MFC it Kattehûs no image

Gepubliceerd op 19 juni 2015 | door Redactie

0

Kollekte Oranje Fonds

Troch de frijwilligers fan It Kattehûs is mei de kollekte fan it Oranje Fonds 470,- euro ophelle.
De helte fan it bedrach kriget It Kattehûs en de oare helte wurdt ynsetten by maatskiplike projekten yn Fryslân
Yn Fryslân is meiinoar 29.000,- euro ophelle.
Neist It Kattehûs ha yn Fryslân noch 40 oare organisaasjes kollekteard. Per ynwenner hat de kollekte yn Fryslân fierwei it measte opbrocht
Back to Top ↑