MFC it Kattehûs no image

Gepubliceerd op 12 januari 2015 | door Redactie

0

Nieuws van het MFC Jirnsum ‘It Kattehûs’

Nei in tal jierren de hierprizen fan de sealen net ferhege te hawwen hat it bestjoer besletten dizze foar de Grutte seal en de Molehiemseal yn 2015 wat te ferhheegjen.

De hierprys fan de Lytse seal en de konsumpsjesprizen wurde yn 2015 net ferhege. De prizen yn 2015 binne:

Sealhier
Foar in deidiel fan 3 oeren
Grutte seal € 40,- elke oere ekstra € 13,-
Molehiemseal € 25,- elke oere ekstra € 8,-
Lytse seal € 15,- elke oere ekstra € 5,-

Konsumpsjes
kofje/tee € 1,10
frisdrank € 1,10
bier (fleske) € 1,60
wyn, borrel € 1,60
miksdranken € 2,60

De foarstelling “It Jubileum” fan Jan Arendz en Marijke Geertsma op freed 23 jan. is útferkocht.

Fan de 50 útlotte pânbrieven wiene 24 net ferkocht. Fan de 26 ferkochte pânbrieven binne 5 ynlevere. De oare 21 binne skinkingen oan it MFC. Hjirfoar ús tank.
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen