Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 15 januari 2004 | door Redactie

0

Nieuws van Plaatselijk Belang

Dorpsvisie
Op 12 december 2003 is het eerste traject afgesloten. De werkgroep- en commissieleden hebben die avond in de bovenzaal van De Fantast een punt gezet achter de realisatie van de dorpsvisie ‘Jirnsum, de toekomst vooruit’. Vanaf komend weekend is zowel de definitieve Nederlands- als Friestalige versie (beide uitsluitend tekst!) te downloaden vanaf de site van Plaatselijk Belang op jirnsum.com (menu ‘verenigingen’ > overig > plaatselijk belang > dorpsvisie).
Beschikt u niet over Internet of kent u niemand dit dit voor u kan downloaden? Geen probleem, u kunt een papieren versie aanvragen bij Sije Bennie Dijkstra (601300). Dit kan tot en met 20 februari 2004.
Op de algemene ledenvergadering van 26 februari a.s. zal de visie worden gepresenteerd. Daarna zal aan de leden worden gevraagd of de visie kan worden bekrachtigd, m.a.w. dan wordt duidelijk of Plaatselijk belang de ingeslagen weg kan voortzetten en diverse onderzoeken kan starten naar de (mogelijke) realisatie van de ingenomen standpunten.

Voorbereiding jaarvergadering
U bent gewend in het januarinummer van de dorpskrant de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en de daarbij behorende verslagen te lezen. Deze keer kan u dit verwachten in het februarinummer. Er is dan nog voldoende tijd om de stukken voor de jaarvergadering van 26 februari door te nemen. Wel plaatsen we alvast de uitnodiging, onder voorbehoud dat er kleine wijzigingen kunnen komen, met name wat betreft punt 9. We zijn namelijk nog in bespreking met kandidaat-bestuurders.

Luiden van de noodklok
Het luiden van de noodklok is door menigeen gehoord. Heel spontaan kwamen er vele telefoontjes binnen. En het mooiste telefoontje is natuurlijk als er mensen zich als nieuwe kandidaat-bestuurder melden of willen worden voorgedragen. Beide gebeurde. Er zijn veel gesprekken gevoerd. De eersten stellen zich beschikbaar voor een bestuursfunctie, anderen hebben wat meer bedenktijd nodig. We hebben daarvoor alle begrip. Dit betekent dat er straks weer een voltallig bestuur kan zitten.
Zoals u weet is de penningmeester niet herkiesbaar. Mevr. S. Moerland zal deze taak overnemen, maar wordt vooreerst geen bestuurslid. Buiten het bestuur richt zij haar op een goed beheer van de penningen voor Plaatselijk Belang.

Bezoek van het College
Aanvankelijk zouden burgemeester en wethouders in januari een bezoek brengen. Maar vanwege de onderbezetting in het bestuur hebben we voorgesteld dit uit te stellen tot ná de Algemene Ledenvergadering. Dan kan het College meteen kennismaken met het nieuwe en voltallige bestuur.

Plan Bangma
Het plan is gereed om in procedure te brengen. De vergunning voor de bouw van negen woningen zal waarschijnlijk medio 2004 rond zijn, waarna de bouw kan starten in het najaar van 2004.

Plannen SHP m.b.t. verplaatsing van de camping
De plannen door SHP zijn overhandigd aan de gemeente, maar nog niet door de gemeente beoordeeld. Verwacht wordt dat het College zich in het 1e kwartaal van 2004 zal uitspreken over het plan (principebesluit).

Toegankelijkheid voetpad naar Frits Koopcentrum
Nu het fietspad is aangelegd zijn er wat moelijkheden m.b.t. de toegankelijkheid van het voetpad. De stoeprand is bijvoorbeeld te steil voor rollators. In het voorjaar gaat de gemeente dit probleem verhelpen.

Spelen op het kerkhof
Plaatselijk Belang kreeg klachten dat er soms kinderen op het kerkhof spelen. Hier kan de gemeente niet veel aan doen. Er is een hek geplaatst, maar dat moet open kunnen omdat het openbaar terrein is. Het is verstandig als ouders hun kinderen verbieden op het kerkhof te spelen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen