Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 9 februari 2007 | door Redactie

0

Plaatselijk Belang: Jaarvergadering

Aan: Allen die mee willen denken en werken aan een mooi en leefbaar Jirnsum
Betreft: Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum e.o.

Jirnsum, 16 januari 2007

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 22 februari is de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum e.o.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180.

Naast de gebruikelijke agenda punten vragen we uw aandacht voor twee onderwerpen.
Ten eerste het nijpende tekort aan bestuursleden. Na het vertrek dit jaar van drie leden bestaat het bestuur uit slechts de penningmeester, de notulist en de secretaris. Dit is niet genoeg gezien de plannen voor het dorp in de komende jaren. Het ontbreekt het bestuur niet aan enthousiasme maar wel aan tijd en menskracht. Bent u geïnteresseerd maak van de gelegenheid gebruik en meldt u aan bij de secretaris.

Ten tweede gaan we u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de pilot Actieve Dorpsbenadering. De werkgroepen hebben prioriteiten geformuleerd voor het komende jaar en vragen de vergadering hiermee in te stemmen.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit opdat u zich kunt informeren over onze activiteiten en de ontwikkelingen in het dorp Jirnsum.
Dus graag tot ziens op donderdag 22 februari.

Met vriendelijke groet,

Namens Plaatselijk Belang Irnsum e.o.
Renée Ruiten (0566602529)
secretarispb@planet.nl


Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Irnsum e.o.

donderdag 22 februari 2007, aanvang 20.00 uur, ‘it Kattehûs’, Rijksweg 180

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering van 2 maart 2006

4. Jaarverslag 2006 van Plaatselijk Belang
– Werkgroep Wonen, groen en verkeer
– Werkgroep Voorzieningen
– Werkgroep Recreatie en toerisme

5. Jaarverslag van de commissies
– De Stim fan Jim
– Jirnsum Online
– Doarpsargyf Jirnsum
– Speeltuincommissie

6. Financieel verslag 2006 en begroting 2007
– Verslag van de kascommissie
– Benoeming nieuw lid van de kascommissie

9. Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar: Imkje de Goede, Luuc Elzinga en Petra Esser
– Koos Stornebrink heeft dit jaar zitting genomen in het bestuur en wordt nu officieel voorgedragen voor een bestuursfunctie
– Hierbij roepen we mensen op zich tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur te melden als kandidaatsbestuurslid.

10. Presentatie van de pilot Actieve Dorpsbenadering

11. Rondvraag

13. Sluiting

Wilt u de jaarverslagen en financiele jaaroverzichten meenemen naar de vergadering. Zij staan in de Stim fan jim van februari. U kunt ze uiteraard ook via de website uitdraaien


Jaarverslag Plaatselijk Belang Irnsum e.o. 2006

Inleiding

We zijn dit jaar vlammend van start gegaan met de Dorpshop. Er zijn ongeveer 65 mensen uit het dorp geweest die hun mening en ideeën gaven over uiteenlopende onderwerpen. Van wonen tot veiligheid, van recreatie tot voorzieningen. De Stim fan jim presenteerde zich met een enquete, Jirnsum online had een stand en er was een fotowedstrijd.
Uit de avond blijkt wat een hoop creatieve geesten ons dorp bezit. Er is van alles opgeschreven en bedacht. Van een jachthaven in de Wyde Steeg en bebouwen van de voetbalvelden tot een bypass voor de Boarne. Op de ledenvergadering zijn de resultaten van de dorpshop gepresenteerd. De volgende prioriteiten zijn toen gekozen.
– Herinrichting dorpskern
– Sylsbrege omhoog, onderzoeken hoe?
– Zwemplek aan de Boarne
– Herstructurering Dekamahiem
– Basisscholen onder 1 nieuw dak

En hoe maak je al die mooie, papieren plannen concreet?
Daar zijn we dit jaar druk mee bezig geweest.
We zijn met Welkom een samenwerking aangegaan. Voor de woningbouwvereniging is het een proefproject voor Actieve Dorpsbenadering. Ze willen een methodiek ontwikkelen voor kleine dorpen om met hen de doelen die in de dorpenvisies staan uit te werken en concreet te maken. Met Top en Twel profiteren wij van de mogelijkheid onder deskundige begeleiding onze doelen te verwezenlijken. Als bestuurs- en werkgroepleden hebben we een aantal avonden met Welkom en buro Noordpeil gewerkt aan het helder krijgen van de plannen. Doarpswurk is er vanaf oktober bij betrokken. Er ligt nu een plan wat we op de jaarvergadering aan u willen presenteren. Het moet gezien worden als een vervolg op de dorpsvisie en de dorpshop.

Het bestuur

Het is dit jaar een onrustig jaar geweest wat betreft de bezetting. Als we kijken naar de bezetting van de werkgroepen kunnen we stellen dat PBI een groei heeft doorgemaakt. Voor het bestuur ligt dit anders. Helaas heeft Petra Esser, kort voorzitter van PBI, ons na de gemeenteraadsverkiezingen verlaten. Ze behartigt nu onze belangen in de gemeenteraad als raadslid voor de PvdA. Ook Luuc Elzing heeft ons aan het einde van het jaar verlaten. Zijn werkzaamheden in Groningen zijn niet meer te verenigen met het bestuurswerk in Jirnsum. En als laatste heeft Imkje de Goede ons na drie jaar dienst verlaten. Ook zij heeft wegens drukke werkzaamheden haar taken terug moeten geven. Wij danken onze drie bestuursleden van harte voor hun inzet en diensten.

Het bestuur van P.B.I. e.o.
– Secretaris Renée Ruiten secretarispb@planet.nl tel.: 602529
– Bestuurslid Koos Stornebrink (per november 2006)
– Penningmeester Signhild Moerland
– Notulist Roelfien Postma

Werkgroep recreatie en toerisme
– Pascal van Es     hydranauta@hetnet.nl    tel.: 601730
– Tjalling Gerber
– Yke Hokwerda
– Johan Langhout 
– Frits Smidstra

Werkgroep Voorzieningen
– Jan Smittenberg    smittenpostma@hetnet.nl  tel.: 601994
– Koos Pereboom
– Piet Oving

Werkgroep Wonen
– Sake Janse
– Bartele Kramer
– Renée Ruiten
– Baukje Terwisscha van Scheltinga   baukje.tvs@hetnet.nl  tel.:601483

De mensen genoemd met e-mail en telefoonnummer zijn de contactpersonen voor het dorp

We hebben in december besloten de organisatie structuur aan te passen. De werkgroepen kiezen nu een afgevaardigde naar het bestuur in plaats van andersom. Hierdoor zijn de werkgroepen medeverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur.
We luiden de noodklok. Het bestuur is al een half jaar te klein om alle werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Er staan grote plannen op stapel. We roepen Jirnsumers op zich aan te melden voor een functie in het bestuur.

2. Jaarvergadering 2006

Op 2 maart is de jaarlijkse ledenvergadering geweest.
Het dorpshuis was goed gevuld met natuurlijk de eigen leden, maar ook vertegenwoordigers van de PvdA, de VVD, het CDA en de FNP en de regionale en lokale pers.
Traditie getrouw werd begonnen met de uitreiking van de Verhoeve Jirnsum Promotieprijs. Het was tegelijkertijd de laatste uitreiking van de Verhoeve Promotieprijs. De laatste prijs is gewonnen door Symen Schoustra voor de geschiedschrijving in de Stim en op zijn website. Gosse Posthumus geeft uitleg over het pilot project.
De jaarverslagen worden besproken en de financiën goedgekeurd met dank aan Signhild Moerland die een heel aantal verenigingen in Jirnsum aan kloppende financiële overzichten helpt.
Er wordt afscheid genomen van een heel aantal bestuursleden. Ingrid Spel, André Kamstra, Ed den Dulk en de voorzitter die zijn termijn heeft volgemaakt: Sije Bennie Dijkstra. Petra Esser en Luuc Elzinga, die al een tijdje meedraaien, worden officieel gekozen tot bestuurslid.
Het Marketingplan voor Jirnsum, gemaakt door studenten van de CHN wordt gepresenteerd. Ook de resultaten van de Dorpshop worden gepresenteerd. Rest ons de rondvraag en een welkom thuis.

3. De werkgroep wonen en verkeer

De taak van de werkgroep wonen is, naast aandacht voor het wonen in Jirnsum, aandacht voor het verkeer, waarbij het parkeren een belangrijk onderdeel is.
Er is overleg geweest met de gemeente om de parkeerproblematiek aan de smalle kant van de rijksweg te verminderen. Besloten is dat er een verbodsbord wordt geplaatst aan het begin van de zone “alleen parkeren in de parkeervakken”. Dit zal in 2007 zijn beslag krijgen.
Verder is overleg met de gemeente geweest over een blauwe parkeerzone bij de Troefmarkt. Er is overleg geweest met de betrokkenen. Er zal een blauwe zone van vier vakken komen bij de Troefmarkt. Dit is vooruitlopend op de geplande herinrichting van de Wyde Steeg.
De verkeersituatie op de Sylsbrege is niet veranderd maar het aanzien wel. Verhoeve heeft na overleg met de gemeente en PBI grote groene plantenbakken geplaatst. Met groene planten erin. We zoeken nog een tuinman (aanmelden bij Bartele Kramer).
Daarnaast is aandacht gevraagd voor de invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voor het wonen in Dekemahiem, het bestemmingsplan buitengebied, aanleg van een voetpad in plan Bangma langs de Grousterdyk.
Als start van de woningbouw in een 5-tal dorpen in Boarnsterhim, waaronder Jirnsum, is op 11 december in Poppenwier de eerste paal geslagen. Jirnsum krijgt de 5 woningen aan het Mauritiuspaad bij de oude Terp.
Iedere werkgroep vaardigt iemand af naar het bestuur van PBI, zodat die de vinger aan de pols houdt. Onze werkgroep heeft die versterking gekregen van Sake Janse, hij zal deze taak op zich nemen. Met ons vieren gaan we ons in 2007 vooral bezighouden met de nieuwbouw aan het Mauritiuspaad en het versterken van het dorpscentrum de Wiide Steech.

4. Werkgroep voorzieningen

De werkgroep richt zich op voorzieningen als gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, onderwijs en sport. Vanuit deze thema’s werken we mee aan de uitwerking van de dorpsvisie.
Het afgelopen jaar hielden we ons verder vooral bezig met de volgende onderwerpen.
Introduktie van de Meitinker (Ida Tulner). We hebben mee gedacht met vertegenwoordigers van Leppehiem over de manier waarop deze proef in het kader van de nieuwe wet WMO het beste in Jirnsum opgestart kon worden. 

Dekemahiem.   We waren betrokken bij twee avonden die Aldereinwurk Boarnsterhim organiseerde in Dekemahiem. Ze bleken in 2004 tal van verbeteringen te hebben voorgesteld waar nog weinig mee was gedaan. De communicatie tussen de bewoners en Welkom en de gemeente kan kennelijk beter. Indien nodig zullen wij de bewoners daarbij ondersteunen. Aldereinwurk wil ook aandacht gaan besteden aan de verschillen in woonwensen van ouderen en jongeren; in Dekemahiem, maar ook in het algemeen.
Onderwijs.     Er is overleg geweest met de beide basisscholen. Beide gebouwen zijn zo langzamerhand toe aan renovatie of nieuwbouw. Men wil graag nieuwbouw voor beide scholen; liefst onder één dak. Dat kan mogelijk gecombineerd worden met vernieuwing van Dekemahiem.
Komend jaar willen wij in ieder geval aandacht besteden aan:
De speeltuincommissie heeft al een tijdje een mooi plan liggen. Het is nu zaak daar geld bij te vinden om te zorgen dat dit plan ook wordt uitgevoerd.
En verder aan de woonsituatie in Dekemahiem en de mogelijkheden voor herstructurering (slopen en nieuwbouw) van het gebied Dekemahiem, sportlokaal en Tredde Sté.
Wanneer er andere knelpunten of wensen zijn wat betreft voorzieningen, dan horen we dat graag.

5. Werkgroep Recreatie en toerisme

Na de dorpsshop heeft de werkgroep zich voorgenomen om Jirnsum qua Recreatie en Toerisme op te schudden en op de kaart te zetten als groen watersportdorp met een vleug nostalgie.
Met vier mensen hebben we overleg gehad. Hier werden taken en rollen verdeeld en duidelijke prioriteiten gesteld. Maar kort na elkaar vielen 2 van de 4 mensen, door drukte in hun privé- en werk sfeer, weer af en was de groep tijdelijk onbestuurbaar en dreef doelloos rond.
Doordat er genoeg staat te gebeuren in- en rond Jirnsum is het toch belangrijk dat dit niet te lang zou duren en door weer wat kolen op het vuur te gooien is er een leuke en goede ploeg samengekomen van nieuwe enthousiastelingen die er voor gaan om Jirnsum op de toeristische kaart te zetten.
Als belangrijkste taak zal de werkgroep aansluiting zoeken bij het Friese Merenproject. En zo een goede verbinding tot stand brengen tussen Jirnsum en Grou over de “Kromme Grou”. Daarnaast staan er leuke en duidelijke wandelroute’s op het programma met de daarbijbehorende informatiefolder. Ook willen we werken aan de entrees van het dorp zodat je op een mooie manier het dorp binnen komt.
Het team bestaande uit Tjalling Gerber, Yke Howerda, Frits Smidstra, Johan Langhout en Pascal van Es hopen deze klus te klaren en indien nodig met hulp en medewerking van een ieder die hier direct en indirect bij betrokken is.

6. Ledenlijsten en contributie-inning

De bestuursleden zijn in maart (soms wat later) weer langs de deuren geweest om contributie te innen. Het is prettig dat steeds meer mensen automatisch willen betalen. Dat scheelt een hoop werk. De ledenlijsten zijn bijgewerkt. De inkomsten via de leden zijn ongeveer gelijk gebleven.

7. De commissies

Door de onderbezetting van het bestuur heeft PBI dit jaar niet met iedere commissie overlegd. De overleggen met de commissies zullen in de eerste helft van 2007 plaatsvinden. De commissies hebben wel een jaarverslag geschreven. De commissies zijn Jirnsum Online, De Stim fan Jim, Doarpsargyf en de speeltuincommissie. Deze commissies vallen onder verantwoordelijkheid van PBI. De speeltuincommissie als onderdeel van de werkgroep voorzieningen heeft geen eigen jaarverslag zie hiervoor het verslag van de werkgroep.
We willen u voor de verschillende verslagen verwijzen naar elders in dit blad.

8. De communicatie met de dorpencoördinator en wethouders

Regelmatig overlegt een werkgroep of bestuursleden met de dorpencoordinator mevr. Nelly Otter of nog vaker met de desbetreffende ambtenaar of wethouder. Dit verloopt over het algemeen naar tevredenheid. We hebben ondermeer overlegd naar aanleiding van de dorpenschouw in het voorjaar. Hier werden de zaken serieus opgepakt er werd snel gereageerd en ook bij dingen die minder goed liepen kregen we steeds te horen waarom dit zo was.
Ook over de zendmast en de UMTS antenne is een overleg geweest met PBI, de wethouder M. Minkes en dhr. Hemmink. Het resultaat is dat in Jirnsum in februari ’07 een informatiemarkt komt over de zendmast voor de hele gemeente.

Met vriendelijke groet, en tot op de jaarvergadering

Namens het bestuur,
Renée Ruiten


Jaaroverzicht -2006- Doarpsargyf

Sinds januari 2006 is het Doarpsargyf gevestigd op de bovenste verdieping van het ”m.f.c. It Kattehûs”.
Vergeleken met de kamer in de v.m. Doopsgezinde kerk is er hier meer ruimte voor de stellingen. De werkruimte, verwarming en verlichting is op zich al een hele verbetering.
Voor het te bewaren materiaal is een constante temperatuur belangrijk.
Met het gebruik van de stellingen waarop de dozen met inhoud staan is het geheel overzichtelijk.
Praktisch elke donderdagmorgen zijn we bezig met het sorteren, inventariseren en registreren en opslaan van de ingebrachte stukken van o.a. diverse verenigingen of particulieren uit Jirnsum.
Van de gymnastiekvereniging zijn enkele dozen vol L.O.C.I. -spullen in bewaring gekregen, waaronder interessante notulen-, contributie- en ledenboeken vanaf 1943.
Tevens is er het ingebrachte club-vaandel met toebehoren bij ons in bewaring.
Mogelijk dat we t.z.t dit vaandel naast die van het v.m. muziekkorps ”ALLEGRO” een plaatsje kunnen geven, met de behaalde medailles en andere trofeeën

Al is de ruimte niet bedoeld als museum of expositiedepot, toch zou het jammer zijn wanneer dergelijke (soms vergeten) stukken van Jirnsum ergens op een zolder zouden terecht komen van een (soms oud) bestuurslid.
De mogelijkheid om meer ruimte te creëren voor andere bijzondere dingen zit er misschien in de toekomst wel in.
Bij dezen doen we maar weer eens een beroep op alle verenigingen ( of reeds opgeheven) eens na te gaan om notulenboeken, jaarverslagen e.d. welke niet direct meer nodig zijn of gebruikt worden, bij het Doarpsargyf in bewaring te geven.
Alle materiaal wordt in bruikleen bewaard en blijft te allen tijde in het bezit van de betreffende vereniging.
Niet alleen het verenigingsleven, ook bedrijven en particulieren kunnen met voor Jirnsum nijsgjirre stukken betrekking hebbende op Jirnsum(ers) bij ons terecht. Ook hier geldt het blijft eigendom van de schenkers. Het zou jammer zijn als t.z.t. knipsels , foto’s, boekjes e.d. bij het oud papier ( hoe nuttig ook) weg raken ; niemand heeft er dan nog iets aan, terwijl het voor het Jirnsumer argyf nuttig kan zijn.
Zo kregen van een oud inwoner van Jirnsum een doos met dia’s van Jirnsum, met nog vele oude bekenden er op. Hiervan is door de ANBO (ouderen bond) dankbaar gebruik gemaakt om deze op een bijeenkomst te laten zien.

Het sorteren en inventariseren van de ingebrachte stukken is een tijdrovende (interessante)
aangelegenheid. Een helpende hand van geïnteresseerde personen zou zeer welkom zijn.
Nagenoeg iedere donderdagmorgen van af half tien zijn we aanwezig.

Ook buiten de ”openingstijden” zijn de commissieleden graag bereid voor nadere informatie.
Sake Janse – 602110
Huite v/d Meer – 058 8446961
Piet Posthumus – 601278.


Jaarverslag 2006 “De Stim fan Jim”

Zoals jullie gewend zijn blikken we aan het begin van het nieuwe jaar eerst eventjes terug… het was een bewogen jaar bij “De Stim fan Jim”…

Binnen het bestuur zag het er even naar uit dat we verder moesten met alléén een voorzitter. Peter Hoogduin heeft enkele maanden de functie van penningmeester op zich genomen maar kwam hier wegens persoonlijke redenen op terug. Aangezien mijn termijn als secretaris erop zat hebben we besloten dat ik als penningmeester voor in ieder geval drie jaar bij ‘De Stim’ zal blijven! Nu nog een nieuwe secretaris… In de persoon van Karin Haringsma hebben we een hele goede opvolgster gevonden en zij zal vanaf februari gaan meedraaien in het bestuur.

Jan Eizenga kon zijn eigen werkzaamheden niet langer combineren met ‘De Stim’ en heeft de redactie in de loop van 2006 verlaten. Baukje Posthuma heeft wegens andere redenen afscheid genomen van de redactie.
Met alleen Iet nog aan het roer zijn we naarstig op zoek gegaan naar versterking. Deze werd al snel gevonden in de persoon van Bep Verwijmeren. Zij liep al een tijdje mee als bestuurslid maar voelde zich beter op haar plaats in een creatieve functie. Aan het einde van het jaar heeft Hannie Sikkema zich aangemeld en dus is ook de redactie weer volledig!

Na het vertrek van Gabe, die maar liefst 10 jaar deel uit maakte van het grafisch team, hebben Hieke en Evert Bertus Spel bereid gevonden het grafisch team te komen versterken. Hij ‘draait’ inmiddels op volle kracht mee!

Bruisend van de energie en de goeie ideeën zijn we dan ook van start gegaan en ook dit jaar rekenen we weer op uw inbreng! Zijn er leuke ontwikkelingen gaande in het dorp of wilt u graag een persoonlijk berichtje kwijt dan horen wij dat graag! Hiervoor kunt u te allen tijde terecht bij één van de redactieleden.

De samenstelling van bestuur en redactie is als volgt:

Bestuur:
Nel van Beek, voorzitter
Karin Haringsma, secretaresse
Ineke de Boer, penningmeester

Redactie:
Iet Valk
Bep Vermijmeren
Hannie Sikkema

Grafisch medewerkers:
Hieke Terra
Evert Boersma
Bertus Spel 

De zakjesactie leverde in 2006 een bedrag op van € 1658,79! Hiervoor onze hartelijke dank!
Dankzij deze actie maar ook dankzij onze adverteerders, bijdragen van verenigingen en drukwerk voor derden hebben we “De Stim fan Jim” elf maal uit kunnen brengen.
Vanzelfsprekend ook een woord van dank voor al onze vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat “De Stim fan Jim” bij iedereen gratis kon worden afgeleverd en een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan “De Stim fan Jim”.

Namens bestuur en redactie wens ik iedereen veel leesplezier toe!

Ineke de Boer
secretaris
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen