Dorpshuis no image

Gepubliceerd op 5 november 2013 | door Redactie

0

Nije meiwurksters by it MFC, muzykteater yn it MFC en utlotsjen pânbrieven fan it MFC

Nije meiwurksters
It bestjoer fan it MFC is der tige wiis mei dat se twa nije meiwurksters foarstelle kin, Hinke Mulder en Tineke v/d Honing. Mei Chris Franssen en Sybren Boschma sille sy it deistige behear dwaan. Hinke wennet in goed jier yn Jirmsum op it Veldmanshofke. Se wurket by it ûnderwiis yn Drachten. Se woe wat dwaan foar it doarp en yn de kunde komme mei de Jirnsumers. Tineke wennet sa as de measten wol witte sille op de Rykswei neist de Opslach. Se woe graach wat om hannen ha no se ophâlden wie mei wurkjen.

Muzykteater yn “It Kattehûs”
Freed 17 jannewaris wurdt “In Lytse Fryske winterreis“ opfierd yn It Kattehûs In Lytse Fryske Winterreis is de fryske oersetting fan de Winterreise fan Frans Schubert, Winterreise is in ferhaal út de Romantyk.

It is in nijsgjirrich programma foar muzykleafhawwers; mar ek minsken dyt net bekind binne mei wurk út de klassike muzyk sille it programma wurdearje troch it dêrby sêft ynleine teater

Utlotting Pânbrieven 2013
In 2003 zijn pandbrieven verkocht om verbouw en uitbreiding van MFC “It Kattehûs” mede mogelijk te maken. Destijds is bij de verkoop de volgende informatie gegeven:

 • De pandbrieven zijn aan toonder (de pandbrieven zijn dus niet persoonlijk dus niet op naam).
 • In een periode van 15 jaar zullen er, vanaf 2005, jaarlijks 50 pandbrieven worden uitgeloot.
 • Publicatie van de uitgelote pandbrieven zal plaats vinden in de “Stim fan Jim” en via de website van Jirnsum, www.jirnsum.com.
 • De houder van de pandbrief kan deze pandbrief in het jaar van uitloting in de periode van 1 november tot en met 31 december verzilveren bij het bestuur van het MFC.
 • De houder van een uitgelote pandbrief kan ook besluiten om de pandbrief niet te verzilveren. Hij of zij schenkt daarmee het in 2003 betaalde bedrag aan “It Kattehûs”en maakt het daar- door mede mogelijk dat de verhuur van ruimten aan sociaal-culturele instellingen c.a. uit Jirnsum en omgeving laagdrempelig kan blijven.

De volgende pandbrieven zijn in 2013 uitgeloot
109 113 134 146 164 172 180 188 192 198 202 221 259 283 294 300 327 354 375 394 405 417 426 435 443 459 471 482 487 498 558 572 597 613 630 637 645 656 670 688 710 729 744 756 774 796 806 818 838 847

Uitloting heeft door het bestuur fan MFC “It Kattehûs” plaatsgevonden op 30 oktober 2013

Tekst: Sake Janse
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen