud wethouder van Skarsterlân. Zijn huidige functie is interim wethouder in de gemeente Littenseradiel.

De speerpunten van het college van Burgemeester en wethouders voor de periode april 2009 – april 2010 zijn als volgt geformuleerd:

“Samen werken”

Aan de vorming van het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gedachte ten grondslag gelegen een “zakenkabinet” te vormen. Een college dat zich in de komende periode tot aan de verkiezingen van 2010 bezig moet gaan houden met een aantal specifieke opdrachten, die passen bij de situatie van Boarnsterhim. Een college dat mandaat heeft voor de periode van één jaar. Daarmee dient qua ambitieniveau eveneens rekening te worden gehouden. Uitgaande van de gedachte conform de wens van de raad te gaan functioneren als zakenkabinet en met inachtneming van de beperkte tijd, die dit college resteert, is gekozen voor een beperkt aantal speerpunten. Wij hechten er zeer aan dat deze speerpunten door de raad van Boarnsterhim worden onderschreven. Daarom hebben wij in de procedure om te komen tot de formulering van deze speerpunten voorzien in de inbreng van de raad. Op basis van deze gedachten gaan wij er vanuit dat ons college in de komende tijd met duidelijke voorstellen en oplossingsrichtingen moet komen ten aanzien van onderstaande vraagstukken. Wij noemen:

Financieel herstel
Wij zullen uw raad in het kader van de gebruikelijke planning en controlcyclus voorstellen (rekening 2008, voorjaarsnota, financieel meerjarenperspectief, najaarsrapportage, begroting 2010 en artikel 12 Fvw. – aanvraag) voorleggen, die als uitgangspunt gaan dienen voor het financieel herstel. Wij gaan er daarbij vanuit dat daarvoor gedurende enige jaren eenmalige kapitaalinjecties van het Rijk (honorering van de zogenaamde artikel 12 – aanvraag) noodzakelijk zullen zijn. In dat verband zullen wij in overleg met het Rijk en de provincie onderzoeken of de gemeente als het ware een pré artikel 12 – status kan verkrijgen. Daardoor kan het proces van de afhandeling van de aanvraag worden versneld. In de komende tijd zullen wij onze inspanningen er op richten bij de voorjaarsnota alle financiële risico’s in beeld te brengen.

Ontwikkeling beheerplannen
Beheerplannen dienen inzicht te verschaffen in de kosten van het normaal jaarlijks terugkerende onderhoud van alle gemeentelijke eigendommen. Ook moet zicht ontstaan op de kosten, die het gevolg zullen zijn van het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Na het wegwerken van het achterstallig onderhoud ontstaat een basis voor het normaal terugkerende jaarlijkse onderhoud. De voorstellen zullen eveneens een door de raad vast te stellen kwaliteitsniveau bevatten. De kosten van achterstallig en normaal onderhoud zullen worden opgenomen in het bij de voorjaarsnota te presenteren actuele beeld van het meerjarig financieel perspectief.

Bestuurlijke toekomst
Wij zullen de raad voor de zomer voorstellen aanbieden, waarin de aanpak en het proces om te komen tot de bepaling van een standpunt van de gemeenteraad inzake de toekomst van Boarnsterhim zullen worden geschetst.

Scholenbouw c.a.
Wij zullen voorstellen voorbereiden voor de besluitvorming door de raad over de bouw van nieuwe scholen in Akkrum en in Grou. Onderdeel van die besluitvorming zal ook zijn de besluitvorming over hoe om te gaan met de sportaccommodaties. Hetzelfde geldt voor de nieuwbouw ten behoeve van de kinderopvang. Wij streven er naar de hier bedoelde voorstellen uiterlijk 15 mei a.s. aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.
Tevens zal in 2009 de voorbereiding van nieuwbouw in Jirnsum worden gestart. Voorts zal medio 2009 aan de raad een nieuwe verordening onderwijshuisvesting worden aangeboden. Daarnaast zal in 2009 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs worden geactualiseerd.

Herstructurering
Op 28 april 2005 hebben de gemeente en de toenmalige woningcorporatie “De Friese Greiden Groep” een convenant gesloten met de volgende doelstellingen:
– het bereiken van een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad
– een verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving en de woningvoorraad
– uitvoering van een doelgroepenbeleid in samenhang met de bevordering van de doorstroming
Als gevolg van de huidige staat van de financiën kan de gemeente in onvoldoende mate invulling geven aan de realisatie van de op basis van het convenant gemaakte uitvoeringsafspraken. Wij zullen met de rechtsopvolger van de genoemde woningcorporatie, “Welkom”, afspraken maken over het vervolg van de herstructurering. Die afspraken zullen wij aan de raad ter besluitvorming aanbieden.

Grondtransactie gemeente – Welkom
De mogelijke grondtransactie met Welkom staat/stond in het teken van de realisatie van de brede scholen en de herstructurering. Nu het actuele financieel meerjarenperspectief financieel herstel op eigen kracht niet meer mogelijk maakt, moet worden bezien wat de effecten zullen zijn van het niet, dan wel juist wel aangaan van de grondtransacties in totaliteit of in gedeelten. Bij de voorbereiding van de voorstellen zullen wij nauw overleg plegen met Welkom enerzijds, de provinciaal toezichthouder en het Rijk (afhankelijk van de toekenning van de bedoelde pré status) anderzijds. Wij willen de raad deze voorstellen zo mogelijk nog voor het zomerreces aanbieden. Onderdeel van de grondtransacties is het complex Grou noord. Wij streven er naar de nominatie “pilot Grou noord” omgezet te krijgen in een definitieve toekenning.

Bedrijfsvoering op orde
Wij zullen de raad periodiek informeren over het op orde brengen van onze bedrijfsvoering. De noodzaak van verdergaande verbetering staat buiten kijf. Een groot aantal basisprocessen in onze organisatie behoeft nog steeds aandacht. Dat vereist goede bemensing. Wij verwijzen in dit verband naar de uitgevoerde begrotingsscan, waaruit is gebleken dat onze organisatie qua formatieomvang duidelijk onder het gemiddelde van de inwonerklasse zit, waarmee zij behoort te worden vergeleken. Bij de behandeling van de voorjaarsnota zullen wij ten vervolge op eerdere voorstellen een afrondend voorstel m.b.t. de verdere ontwikkeling van onze organisatie aanbieden.

Aan de versterking van het functioneren van onze organisatie draagt ook bij het mogelijk intensiveren van de samenwerking met Leeuwarden met de bedoeling kwetsbaarheid te reduceren, kwaliteit verder te verhogen en waar mogelijk tot beperking van de kosten van de vereiste nieuwe ontwikkelingen (met name de digitale dienstverlening) te komen.
Onderdeel daarvan is de aanstaande samenwerking van de brandweer met de brandweer van Leeuwarden.

Lopende zaken
Naast deze speerpunten zullen diverse lopende zaken onze aandacht opeisen. Wij zullen deze opnemen in een centrale beleidsplanning. Die planning brengen wij in de komende maand ter kennis van de raad.

De wethouders beginnen hun werkzaamheden in Boarnsterhim op 1 april 2009. Binnenkort wordt de portefeuilleverdeling bekend gemaakt.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen