Dorpshuis no image

Gepubliceerd op 12 december 2012 | door Redactie

0

Krystjûn yn “It Kattehûs” mei Anneke Douma

It begjint om 19:30 oere en duorret ynklusyf  it skoft san twa oeren. We wolle it leechdromplich hâlde, dêrom is de yntree mar € 4,-
ynkl. 2 bakjes kofje of tee. Kom op tyd want fol is fol.                                                          

Kaartferkeap by de yngong fanôf 19:00 oere.

Wolle jo mear ynformaasje dan kinne jo kontakt opnimme mei Sake Janse, till. 0566-602110

Bestjoer Stichting MFC “It Kattehûs”

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑