Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 15 januari 2008 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang, januari 2008

Rectificatie
In de vorige Stim is de verkeerde datum van de algemene Ledenvergadering aan u doorgegeven. 26 februari bleek tot mijn grote schrik midden in de voorjaarsvakantie te vallen. Ik verzoek u nogmaals de agenda te trekken en te noteren:
Maandag 3 maart 2008 algemene ledenvergadering PBI aanvang 19.30 uur in MFC It Kattehûs. Dames en heren komt allen, praat mee, denk mee en doe mee, er staat een hoop op stapel in ons dorp. 

Deze avond willen we u de plannen en alternatieven voor de Sylsbrêge presenteren. U krijgt uitleg over de verschillende varianten, kosten, voor en nadelen en u kunt vragen stellen en uw mening geven.
Daarnaast proberen we antwoord te krijgen op de vraag of Jirnsum een camping op een nieuwe plek wil en met u van gedachten wisselen over wat dan de nieuwe plek voor camping Molehiem zou kunnen zijn.
We kunnen het als Plaatselijk Belang niet zonder de mening van het dorp. Aangezien de meerderheid van het dorp lid is van Plaatselijk Belang leek het ons passend de ledenvergadering hiervoor te gebruiken. Het eerste deel van de avond zal het algemene deel beslaan. Ondermeer de financiën, bestuurswisselingen, vacatures en plannen voor 2008.
Om half 9 willen we met de leden en andere belangstellenden van gedachten wisselen over de brug en later over de camping.
In de Stim van februari zult u de jaarverslagen van de verschillende commissies, werkgroepen, het PBI en het financiele jaarverslag vinden. Dan zal ook de agenda definitief zijn.
Genoeg reden om de 3e van de 3e aanwezig te zijn en mee te praten en te denken.

Renée Ruiten (602529)
secretarispb@planet.nl

De Winkel
In december moesten Siemen en Ute helaas de Troefmarkt sluiten. Hun gezondheid maakte langer doorgaan onmogelijk. Een heel verlies voor het dorp, maar vooral voor de bewoners die niet zo makkelijk even naar Grou rijden om daar boodschappen te doen.
Het pand staat nu te koop. De werkgroep Voorzieningen is daarom in overleg met het bestuur van PBI snel begonnen met een verkenning van de mogelijkheden om toch weer een dorpswinkel te openen aan de Wide Stege.
Gesproken is met diverse ondernemers, met winkelorganisaties zoals de Troefmarkt, met de woningbouwcorporatie Welkom (die ons helpt met de dorpsvisie) en met Doarpswurk uit Raerd, en via hen ook met Talant. Wij hebben goede hoop dat het zal lukken om een nieuwe eigenaar te vinden. Die zal het pand dan onder zodanige voorwaarden moeten verhuren dat een nieuwe ondernemer er samen met een winkelorganisatie en mogelijk met hulp van Talant weer een dorpswinkel kan exploiteren.
Ondernemende mensen uit het dorp of van elders die hier meer over willen weten kunnen zich het beste eerst wenden tot Koos Pereboom van de werkgroep. (Rijksweg 103; tel.0646035805)

Nieuws van de Werkgroep Voorzieningen
In overleg met de Speeltuin Commissie hebben we voor de speeltuin Bernefreon (tussen de Douwemastraat en De Terp) diverse subsidies aangevraagd. De Stichting Molehiem heeft al een bijdrage toegezegd. Van een provinciaal en een landelijk fonds hebben we een ontvangstbe-vestiging gekregen. Uit de het overleg met deze organisaties blijkt dat we een goede kans maken op een flinke bijdrage. Definitief bericht krijgen we eind maart. Met de reeds eerder ontvangen subsidie van de gemeente kan Bernefreon dan weer prachtig worden ingericht.

Koos Pereboom, Johan Langhout, Jan Smittenberg

Info- inspraakavond op 28 januari in het dorpshuis
over parkeren zuidelijke deel van de Rijksweg.

Het afgelopen jaar was de parkeerproblematiek een belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep Wonen Verkeer Groen (Wwvg). De huidige situatie rond Wide Steech, Opslach en het zuidelijke deel van de Rijksweg is goed in beeld gebracht middels een inventarisatie van de bestaande parkeer(on)mogelijkheden. Aan de hand hiervan heeft Wwvg een voorstel uitgewerkt in samenwerking met politie en gemeente. Dit voorstel is besproken in een bestuursvergadering van Plaatselijk Belang.
Op dit moment is het zover dat we het voorstel graag willen bespreken met de omwonenden en betrokkenen. Zij zullen hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Daarnaast willen we ook andere inwoners van Jirnsum de gelegenheid geven om hierover mee te praten en nodigen ook u hierbij uit voor de info- inspraakavond op maandag 28 januari 2008 om 20.00 uur in MFC “it kattehûs”.
Politie en gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd en zullen vanuit hun deskundigheid een bijdrage leveren aan deze avond.
Het voorstel is nader uitgewerkt in onderstaand artikel..

Parkearproblematyk Buorren*

De sitewaasje:
– Yn de Buorren súdlik fan de Wide Steech** is al mear as 15 jier in parkearferbod ( opm. dit
parkearferbod jildt ek foar de ûnderbrekkings yn it trottoir)
– Op dit diel fan de Buorren wurdt oan de eastkant massaal parkeard
– It parkearferbod wurdt troch de plysje de lêste jierren net mear hânhâlden.
– Op de Opslach*** wurdt parkeard wat net de opset wie, der is gjin parkearferbod, der steane
jûns faak 3 of 4 auto’s parkeard, mar ek oerdei wurdt der parkeard.
– It tal frije parkearplakken wêr’t gebrûk fan makke wurde kin bedraacht 26, yn de Wide
Steech 12 en 14 op de Rykswei fanôf it Kattehûs.
– De parkearplakken yn de Wide Steech binne júns en yn it wykein frijwol allegearre beset.
Sawol bewenners fan it súdlik as it noardlik diel fan de Buorren sette dêr harren auto’s del
– De parkearplakken yn de Wide Steech binne ek bedoeld foar besikers fan de Promarkt en
café de Fantast.
– De 14 parkearplakken oan de Rykswei wurde net yntensyf brûkt. By aktiviteiten yn it Katte-
hûs wurde se brûkt troch de besikers.
– It Kattehûs hat 6 eigen parkearplakken
– Oan de eastkant fan de Buorren, fan de Opslach oant de praktyk fan de fisiotherapeut, steane
13 huzen. Fan dy 13 huzen is by 5 in garaazje en by ien is der romte foar hûs om in auto te
parkearen.
– Oan de westkant tusken de Wide Steech en it doarpshûs steane 15 huzen. Op twa nei ha se
allegearre in garaazje of ien of mear parkearplakken oan It Efterom.

De klachten /problemen
1 Te min parkearplakken, ôfstân nei beskikbere frije parkearplakken te grut.
2 Sûnder parkearde auto’s yn dit diel fan de Buorren wurdt der te hurd riden
3 Fytsers fine de Buorren mei in rigel pakearde auto’s ûnfeilig
4 Der wurdt parkeard op de Opslach, wat de tagonklikens beheind en it oansicht oantaast
5 De rigel parkearde auto’s taast it oansicht fan de Buorren oan.
6 Somtiden te min parkearplakken yn de Wide Steech foar besikers Promarkt

De parkearnoarm/ benedigde tal parkearplakken
De noarm dy’t hantearre wurdt is 1,5 auto/wente. Dat betsjut 28 (13+15) x 1,5 is 42 parkear-plakken.
Der binne oan de westkant 19, garages en it Efterom, en oan de eastkant 6 parkearmooglik-heden. It tekoart is dus 17, 3 oan de westkant en 14 oan de eastkant. It parkearprobleem sit dus benammen oan de eastkant. Yn teory soe dit opfongen wurde kinne troch it beskikbere tal fan 26, mar dat jout te folle parkeardruk op benammen de parkearplakken op de Wide Steech, en by aktiviteiten yn it doarpshûs sil der te min parkearromte foar de besikers wêze.

It útstel
– Parkearferbod yn de Buorren súdlik fan de Wide Steech bestean litte
– Parkearferbod foar de Opslach ynstelle.
– Parkearferbod ynstelle foar it noardlik diel fan de Buorren tusken de Wide Steech en de
bocht.
-Yn de Buorren súdlik fan de Wide Steech oan de eastkant, tusken de hûsnrs. 107 en 129, 5 à
6 parkearplakken meitsje f oar fergunninghâlders,de bewenners fan de eastkant.
De parkearplakken sille dêrby in tal meters út inoar lizze moatte om auto’s en fytsers
tuskenfoegje kinne te litten by temjitte kommend ferkear, boppedat moat der rekken hâlden
wurde mei de útritten
– De ûnderbrekkings yn it trottoir oan de eastkant fan de Buorren offisjeel parkearplak meitsje
foar fergunninghâlders
– Blauwe sône ( tusken 9:00 en 18:00 oere) ynstelle foar de 6 parkearplakken by de Promark
fan moandei oant en mei sneon.
– Yn de Wide Steech twa parkearplakken der by, oan elke kant ien

Foar it ôfjaan fan de parkearfergunnings kin tocht wurde oan:
– per parkearplak ien fergunninghâlder, de bewenners dy’t gjin parkearmooglikheid by hûs ha, – in fergunning jaan oan alle bewenners fan de eastkant om dy parkearplakken te brûken.

* De Buorren is it diel fan de Rykswei tusken Hermanides en it Kattehûs
** De Wide Steech is it diel fan de Kerkebuurt tusken de Iisbaanstrjitte en de Rykswei
*** De Opslach is it plein tusken de Boarn en de Rykswei

P.S. Een eventuele bijlage in het Nederlands is te verkrijgen bij een van de werkgroepleden.

De werkgroep:
Sake Janse, de Slinke 3; tel: 602110
Bartele Kramer, Gravinnewei 22; tel: 601190
Baukje Terwisscha van Scheltinga. Wjitteringswei 3; tel: 601483
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen