Nieuws

Gepubliceerd op 6 februari 2016 | door Redactie

0

Jubilerende touwtrekkers…

Vandaag vindt in Franeker het NK-indoor plaats; twee weken later wordt in Volendam om de wereldtitels getrokken. . . .

De mannen van het jubilerende Deinum-Britsum, met broers Engbert (foto) en Doeke van der weide in de gelederen, zijn van de partij. ,,Der ha flink wat jonges op dieet west.”

De touwtrekkers van Deinum-Britsum trainen bepaald niet op Papendal. In aanloop naar de twee belangrijkste toernooien van het jaar ligt de rubberen trainingsmat – lengte 35 meter, voor 4000 euro aangeschaft – in een gang van bedrijven- en sportcentrum De Fabriek te Leeuwarden. De verlichting is schaars en met enige regelmaat moet ruimte worden gegeven aan gebruikers van aangrenzende kleedkamers.

Niemand die moppert. Touwtrekkers zijn geen zeurpieten. Touwtrekkers zijn mannen – én vrouwen, er doen zes vrouwenteams mee aan het NK – van stavast. Niet lullen, maar in de handen spugen, het touw oppakken en aan de slag. Dit ook tijdens een training in een donkere gang, in een schuur of op de hooizolder bij coach Ane Woudstra te Menaam. En als de fotograaf voor de zesde keer vraagt om aan het touw te gaan hangen en met serieuze blikken in de camera te kijken, gebeurt dat eveneens zonder geklaag.

,,Kinst dizze mannen der wol by ha‘‘, stelt Fokke Buma tevreden vast. De 47-jarige Buma is voorzitter en assistent-coach van de touwtrekvereniging Deinum-Britsum. ‘Zijn’ vereniging wil deze maand goed presteren omdat het vijftigjarig bestaan wordt gevierd.

,,Yn Britsum toulûke se sûnt 1966”, vertelt Deinumer Buma, in het dagelijks leven agrarisch medewerker, zoals velen in zijn geliefde sport. ,,Moatst foaral net ferjitte om Gabe de Vries fan Koarnjum te neamen. Hy hat de boel dêr op poaten setten en hat moaie toernooien yn it Koarnjumer Bosk organisearre. Set Gabe mar in dikke plom op syn hoed.” Bij deze.

80 kilo per persoon
Tien jaar geleden besloten Britsum en Deinum om letterlijk de krachten te bundelen. Buma – zelf onlangs vanwege fysieke klachten gestopt als touwtrekker – doet er niet moeilijk over. ,,Wy binne in lytse sport, de gearwurking hat ús rêding west.”

,,Yn Deinum wienen noch mar trije man oer. Yn dit lytse wrâldsje kinst mekoar en omdat wy allegear gjin muoilike jonges binne, ha wy de koppen byinoar stutsen. It moaie wie dat der doe ek in stel jonge knapen út Deinum by kaam binne. It hat geweldich útpakt. Deinum-Britsum hat no 25 leden en se binne allegear like fanatyk.”

Buma wijst op de trainende touwtrekkers. ,,We binne al in jier yn tarieding op it NK en it WK. Us kânsen lizze foaral yn de klasse oan’t 640 kilo. Wy ha net genôch swiere mannen foar de 680-kiloklasse. Dêrfoar moatte wy in pear jonges freegje fan oare clubs, mar dy wolle fansels mei harren sterkste ploech meidwaan. Foar de 640 ha wy acht prima toulûkers. In moaie miks fan krêft, úthâldingsfermogen en eksplosiviteit.”

640 kilo gedeeld door acht man is 80 kilo per persoon. Buma lacht. ,,De ien is fansels de oare net. De ankerman, de achterste man oan it tou, hat mear kilo’s dan de foarste man. Dat is in wat lytsere jonge, ien dy’t de wedstriid lêze kin en it ritme fan de ploech bepaalt. Mar as de ankerman 95 kilo is, moat dat op oare plakken kompenseard wurde. Fan dizze ploech ha flink wat jonges op dieet west. Sommigen moasten wol fiif, seis kilo ôffalle. Dat jou ik dy te dwaan mei it fysike wurk dat se ha en mei bygelyks de Krystdagen der tusken troch. Djip respekt.”

Weegschaal
De touwtrekkers van Deinum-Britsum weten waar ze het voor doen. Als meervoudig nationaal kampioen behoren ze in de 640-kiloklasse weer tot de favorieten. Maar het wordt zaterdagochtend in Franeker best nog even spannend. Buma: ,,Dan moatte alle teams op de ‘weegschaal’. It giet soms om in pûntsje; dan moat der troch in pear mannen noch yn kear flink switten wurde of se besykje noch efkes te pisjen.”

Deinum-Britsum heeft tevens een achttal ingeschreven voor de klasse tot 600 kilo. ,,Dêr ha wy ek kânsen, want wy ha in romme seleksje. Wy kinne alle posysjes goed besette.”

,,Ik fyn dat in útdagende klasse, want do moatst net tinke dat dit allinnich mar in sport is foar ‘rauwe bonken’ lykas boerefeinten, boufakkers en metaaldraaiers. Wy ha der ek jonges by mei in kantoorbaan”, aldus Buma. In zijn selectie is Jaring Jan Boersma uit Friens met zijn 47 lentes de oudste kracht. Pieter Koopmans (18) uit Britswert is de jongste.

Zijn vereniging won al eens zilver op een WK. Acht jaar geleden, in Italië. ,,En yn 2000 wûnen wy brûns in de 680”, vertelt Buma trots. Die klasse is nationaal het domein geworden van It Heidenskip, dat zaterdag met twee ‘zware’ teams ten strijde trekt. Bakkeveen en Bartlehiem zijn bij de mannen de andere Friese ploegen.

‘Protte belangstelling’
Bij de vrouwen is Teerns van de partij. Aan het NK voor jeugdteams doen geen Friese clubs mee, terwijl deze week een streep moest worden gezet door het NK voor gemengde. Dit wegens te weinig animo.

Het organiserende Deinum-Britsum begroet op het open NK 38 teams, waarvan twee uit België. Er wordt in sportcomplex De Trije gestreden op vier matten. Buma: ,,Der is in protte belangstelling, want alle teams wolle harren teste foar it WK fan twa wike letter yn Volendam.”

Op de mondiale titelstrijd (een vijfdaags evenement met teams uit 25 landen) zal Deinum-Britsum geen eremetaal veroveren, zo weet Buma. ,,Wy ha ien kâns: gjin kâns. Wy kinne net op tsjin de Ieren, Skotten en Basken. Dêr ha se sterke kompetysjes mei semi-profesjoniele toulûkers. Dat is geweldich moai om te sjen. Hoechst dy net te skamjen om dêrfan te ferliezen.”

Na het NK en WK worden de matten en touwen opgeborgen. Touwtrekken is in Friesland voornamelijk een indoorsport geworden. ,,It âlderwetske ‘grûnlûken’, búten, fyn ik moaier”, zegt Buma, ,,mar dêrfoar krijst net mear genôch mannen. Dy ha it fanôf de maaitiid te drok op de buorkerij en sa.”

,,We geane noch wolris nei in doarpsfeest, foar de lol, mar ús seizoen begjint pas wer yn oktober. Op de rubberen matte, trije kear yn ‘e wike twa oeren traine. Ja, tink derom. Wy ha it imago fan doarpstinte, bier en boer, mar dit is serieuze sport.”

 

Bron: LC.nl
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen