MFC it Kattehûs

Gepubliceerd op 4 mei 2016 | door Redactie

0

Kollektanten socht foar It Kattehûs

It bestjoer fan “It Kattehûs is op syk nei kollektanten foar de Oranje Fonds kollekte yn de wike fan 16 – 21 maaie.

De helte fan de opbringst is foar “It Kattehûs”. Foar it yn stân hâlden fan “It Kattehûs”  kin  de opbringst goed brûkt wurde, want finansjeel kin it bestjoer “It Kattehûs” amper oerein hâlde. It bestjoer sjocht it tal kollektanten dat him/har oanmeldt ek as in yndikaasje fan it draachflak foar “It Kattehûs”  yn Jirnsum.
Oanmelde kin by S. Janse, De Slinke 3, till. 602110
e-mail: sakejanse@online.nl

 

 

 
Back to Top ↑