Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 18 september 2007 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang e.o. sept.’07

Een rondje langs de leden om het geld op te halen bij hen die contant betalen of bij nieuwe bewoners levert vaak een leuk praatje op. Er zijn gelukkig nieuwe leden die aangeven actief te willen worden bij Plaatselijk Belang op termijn, nu nog te druk met het huis, kleine kinderen of andere activiteiten. De namen worden genoteerd en volgend jaar zal de vraag weer worden gesteld: ‘Wilt u ook actief aan het werk voor het plaatselijk belang?’
Omdat het bestuur nog steeds slechts uit drie mensen bestaat (met twee actieve meitinkers) doen we wederom elders in het blad een belangrijke oproep voor nieuwe bestuursleden. Temeer daar Signhild Moerland onze penningmeester heeft aangegeven dat dit haar laatste bestuursjaar bij PBI is. Zij zal haar functie rond de jaarvergadering in februari neerleggen, dames en heren wie wil op de centen passen???

In de Stim van mei is bericht over de Dorpschouw. Het doet ons goed te zien dat de gemeente al een heel aantal dringende zaken gedaan heeft. Hier volgen een aantal voorbeelden: – De steiger aan de Wide Steech heeft een broodnodige opknapbeurt gehad, – De hobbelende kinderkopjes in de Rijksweg zijn vervangen door geluid- en trillingvriendelijker stenen, -er zijn her en der wat kuilen in straten en stoepen weggewerkt. De dorpencoördinator Nelly Otter houdt ons van de vorderingen op de hoogte.

In augustus hebben wij een gesprek gevoerd met de Burgemeester, mevrouw Schadd en de wethouders, mevrouw Minkes, de heer De Vries en de heer Van der Meulen.
B&W proberen ieder jaar een kennismakingsgesprek met alle Plaatselijke Belangen te voeren, nu was Jirnsum aan de beurt.
Hoog op onze agenda staat natuurlijk de beroerde financiële situatie van de gemeente Boarnsterhim en de gevolgen hiervan voor Jirnsum. Om de financiële situatie van de gemeente weer gezond te maken moeten college en gemeenteraad keuzes maken. Helder blijft dat niet alle voorgenomen uitgaven door kunnen gaan. De grote projecten zoals het Friese Merenproject, waar de Sylsbrêge onderdeel van is, zijn vanzelfsprekend ook onderdeel van de discussie.
Op dit moment wordt de begroting voor 2008 voorbereid. De komende maanden zullen de afwegingen in de gemeenteraad aan de orde komen. De uiteindelijke gevolgen zijn bekend als de begroting 2008 (met meerjarenbegroting) door de gemeenteraad is vastgesteld.
De volgende onderwerpen zijn met B &W besproken: 

– De herinrichting van de Wiide Steech is al jaren een prioriteit van Jirnsum. De huidige situatie is onaantrekkelijk terwijl hier sprake moet zijn van een dorpshart. Het plan is om er één geheel van te maken en de verbinding met het water te versterken. Door een goede inrichting wordt deze plek ook geschikt voor evenementen. De wens is bekend bij de gemeente maar uitvoering is tot op heden niet mogelijk geweest om financiële redenen. Het college antwoordt dat er op dit moment hooguit mogelijkheden zijn bij werk met werk situaties. Tevens wordt Plaatselijk Belang geadviseerd het plan te bespreken met medewerkers van het bureau Plattelânsprojekten. Nelly Otter zal het plan intern nogmaals onder de aandacht brengen zodat voorkomen wordt dat er werkzaamheden op deze plek worden uitgevoerd waarbij geen rekening wordt gehouden met het herinrichtingsplan.
– De prioriteit 2 scholen onder 1 nieuw dak is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs. Dit plan is in het college behandeld en Jirnsum staat voor 2011 in de planning. Tevens is besloten extra subsidie in te zetten voor het aanstellen van een coördinator Brede Scholen.
– De Sylsbrêge is al even aan de orde geweest bij de algemene stand van zaken financiën gemeente. Bekend is dat een oplossing voor dit knelpunt in ieder geval meer zal kosten dan oorspronkelijk geraamd in het Friese Merenproject. Op het moment van ons overleg is de Sylsbrêge één van de projecten die in het voorstel van het college aan de raad als wel uit te voeren staat.
– Met betrekking tot wonen geeft wethouder Minkes aan dat niet verwacht wordt dat de gemeente bij de komende ronde van verdeling contingenten erg veel extra contingenten krijgt. Voor Jirnsum blijven in ieder geval de afspraken voor woningbouw op de locatie camping Molehiem in stand. PB geeft aan dat er in het verleden richting Jirnsum toezeggingen zijn gedaan voor extra woningbouw en dat de mededeling van de wethouder aldus teleurstellend is.
– PB wil kleinschalige bedrijvigheid in het dorp stimuleren maar heeft vernomen dat initiatieven door de gemeente worden afgewezen. Het college vraagt in voorkomende gevallen de concrete situatie aan de orde te stellen. In algemene zin is bekend dat kleinschalige bedrijvigheid in de dorpen kan leiden tot overlast voor omwonenden. De gemeente moet hierin een afweging maken. Het college is het overigens met PB eens dat kleinschalige bedrijvigheid een dorp levendiger maakt.

Rekening houdend met de tijd komen de prioriteiten toeristische ontwikkelingen en verkeer en veiligheid niet meer apart aan de orde.

Wij van PBI vinden het van belang dat we plannen blijven maken en klaar hebben liggen. Hiermee kunnen we concreet op zoek naar de (beperkte) mogelijkheden van de gemeente, andere geldschieters (woningbouwvereniging) en subsidies.
We hebben onze zorg over de voortgang van de dorpsvisie, die de leefbaarheid in de kleine dorpen moet verbeteren, uitgesproken. We zullen ons op korte termijn moeten inspannen om zo veel mogelijk plannen voor Jirnsum doorgang te laten vinden.

Gelukkig blijft de subsidiepot voor kleine recreatieve voorzieningen wel bestaan. Dit jaar is de aanvraag gedaan voor het drukken van een recreatieve folder met fiets- en wandelpaden in de omgeving van Jirnsum. Begin volgend jaar horen we of de aanvraag is toegewezen.
Op de valreep kwam bij PBI een verzoek binnen van de Jeu de Boules vereniging. Of we een aanvraag voor subsidie voor uitbreiding en verfraaiing van het terrein ondersteunen. Besproken wordt of deze aanvraag nog meekan met de subsidiepot van dit jaar.

Stand van zaken Sylsbrege
Rond de brug zijn een aantal ontwikkelingen geweest. De gemeente heeft Johan Apperloo opdracht gegeven het project Sylsbrege te trekken. Apperloo werkt voor de provincie bij het Friese Meren Project. Nelly Otter de dorpencoordinator van de gemeente ondersteunt hierbij. Plaatselijk Belang is vanuit het dorp vertegenwoordiger in het proces. De omwonenden van de brug hebben in juni gesproken met het bestuur van PBI en met Nelly Otter en Johan Apperloo. Besloten is samen te werken aan een goede oplossing voor de vaar- en de verkeersproblematiek van de Sylsbrege. Alle alternatieven die in de loop van de jaren gemaakt zijn, zijn verzameld en hier is een (in eerste instantie, grof) prijskaartje aan gehangen.
In het dorpshuis is een besloten avond voor omwonenden, eigenaren van grond en andere belanghebbenden geweest. Johan Apperloo deed de presentatie. Het was een goede avond met zo’n 60 mensen. Iedereen kon reageren op de alternatieven en de voor en nadelen noemen.
Apperloo heeft Oranjewoud opdracht gegeven de verschillende varianten die op de avond naar voren kwamen door te rekenen.
De volgende stap is nu de financiële toezegging van de gemeenteraad mee te doen aan dit onderdeel van het Friese Meren Project. In september wordt hierover vergaderd en in oktober valt de beslissing. Plaatselijk Belang gaat lobbyen bij de politieke partijen en zal inspreken bij de raadsvergadering op 25 september. Als de gemeente groen licht geeft zal eind oktober begin november een informatie avond voor het dorp volgen.

Het Mauritiuspaad nadert haar voltooiing en het wordt prachtig. Mooie starterswoningen op een bijzonder plekje in Jirnsum. Mevrouw Niemarkt die pal naast de muur van het rijtje woningen woont, heeft de hulp van Plaatselijk Belang ingeroepen toen zij de plannen voor de muur aan de noordkant onder ogen kreeg. Een lange donkere rechte muur. Na een aantal telefoontjes en gesprekjes en een duik in de oude notulen van gesprekken over de nieuwbouw. Hierin stond dat de muur speciale aandacht zou krijgen van de architect. Blijkbaar was dit even vergeten. Het is gelukt de plannen gewijzigd te krijgen. Welkom stelde zich flexibel op en heeft ervoor gezorgd dat de muur niet gesloten werd maar een meer open karakter krijgt. Zo kunnen er planten tegen de rekken in de muur opklimmen waardoor het geheel een groener en vriendelijker aanzicht krijgt. Al met al is dit goed afgelopen dankzij de inspanningen van omwonenden en PBI. Nu nog in de gaten houden dat het ‘bosje’ en de sloot bij het nieuwe Mauritiuspaad worden opgeknapt.

Plaatselijk Belang wil de vernielingen op het sportcomplex De Bining onder de aandacht brengen. Na 2 artikelen in de Leeuwarder krant weet iedereen waar het om gaat. Ons mooie sportterrein in het centrum van het dorp waar iedereen zo trots op is en waar ook bijna iedereen in het dorp op de één of andere manier bij betrokken is, wordt al snel na de opening stukje bij beetje vernield. De daders liggen op het kerkhof. Het is zonde voor iedereen die er speelt en die er vrijwilligerswerk doet. Wij roepen ouderen en jongeren dan ook op, op te letten en elkaar aan te spreken op fout gedrag of dit te melden bij de trainer.

Welkom heeft vier woningen aan de Douwemastrjitte gesloopt. Het terrein is vlak gemaakt en er is gras gezaaid. De bedoeling is dat dit vier à vijf jaar blijft liggen. Daarna zullen er woningen/appartementen worden gebouwd en zal de katholieke school worden verhuisd. Het is dus een tijdelijk openbaar terrein. Welkom plaatst een hekje aan de straatkant zodat kinderen niet meteen de straat op kunnen rennen. Plaatselijk Belang nodigt u uit, omwonenden, de school en anderen, na te denken over de (tijdelijke) bestemming van dit terrein. Goede ideeën zijn altijd welkom!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Renée Ruiten
Rijksweg 182
Tel: 602529

../images/nieuws/1-map2007/advertentiepb.jpg

Nieuws van de werkgroep Wonen Verkeer Groen (Wwvg)

Mauritiuspaad
De nieuwe woningen aan het Mauritiuspaad, rond de openbare begraafplaats, zijn bijna gereed voor bewoning. Hiermee is tegemoetgekomen aan de wens om vooral starterswoningen in Jirnsum te realiseren. Sommigen denken dat de huurprijs (te) hoog is, maar met behulp van huursubsidie is vaak meer mogelijk dan verwacht. Met het opknappen van het groen en de aanleg van het voetpad hopen we dat het een mooi plekje wordt om te wonen waar ook de omgeving tevreden mee is.

Parkeren Rijksweg
In de dorpsvisie is de parkeerproblematiek van de Rijksweg ten zuiden van het centrum als actiepunt opgenomen. De werkgroep heeft dit actiepunt opgepakt en heeft in eerste instantie de huidige parkeerplaatsen geïnventariseerd en een berekening gemaakt van het benodigde aantal parkeerplaatsen. Met de gemeente en de politie is de werkgroep nu bezig met het zoeken naar oplossingen en het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. Het is de bedoeling dat we dit daarna met alle belanghebbenden bespreken om tot een oplossing te komen die breed wordt gedragen.

Opwaarderen Wide Steech
Eerder hebben we aangegeven dat het opwaarderen van de Wide Steech en het oplossen van parkeerproblemen hoge prioriteit heeft. Dit heeft het nog steeds. Toch vergt het meer tijd dan gedacht om de plannen op een tekentafel te krijgen. We zijn hierover nog steeds in gesprek met Welkom en de gemeente.

Zandbak Himdyk
Een aantal omwonenden had aangegeven dat de zandbak wel weg kan om er parkeerplaatsen of iets anders voor in de plaats te maken. De werkgroep heeft daarop een schriftelijke enquête onder de bewoners van de Himdyk en De Finne gehouden.
De uitslag hiervan zal met de bewoners en gemeente worden besproken om daarna de gewenste situatie tot stand te brengen.

De werkgroep Wwvg: Sake Janse, Bartele Kramer en Baukje Terwisscha van Scheltinga.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen