KV Irnsum no image

Gepubliceerd op 18 april 2002 | door Redactie

0

Notulen jaarvergadering KV Irnsum

Aanwezig: 24 leden, 9 bestuursleden
Afgemeld: 13

1 Opening
De voorzitter Jaap de Jonge opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder ons erelid Yge Damsma.

2 Uitreiking “Priis om Utens”
Dit jaar is de eerste prijs gewonnen door Irma Karsten met in totaal 15 punten. Anno Wijtsma en Ilona Stoker zijn gedeeld tweede geworden. Na de felicitaties neemt Irma de wisselbeker in ontvangst.

3 Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken:
– beschrijvingsbrief KNKB Mededelingen:
– agenda punt 10 en 11 worden omgedraaid;
– wintertraining wordt dit jaar verzorgd door Sonja Bos uit Akkrum; i.v.m. ruimtegebrek en het grote aantal pupillen, is er dit jaar geen wintertraining voor de oudere jeugd;
– Er zijn een aantal nieuwe sponsors t.w.: Promarkt (senioren), Transsportbedrijf K. de Jong (jeugd), Restaurant It Foarunder (jeugd);
– Het kanon kan dit voorjaar waarschijnlijk op het veld worden gebruikt;
– De verbouw van de kantine zal waarschijnlijk voor het einde van het jaar gereed zijn.

4 Notulen jaarvergadering 26 maart 2001
Geen op- of aanmerkingen.

5 Jaarverslag 2001
Geen op- of aanmerkingen.

6 Financieel verslag 2001
Het verslag ziet er keurig uit aldus de kascommissie bestaande uit Els Bakker en Wilma Vis. Douwe Riemersma vervangt Els Bakker en Thijs van der Veen biedt zich aan als reserve.

7 Financieel verslag KVI 2000
Jaap had de agenda van www.jirnsum.com gehaald. Hierop stond niet het verslag van KVI 2000. Er werd ook geconstateerd dat de kascommissie deze boekhouding ook niet heeft gezien. Rene zal op zeer korte termijn samen met Klaas Sijtema en Els Bakker e.e.a. nog controleren. Wel kan er medegedeeld worden dat er een positief saldo is van FL. 1500,– oftewel € 680,–

8 PAUZE

9 Seizoen 2002
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het programma. Jaap deelt mede dat het schema van het perkleggen bij de senioren goed werkt en wederom dit jaar zal verschijnen. Bij de jeugd zal er ook weer een schema komen. Ook worden deze ouders verzocht om bij een perk te staan. Het wordt door de grote deelname voor dit voor het bestuur alleen onmogelijk. Er wordt wel voor gezorgd dat diegene die bij de jeugd helpt niet bij de senioren hoeft te perk leggen.

Jaap deelt mede dat keurmeester voor de KNKB-wedstrijd zich kunnen melden bij Peter Posthumus.

De contributie wordt vastgesteld op:
Senioren € 11 en Jeugd € 5 (e.e.a. is tijdens de vorige jaarvergadering gemeld)

10 Beschrijvingsbrief KNKB
Jaap haalt een aantal punten uit de beschrijvingsbrief naar voren t.w.:
– Scheidsrechter zullen dit seizoen voor categoriën heren hoofdklasse, heren 1e klas, heren senioren, junioren, dames hoofdklasse en dames senioren bij wijze van experiment gebruik gaan maken van kaarten (vgl. voetbal);
– Voorstel van KV Foarut uit Marssum om nap in handschoen te verbieden;
– Perklengte en –breedte, experiment van 2001, wordt m.i.v. seizoen 2002 definitief voor senioren en junioren
– Lengte speelveld en afstand opslag bij meisjespupillen A wordt resp. 38 meter en 19,17 en 15 meter;
– Verandering kledingvoorschriften heren hoofdklas en eerste klas;
– Wijziging in aantal prijzen bij poulekaatsten;

Voor diegene die e.e.a. willen lezen kunnen de brief lenen.

11 Bestuursverkiezingen
Jaap is na 12 jaar aftredend als voorzitter van KV Irnsum. Peter Posthumus zal zijn plaats gaan innemen. Er zijn geen tegenkandidaten. Peter wordt welkom geheten als voorzitter in het bestuur en krijgt de voorzittershamer van Jaap overhandigd. Jeltsje Spel treedt af als secretaris en zal vervangen worden door Hinke van Steen. Er zijn geen tegenkandidaten. Hinke wordt ook van harte welkom geheten. Jeltsje zal als algemeen lid verder gaan in het bestuur. Paul Ysselmuiden heeft zich halverwege het seizoen 2001 gevoegd bij het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten. Vanaf heden mag Paul Ysselmuiden zich algemeen bestuurslid noemen van KV Irnsum. Peter bedankt Jaap voor zijn inzet van de afgelopen jaren en overhandigt hem een leuke attentie en een bos bloemen. Peter rekent erop dat Jaap vrijwilliger zal blijven bij de kaatsvereniging. Jaap geeft aan dat hij graag vrijwilliger wil blijven. Na een kleine toespraak van Jaap gaan we verder met de rondvraag.

12 Rondvraag
– R. Zijlstra: Hoeveel bestuursleden telt KV Irnsum nu? Antw.: 8 stuks even getal, voorzitter heeft 2 stemmen. Volgens Riemer is er nog nooit zo’n groot bestuur geweest.
– R. Zijlstra: Hoe komt het met de competitie qua C-klasse? Antw.: hangt van de deelname af is nu moeilijk is van te zeggen.
– Y. Damsma: Heeft 4 telegrafen beschikbaar gesteld voor de jeugd Antw.: Jaap dankt hem hier hartelijk voor. Ook de aanwezigen kunnen dit erg op prijs stellen.
– T. Karsten: kan het kaatskanon ook gedemonstreerd worden aan de senioren? Antw.: Peter zal dit seizoen een demonstratie geven.
– D. Elzinga: kunnen de kaatsballen ook vervangen worden met het geld van het jubileum. Antw.: er zullen een aantal nieuwe ballen aangeschaft worden, maar het geld van het jubileum wordt gebruikt voor het kanon.
– A. Wijtsma: vraagt zich af of er misschien weer eens een 1e of 2e klasse kaatspartij voor heren georganiseerd kan worden? Antw.: we zullen deze suggestie meenemen voor het volgende seizoen. E.e.a. zal afhangen van de sponsors. Om een dergelijke partij te organiseren zal er geld op tafel moeten komen. Peter vraagt de aanwezigen of men mee wil denken over de invulling van de merke prijzen dit jaar. U kunt hier lezen welke voorstellen er reeds binnengekomen zijn. Geef ook uw mening!!

P. Oldenburger meldt dat hij vanaf woensdag 3 april weer een groepje enthousiaste niet kaatsers de kneepjes van het vak zal bijbrengen.

13 Sluiting
Jaap sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor de gezelligheid op en naast het veld de afgelopen jaren.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen