Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 3 november 2004 | door Redactie

0

Nieuws van PBI

Vervolg dorpsvisie
Op 27 oktober was Plaatselijk Belang aanwezig bij de startavond in Poppenwier voor de uitwerking van de dorpenvisies. De gemeente wilde met ons bekijken hoe de wensen en verlangens die in de dorpenvisies zijn opgenomen vertaald kunnen worden naar de praktijk van de uitvoering. Vanuit de gemeente heeft men de actiepunten op een rij gezet en ons gevraagd die punten te actualiseren en aan te geven welke punten prioriteit hebben. Uiterlijk 17 november moeten we een overzicht inleveren, waarna de gemeente zich er over zal buigen. In week 50 en 51 hebben we daarover overleg met de gemeente. Bij de Voorjaarsnota in 2005 zou het mogelijk kunnen zijn dat de gemeenteraad aangeeft dat bepaalde actiepunten uit de dorpenvisies uitgevoerd moeten gaan worden.

Herstructurering in Jirnsum
U hebt ongetwijfeld al gelezen over het programma “Vernieuwd Boarnsterhim”. Woonwille heeft in samenwerking met de gemeente een herstructureringsplan ontwikkeld dat in december 2004 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. “Vernieuwd Boarsterhim schetst de contouren van een integrale aanpak van sociale huurwoningen en de aangrenzende woonomgeving. Voor Jirnsum komen de volgende straten hiervoor in aanmerking: Douwemastrjitte, Dekemastrjitte (beide inclusief Dekemahiem), De Terp en het Veltmanhofke. Een aantal woningen in deze straten voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd én aan die van nieuwe huurders.
De speerpunten in dit groots opgezette plan zijn het realiseren van een voldoende aanbod voor jongeren en geschikte woningen voor ouderen, al dan niet in combinatie met zorg. Er zal te zijner tijd samen met de bewoners en Plaatselijk Belang(dorpsvisie) een wijkontwikkelingsplan worden opgesteld.

Extra woningen voor Jirnsum?
De gemeente heeft alle Plaatselijke Belangen opgeroepen om locaties aan te geven waar zou kunnen worden gebouwd. In De Stim fan Jim van september heeft u kunnen lezen dat Plaatselijk Belang hiervoor al onderzoek had gedaan en dit heeft vastgelegd in een onderzoeksrapport. Op 28 oktober is dit rapport bij de gemeente aangeboden en is besproken met mevr. G. de Heer (Ruimtelijke Ordening). Het rapport gaat nu naar buro Bügel Hajema die het ook zal beoordelen. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij de bewoners van Jirnsum e.o. inlichten.

Brug Oudeschouw
In de vorige Stim fan Jim hebt u uitgebreid kunnen lezen over plannen voor de brug bij Oude Schouw. Aan eenieder die wil reageren op de plannen, of dit reeds heeft gedaan, vragen wij een afschrift te sturen naar het bestuur van Plaatselijk Belang, t.a.v. B. Terwisscha van Scheltinga, Wjitteringswei 6b, 9011 WJ Jirnsum. Zij kan dan de reacties bundelen en deze meenemen voor het eerstvolgende gesprek met provincie en Arcadis. Indien nodig, wordt ook Plaatselijk Belang Akkrum bij de situatie betrokken.

Derde container voor oud papier
De gemeente start binnenkort een project in Jirnsum met betrekking tot het inzamelen van oud papier. Ieder huishouden ontvangt dan aan derde container waarin zij het oud papier kan bewaren, dat later door de gemeente wordt opgehaald. Met de scholen wordt nog overlegd welke susidies zij nog zullen ontvangen.
De jeugd zal dus voortaan geen oud papier meer inzamelen bij u aan de deur. Wel worden vrijwilligers gevraagd voor assistentie bij de inzamelingswagen, die eens per maand het papier zal ophalen. Meer informatie hierover komt in Op é Hichte en via de scholen.

Glascontainer ondergronds
In de Wiide Steech zal nog in 2004 een ondergrondse glascontainer worden geplaatst. Het glas wordt dan niet meer bij de deur opgehaald, maar u zult het naar de container moeten brengen. Er is gekozen voor een plaats in het centrum, dichtbij de winkel, zodat ook gasten vanaf het water hiervan gebruik zullen maken.

Meldingenlijn voor “klein leed”
Op 27 oktober is ook aandacht besteed aan een presentatie door Sietze Klijnstra, chef buitendienst, en Anja Hiemstra, coördinator meldingenlijn. Beide zijn werkzaam voor de gemeente Boarnsterhim.De presentatie ging over de afhandeling van wat ze noemen “klein leed”. Onder “klein leed”wordt verstaan: problemen met bestaande objecten, bijvoorbeeld gaten in de weg, kapotte lampen, groenonderhoud, vervuiling, losliggende tegels etc. De gemeente heeft sinds begin dit jaar een nieuw systeem van afhandeling van klachten en meldingen. Als er nu een melding binnenkomt zal de gemeente aangeven wat ze wel of niet gaat doen en wanneer. Bovendien wordt de afhandeling van de klachten/meldingen nu beter bewaakt. Klachten/meldingen kunnen telefonisch worden doorgegeven op nummer 0566 629252 of schriftelijk en het kan ook via de e-mail: meldingen@boarnsterhim.nl

Evaluatie Sylsbrêge
Op 10 november heeft een evaluatiegesprek plaats tussen Plaatselijk Belang en omwonenden met betrekking tot de aanpassingen op de Sylsbêge. Daarna wordt geëvalueerd met de gemeente.

De Verhoeve Jirnsum Promotieprijs
Op de volgende pagina vindt u weer de oproep om een voordracht te doen voor de Verhoeve Jirnsum Promotieprijs. Deze prijs is een waardering van de Verhoeve Groep, gevestigd te Jirnsum. Het is voor u een kans om met weinig moeite een gewaardeerd persoon, of personen, in het zonnetje te zetten. Grijp die kans!

Inloopspreekuur
Het eerstvolgende inloopspreekuur is donderdag 16 december om 19.30 uur in het dorpshuis.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen