Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 2 november 2007 | door Redactie

0

Nieuws Plaatselijk Belang november 2007

Gemeentefinanciën
In de week voor de Raadsvergadering van Boarnsterhim eind september zijn het bestuur en de werkgroepleden van Plaatselijk Belang bij alle raadsfracties langs geweest om te lobbyen voor een nieuwe Sylsbrêge en de uitvoering van de dorpenvisie.
Op25 September is Plaatselijk Belang aanwezig geweest bij de vergadering van de gemeenteraad. De agenda is bijna geheel gevuld met de bezuinigingsvoorstellen van Burgemeester en Wethouders. De raad moet op die avond hun mening vormen over de voorstellen en daarom krijgen burgers de gelegenheid in te spreken. Maar liefst elf belangengroepen maken gebruik van die mogelijkheid. Het gaat over het fietspad Grou-Warten, het nieuwe zwembad in Grou en de brede scholen in Grou en Akkrum.
PB Irnsum spreekt in om op te komen voor het belang van een nieuwe brug en voor het blijven investeren in de uitvoering van de dorpenvisies. 
Hieronder staat de voorgelezen tekst: 


Geachte Raadsleden van Boarnsterhim,
De raad staat voor de moeilijke taak keuzes te maken om de begroting weer op orde te krijgen. Namens Plaatselijk Belang Jirnsum vragen wij uw aandacht voor twee punten.

1 Sylsbrêge
Wij zijn blij met het voorstel van B&W de vernieuwing van de Sylsbrêge door te laten gaan. Hier is al subsidiegeld aan toegekend en we willen hier zo snel mogelijk mee beginnen. We willen u vragen in te stemmen met het voorstel van B&W en aandacht te hebben voor de volgende argumenten.

Bij de vorige ronde is dit project uitgesteld omdat er geen draagvlak was in het dorp voor de plannen van de gemeente/Oranjewoud. Zowel de verkeersveiligheid als de vaarveiligheid waren niet gediend met dat ontwerp. In een veel te krap gebied zou een verhoogde brug misstaan en wat belangrijker is: zorgen voor nog gevaarlijker verkeerssituaties. Ook op het water is er te weinig ruimte voor grotere boten.
Plaatselijk Belang is aan het begin van dit jaar weer opgestart met de plannen voor de verhoging van de brug. Er zijn gesprekken geweest met omwonenden, alternatieven verzameld en op een rij gezet en een programma van eisen opgesteld.
In juli is er een discussieavond geweest met de omwonenden ( in brede zin), de eigenaren van grond, PBI en andere betrokkenen. De avond was erg goed bezocht en er is op een positieve manier gepraat over de plannen. Hierna worden een aantal (3) varianten verder bekeken. Alle varianten hebben als kenmerk dat de Sylsbrêge wordt verplaatst. Dit is ingegeven door de beperkte ruimte van de huidige situatie. Het zal hierdoor duurder uitvallen dan het oude plan .
Nog eens op een rij:
1. Jirnsum heeft de vernieuwing van de brug al heel lang op haar wensenlijst staan.
2. Wij verwachten dat de brugverhoging de economie van Jirnsum goed zal doen. Meer botenverkeer is meer klanten.
3. De verkeersveiligheid is gebaat bij een andere brug dan er nu ligt. De huidige situatie is uiterst onveilig
4. De vernieuwing van de brug dient de veiligheid van de vaarroute te verbeteren
5. De Sylsbrêge is een belangrijke schakel in het Fr. Meren Project. Zonder een goede aanpassing zijn enkele andere projecten in Grou zinloos. Met een goede doorvaart door Jirnsum kan het Prinses Margriet kanaal een hoop recreatievaart kwijt.

2. Dorpsvisies
Zover wij begrepen hebben is deze post geheel van de begroting geschrapt. Het is echter gewenst om hiervoor toch financiële middelen beschikbaar te blijven stellen. Van daadwerkelijke realisering van goede ideeën komt anders niets terecht. Bij aanvraag van subsidie bij bv. Plattelandsprojecten of voor een bijdrage van een instelling als Welkom wordt altijd om een bijdrage van de gemeente gevraagd. Zelfs de uitwerking van een schetsontwerp tot een goed plan is nu al vrijwel onmogelijk. Voor Jirnsum gaat het in dit geval bv. om verbetering van het centrum bij de Wijde Steeg.
Geen geld betekent stopzetting van de dorpsvisies waar veel tijd in is gestoken. De kleine dorpen werken hard om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Er zijn verwachtingen gewekt bij het maken van de plannen.
Wij vragen u daarom om er voor te zorgen dat de dorpsvisies weer op de financiële agenda komen te staan.

Bedankt voor uw aandacht.


Namens de omwonenden spreekt mevr. Woltman in, zij wijst met name op het hogere budget wat nodig is voor de in juni gekozen alternatieven.
Mevr. Andela vraagt aandacht voor de uiterst onveilige verkeerssituatie bij de brug. Zij wijst er op dat keer op keer door de gemeente toezeggingen zijn gedaan voor een veiliger brug maar die zijn, helaas, nog steeds niet nagekomen. Wethouder Van der Meulen van financiën zegt toe dit te bespreken met zijn verkeersdeskundige. Hij geeft geen antwoord op de vraag wanneer hij hier uitsluitsel over kan geven. Plaatselijk Belang zal hem hieraan helpen herinneren en de werkgroep Wonen Verkeer en Groen op de hoogte stellen.

Op 9 oktober valt het besluit in de gemeente raad of de financiën er voor een nieuwe brug komen of niet. Er is op die datum opnieuw door PBI ingesproken en ook mevrouw Woltman heeft weer een lans gebroken voor meer geld voor het project Sylsbrêge.
De raad heeft besloten vooralsnog niet te bezuinigen op het Friese Meren Project en de Sylsbrêge krijgt een ruimer budget. Of het ruim genoeg is zal uit de volgende gesprekken blijken. In november wordt een gesprek georganiseerd door de gemeente met betrokkenen en PBI. Daarna wordt het dorp nader geïnformeerd.

De dorpsvisie
Voor de uitwerking van de dorpsvisie ziet het er slechter uit. De raad heeft het voorstel hier geen geld voor vrij te maken geaccepteerd. Wel wil B&W een relatief klein bedrag beschikbaar stellen voor lopende projecten. Dit betekent dat allerlei plannen waar PBI mee bezig is op slot worden gezet. Denk aan relatief kleine zaken als 2 parkeerplekken bij het algemene kerkhof op de Terp. Welkom heeft toegezegd de grond straatklaar te maken maar de gemeente stelt geen middelen en menskracht beschikbaar om het te straten en af te maken. Zo ook grotere plannen zoals het uitwerken van plannen voor de Wyde Steeg. Er is al gepraat met omwonenden en met ondernemers. Het is nu tijd voor het maken van tekeningen. Dit doet de gemeente niet meer. We moeten het nu doen met een gedetailleerde plattegrond. De aanvraag hiervan duurt veel langer dan we de laatste jaren gewend zijn bij de gemeente.
Al met al een zorgelijke situatie. De gemeente doet haar best de begroting op orde te krijgen maar wij merken onmiddellijk de uitwerking hiervan.

Plannen
Besturen is een kwestie van lange adem. Dit betekent dat we als PBI door gaan met plannen maken en voorbereid zijn op betere tijden. Denk dan aan plannen voor de Wyde Steeg, maar ook de camping, wandel en fietspaden, ondernemers en industrieterrein, parkeerproblemen enz. enz.
Ook worden we handiger in het aanboren van andere financiële bronnen. Plannen voor de speeltuin tussen de Terp en de Douwemastrjitte worden steeds concreter. De werkgroep voorzieningen schrijft hier allerlei subsidiepotjes voor aan. Op niet al te lange termijn zal er voor de speeltuin ook een beroep op het dorp worden gedaan. Dit is nodig om subsidiegevers te tonen dat het dorp de speeltuin belangrijk vindt.
Thijs de Jong (14 jaar) heeft een verzoek ingediend bij PBI voor een skatebaan. Wij denken dat alle skaters in Jirnsum dit verzoek steunen. Wie ideeën heeft hoe dit uitgevoerd en betaald kan worden mag zich melden.
Dus beste lezers, Plaatselijk Belang leeft, ondanks de bezuinigingen van de gemeente. We roepen u nu al op uw agenda te trekken en te noteren: dinsdag 26 februari 2008 algemene ledenvergadering PBI.

26 februari algemene leden vergadering PBI 26 februari algemene ledenvergadering PBI 26 februari algemene ledenvergadering PBI 26 februari algemene ledenvergaderi

Met vriendelijke groet,
Renée Ruiten (secr. PBI 602529/ secretarispb@planet.nl)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen