Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 20 februari 2011 | door Redactie

0

Notulen jaarvergadering PBI 10-3-2010

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10-03-2010 in MFC It Kattehûs

1. Opening
Penningmeester Jan Smittenberg heet de ongeveer 50 aanwezigen welkom en vraagt aandacht voor het feit dat PBI geen voorzitter heeft. Hij vraagt de zaal om suggesties om dit probleem op te lossen. Vanuit de zaal wordt geopperd dat Jan wel mag voorzitten. Jan wil deze taak voor vanavond wel op zich nemen.

2.  Mededelingen en ingekomen stukken
• Er is een bericht van verhindering ontvangen van de fractie van D’66 Boarnsterhim, Douwe Veenstra – politie Grou, Diana Paulusma en Jan Bleeker (kascommissie). Aanwezig zijn, naast de leden, vertegenwoordigers van de PVDA, VVD, FNP en de Leeuwarder Courant.
• De gemeente organiseert cursussen voor vrijwilligers binnen besturen: ’Besturen kun je leren’ en ‘Boekhouden’. Deze worden door het Friesland College verzorgd. Opgave kan tot 1 april 2010. Informatie bij Jan Smittenberg.
• Sylsbrêge: De ontwikkelingen zijn de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen. PBI houdt vast aan de criteria die eerder zijn gesteld en werkt alleen mee als het plan voldoet aan wat Jirnsum wil.
• Er is overleg geweest tussen de Stichting Molehiem en wethouder F. van Beek over het zogenaamde Molehiemgeld dat beschikbaar is voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme binnen Jirnsum. De uitkomst is nog niet bekend.
• Deze week werd bekend dat de gemeente de eerste stappen gaat zetten voor nieuwbouw van de Jirnsumer basisscholen onder één dak. PBI wil graag dat in samenwerking met woningcorporatie Elkien (voorheen Welkom) Dekemahiem ook wordt aangepakt.

3. Verslag van de jaarvergadering van 2 maart 2009
• Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2009 van Plaatselijk Belang Irnsum
• Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal, zodat het verslag wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2009 van de commissies
• De Stim fan Jim: Het bestuur van De Stim fan Jim deelt mee dat het drukwerk vanaf april 2010 wordt uitbesteed en dat er offertes zijn aangevraagd. De financiële situatie is niet rooskleurig, zodat wordt opgeroepen om de zakjesactie royaal te steunen.
• Jirnsum-online: geen opmerkingen.
• Doarpsargyf:  geen opmerkingen.
• Speeltuincommissie: geen opmerkingen.

6. Financieel verslag 2009 en begroting 2010
Penningmeester Jan Smittenberg doet verslag van de cijfers van PBI:
• Er is weer € 5000 ‘dorpsbudget’ gedoneerd door woningcorporatie Elkien.
• Van de rekeningen van KPN moet nog worden uitgezocht wie dit eigenlijk moet betalen.
• Verslag van de kascommissie: De boeken van PBI zijn door Petra Esser en Jan Bleeker gecontroleerd. Petra Esser meldt dat er, buiten een kleine correctie, geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. In het financiële overzicht staat dat de (contante) kas € 290,27 bevat. Dat moet € 100 minder zijn. Dat bedrag was naar de speeltuincommissie gegaan en niet goed afgeboekt. Petra Esser stelt voor het verslag goed te keuren. De vergadering gaat akkoord.
• Benoeming nieuw lid van de kascommissie. Sybren Boschma volgt Jan Bleeker op.
• Er is op dit moment geen reden voor contributieverhoging.
• Bartele Kramer merkt op dat boven de begroting 2010 nog het jaartal 2009 staat. Dit was door de penningmeester zelf ook al opgemerkt.
• Jirnsum-online: Chris Franssen vraagt of het lidmaatschap van Seniorweb wordt aangehouden. Richtsje Stornebrink bevestigt dit, omdat er toch weer plannen zijn om cursussen te geven.
• Speeltuincommissie: geen opmerkingen.

7. Bestuursverkiezing
• Theo Damsma wordt als nieuw bestuurslid welkom geheten.
• Jan Smittenberg merkt op dat hij niet voorzitter èn penningmeester kan zijn. Als de leden willen dat Jan voorzitter wordt, ontstaat er een vacature voor penningmeester. Welk lid pakt dit op? Er ontstaat veel geroezemoes in de zaal, maar er volgt geen concrete reactie. Jan blijft dus penningmeester.

8. De nieuwe huisarts, Freddy Venema, stelt zich voor
• Dokter Freddy Venema vertelt dat hij sinds 1 maart als huisarts in Jirnsum werkt en dat het meteen erg druk was. Hij woont met zijn gezin in Wergea. In de Stim fan Jim van maart ’10 stond al een interview.
• Freddy Venema legt uit hoe de 3 huisartsen binnen de huisartsenpraktijk Grou werken. Ze zijn goed bereikbaar.
• De bus voor herhalingsrecepten blijft bestaan en zal 3x per week worden geleegd.
• Patiënten kunnen het beste kort na 9.00 uur bellen voor een afspraak, omdat de lijnen tussen 8.00 en 9.00 uur meestal druk bezet zijn.
• De huisartsen hebben een eigen website: www.huisartsenpraktijkgrou.nl met veel informatie. Via deze website kunnen ook herhalingsmedicijnen worden aangevraagd.
• Nieuwe patiënten zijn welkom, maar moeten wel binnen de regio wonen, omdat er bij huisbezoeken anders teveel tijd verloren gaat.
• Voor de Friestalige patiënten is het prettig dat ze gewoon Fries kunnen spreken tegen dokter Venema.
• Van PBI ontvangt dokter Venema een boeket bloemen.

PAUZE

Het is alweer enige tijd geleden dat het enige bestuurslid van de Hervormde Gemeente Jirnsum, Sake Weiland, bij PBI meldde dat de Hervormde Gemeente van Jirnsum gaat fuseren met die van Raerd en Poppenwier. Samen vormen ze de nieuwe gemeente Ingwerd. De vieringen zullen plaatsvinden in de kerk van Raerd. Die van Jirnsum zal op termijn worden afgestoten.

9. Informatie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
• De heer Gerhard Bakker, directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) vertelt aan de hand van een presentatie over het werk van de stichting die 40 jaar geleden werd opgericht en 38 rijksmonumentale kerken in Friesland in bezit heeft. Deze kerkgebouwen zijn allemaal overgenomen voor € 1,- per stuk. De verkopende partijen gaven allemaal een bruidsschat (‘meegeefsom’) mee. Voor de stichting werken 6 mensen in loondienst en 250 vrijwilligers. Er zijn op dit moment 3500 donateurs. Voor onderhoud en restauraties (instandhouding) is jaarlijks € 350.000,- beschikbaar.
• Belangrijk is dat er draagvlak binnen het dorp voor de instandhouding bestaat. De inwoners moeten namelijk zelf een activiteitencommissie oprichten die ervoor zorgt dat er inkomsten worden gegenereerd door bijv. het organiseren van exposities, verhuur aan derden en rouw- en trouwdiensten. Deze inkomsten moeten kostendekkend zijn, zodat in ieder geval de nota’s voor gas, elektra en water kunnen worden betaald. De SAFT biedt hierbij ondersteuning, mits de activiteiten passen bij de sfeer van het gebouw.
• Publieke belangstelling wordt o.a. gewekt door het houden van excursies, het tijdschrift Keppelstok, de website www.aldefrysketsjerken.nl en de digitale nieuwsbrief. De heer Bakker roept de mensen in de zaal op om lid te worden.
• Dan is het eindelijk tijd voor Jirnsum. De Doopsgezinde kerk van Jirnsum, gekocht en gerestaureerd door Alice Jongbloed, wordt genoemd als goed voorbeeld van particulier bezit.
• Al gauw blijkt dat de Hervormde kerk van Jirnsum, hoewel in bezit van een fraai gestuukt plafond en een bijzonder orgel, niet door de SAFT kan worden overgenomen. In de statuten van de SAFT staat namelijk dat er uitsluitend rijksmonumenten mogen worden overgenomen. Anders is er van het Rijk geen subsidie te verwachten voor onderhoud of restauratie. De lijst van rijksmonumenten die door het Rijk is opgesteld, met 350 kerken in Friesland, wordt niet uitgebreid. Het is dus uitgesloten dat de Hervormde kerk alsnog op de lijst komt. Het is misschien wel mogelijk om in de toekomst provinciale subsidies te krijgen. Er zijn geen andere stichtingen die dit soort kerkgebouwen overnemen en een wijziging van de statuten van de SAFT zit er op dit moment evenmin in.
• De SAFT kan wel een adviserende rol spelen.
• Omdat de Hervormde kerk geen rijksmonument is, bestaat er geen gebruiksbeperking, d.w.z. dat de toren best gesloopt mag worden door een projectontwikkelaar.

Sake Weiland krijgt het woord en roept de Jirnsumers op tot het vormen van een activiteitencommissie om de kerk voor Jirnsum te behouden. Deze noodkreet wordt beloond met applaus!
Juridisch gezien kan de Hervormde gemeenschap van Jirnsum zichzelf niet opheffen om de financiële tegoeden voor de instandhouding van de kerk aan te wenden. Volgens de statuten moet er gefuseerd worden. Op een vraag uit de zaal of het pastorieland nog bij de kerk hoort, antwoordt Sake bevestigend, maar dat is van de Hervormde gemeenschap en is niet aan de kerk van Jirnsum gekoppeld.

Samenvattend kan worden gesteld dat de overdracht van het gebouw op 3 manieren kan geschieden:
1. Door de kerk onder te brengen in een op te richten dorpsstichting;
2. Door de kerk te verkopen aan een vermogende particulier;
3. Door de kerk te verkopen aan een projectontwikkelaar.

Het is moeilijk om een functie voor de kerk te bedenken. Vanuit de zaal wordt geopperd om er een RK kerk van te maken. Dat ligt niet voor de hand, omdat het van oorsprong geen katholieke kerk is en er bij de huidige kerk een begraafplaats is.

De heer Bakker wordt bedankt en krijgt een bloemetje aangeboden.

10. Rondvraag
• Jan vertelt dat hij namens PBI aan de afscheid nemende dokter Hermanides een presentje heeft aangeboden.
• Petra Esser heeft vernomen dat de gemeente wil bezuinigen op de kosten van de inzameling van oud papier en vraagt wie met de opbrengst worden gesteund. Dat zijn de scholen. Petra wil graag dat de scholen informatie over het belang van deze opbrengsten aan haar doorgeven.
• Grietje de Vries roept op tot behoud van de kerk en vraagt of de Stichting Molehiem hierin nog iets kan betekenen.
• Bep Verwijmeren complimenteert het bestuur van PBI dat zij met zo weinig mensen toch blijven doorgaan. Applaus van de zaal.
• Michiel Galama vraagt PBI om bij de gemeente vast te houden aan de oorspronkelijke plannen voor de Sylsbrêge, omdat de tekeningen steeds weer veranderen. Jan zegt dat ook een nieuw plan moet voldoen aan de mogelijkheid voor aansluiting op een toekomstige rondweg en het oplossen van de verkeersonveiligheid. Het vrachtverkeer zal wel een probleem blijven, omdat de brug breed genoeg moet worden voor landbouwverkeer dat niet kan omrijden.
• Sake Weiland deelt mee dat op 18 maart om 20.00 uur een lezing over ‘Vroegchristelijke grafkunst’ in de Hervormde kerk wordt gehouden. De toegang is gratis.

11. Sluiting
Jan Smittenberg bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.30 uur.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen