Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 31 augustus 2004 | door Redactie

0

Nieuws van Plaatselijk Belang

Overleg met 3e wethouder
In mei heette Plaatselijk Belang de wethouders J. Bouma en H. Jonkers van harte welkom in Jirnsum. De derde wethouder, mevr. K. v.d. Berg, was hierbij niet aanwezig. Omdat er toch veel aandachtspunten rechtstreeks moesten worden gecommuniceerd, werden deze met haar besproken in het reguliere overleg met de dorpencoördinator R. Wubbolts. Bij dit gesprek was ook aanwezig dhr. J.v.d. Leij, hoofd nieuwe werken en onderhoud van de gemeente. Een hot item in de discussie was wederom de communicatie en de versmalling op de Sylsbrêge.

Versmalling Sylsbrêge
Onverwachts heeft de gemeente strepen aangebracht op het wegdek van de Sylsbrêge. Het is de bedoeling dat er langzamer wordt gereden en auto’s elkaar niet meer passeren op de brug. Het verschuiven van de dorpskom (= 30 km) heeft destijds niet tot het gewenste resultaat geleid. Nadat er kleine aanpassingen zijn verricht heeft de gemeente besloten de huidige situatie een half jaar te laten functioneren. Plaatselijk Belang heeft hierin, na een pittige discussie, meegestemd en besloten de huidige situatie over een half jaar te evalueren. Vóór deze evaluatie met de gemeente vindt een gesprek plaats tussen een kleine vertegenwoordiging van direct-omwonenden en Plaatselijk Belang. Iedere Jirnsumer die op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot deze verkeerssituatie kan een schriftelijke reactie indienen bij voorzitter S. B. Dijkstra, De Heareburch 54, Jirnsum. De gemeente geeft Jirnsum in overweging: “denk na of het vrachtverkeer over de Reinerswei ook in de toekomst mogelijk moet blijven. Juist nu komt duidelijk in beeld hoe druk het hier is”.

Aanpassingen zuil Gravinnewei en cirkels bij scholen
Met de gemeente is afgesproken dat er in de zuil aan de Gravinnewei betonnen stuiters worden geplaatst. Voorheen markeerden twee opstaande borden de zuil, maar deze werden steeds óf omver gereden, óf vernield. In het kader van de dorpsvernieuwing zijn destijds cirkels (opstaande gele muurtjes) aangebracht in de Douwemastrjitte voor de veiligheid van schoolgaande kinderen. Deze worden echter gebruikt als parkeerplaatsen. Dit is nooit de bedoeling geweest. Oók in de dorpsvisie wordt geopperd dit autoluw te maken. Herhaalde oproepen om de auto’s ergens anders te parkeren hebben niet geholpen. Met de gemeente is nu afgesproken de cirkels dusdanig aan te passen, zodat er niet meer geparkeerd kan worden.

Dorpsvisie uitwerken
Ten aanzien van onze dorpsvisie staan de ontwikkelingen niet stil. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zullen de cirkels in de Douwemastrjitte aangepast worden, waardoor de veiligheid bij de scholen toeneemt. Daarmee wordt een van onze korte-termijn-prioriteiten gerealiseerd. Maar er is meer wat binnenkort speelt en wat te maken heeft met de dorpsvisie: doordat Leeuwarden niet alle toegewezen woningen op tijd kan realiseren, bestaat er een mogelijkheid dat er meer woningen in onder andere Jirnsum gebouwd kunnen gaan worden dan waar we oorspronkelijk rekening mee hielden. Dat kan alleen als op korte termijn duidelijk is waar in Jirnsum snel met de bouw gestart zou kunnen worden. Zo zijn er een aantal ontwikkelingen aan de gang en lijken er zich mogelijkheden voor te doen, die kunnen leiden tot bijstelling van onze prioriteitenlijst. Binnenkort gaat het bestuur zich daarover buigen. Daarnaast komt binnenkort in de bijeenkomst van de raadscommissie Wonen, Werken en Recreatie van woensdag 8 september een voorstel aan de orde over hoe de gemeenteraad en het college met de dorpsvisies verder aan de slag gaan. In dat voorstel lijken college en gemeenteraad de diverse dorpsvisies zeer serieus te nemen.

Onderzoek t.b.v. extra woningbouw in Jirnsum
Met pen en papier, een digitaal fototoestel en het onderzoeksrapport Open Gaten van de gemeente Boansterhim, heeft Plaatselijk Belang de afgelopen weken een aantal locaties in kaart gebracht voor mogelijk extra woningbouw in Jirnsum. Op dit moment is het eigen Plaatselijk Belang- rapport nog in conceptversie. Ná 22 september a.s. kan het rapport met de gemeente Boansterhim worden besproken, teneinde zo snel mogelijk een aantal woningen te kunnen bouwen uit het extra contingent van de gemeente Leeuwarden. Wij houden u op de hoogte!

Evaluatie convenant
Eind juni is geëvalueerd het convenant dat vorig jaar is opgesteld tussen jongeren, omwonenden, politie, jongerenwerkster en Plaatselijk Belang. Dit convenant is toen opgesteld om te bekijken of er een jopla kan worden gerealiseerd aan de achterzijde van de straten: De Terp, Dekemastrjitte en Douwemastrjitte. In de evaluatie kwam naar voren dat er, sinds het convenant is opgesteld, weinig overlast is van de jongeren. Incidenteel is nog overlast bij de scholen. De jongeren hebben aangegeven dat zij géén behoefte meer hebben aan een jopla. Over een jaar bekijken we opnieuw of er geëvalueerd moet worden. Van tussentijdse ontwikkelingen houden we elkaar op de hoogte. Age Niemarkt en Bowine Jansen zijn de contactpersonen voor omwonenden. André Kamstra is contactpersoon voor Plaatselijk Belang. Over een contactpersoon voor de jongeren is geen duidelijkheid.

Goals voor de jeugd
In de raadsvergadering van mei is aan de schoolgaande jeugd van Jirnsum een subsidie toegezegd voor goals. Een mooi resultaat. Maar… waar moeten deze goals worden geplaatst? Op het trapveldje bij speeltuin “De Bernefreon” voorziet de speeltuincommissie moeilijkheden voor de kleine kinderen en omwonenden. Een ander idee: de zogenaamde paardenweide. Voor deze locatie is Plaatselijk Belang al jaren bezig woningbouw te realiseren. Omdat er op betrekkelijke korte termijn extra woningen kunnen worden gebouwd in de dorpen van Boarnsterhim zien we hier mogelijkheden voor Jirnsum. Is er dan nog een andere locatie te bedenken? Onze gedachten gaan naar de sportvelden. In eerste instantie geeft dit problemen. Waarom? Van mei tot augustus zijn de voetbalvelden niet toegankelijk vanwege herinzaai. Het b-veld is echter wel toegankelijk als er geen kaatsen is. Op dit moment is nog niet duidelijk waar de goals worden geplaatst. Wel is inmiddels een officiële aanvraag voor de subsidie ingediend bij de gemeente. Wordt vervolgd…

Fan Terp nei Terprâne
Bij het 75-jarig jubileumfeest is destijds een boek uitgegeven waarvan er nog heel wat exemplaren voorradig zijn. Deze zijn vanaf half september te koop bij Frits’ Koopcentrum en VVV te Grou voor de prijs van € 7,50. De kleine Jirnsumer dorpsvlaggen (100 x 150cm) zijn daar ook te koop voor €15,= . Opmerking: beide artikelen zijn misschien een leuke attentie voor Sinterklaas of Kerst.

Oproep voor PR-informatie
Verenigingen, instellingen e.a. die actuele informatie hebben voor de PR-map kunnen deze inleveren bij André Kamstra, Himdyk 35; tel: 602256.

Promotie Jirnsum
VVV Mid Fryslân wil activiteiten en evenementen opnemen in de agenda voor VVV brochures en kranten. Eenieder die iets belangrijks heeft te melden kan dit doorgeven aan Anneke Hylkema-Tuttel; tel: 621333.

Passantensteiger Wiide Steech
De steiger is eigendom van de gemeente. Jan Bleeker is bereid gevonden liggelden te innen en de steigers schoon te houden. Het groot onderhoud wordt gedaan door de gemeente. Er is een bordje geplaatst waarop de bootbezitters de nodige informatie kunnen lezen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen