Dorpshuis no image

Gepubliceerd op 3 januari 2012 | door Redactie

0

Prizen MFC Kattehûs oanpast

Foar 2012 hat it bestjoer de hierprys fan de Grutte seal en de Molehiemseal wat ferhege, de prizen fan de konsumpsjes bliuwe gelyk. De prizen binne yn 2012:

Sealhier

 

Konsumpsjes

 

Grutte seal

€ 35,=

kofje/tee

€ 1,10

Molehiemseal

€ 22,=

frisdrank

€ 1,10

Lytse seal

€ 15,=

bier

€ 1,60/fleske

 

 

swak alkoh. drank

€ 1,60/glês

Foar it yn stân hâlden fan it MFC hat it bestjoer help nedich fan frijwillig(st)ers by it ûnderhâld fan it terrein om it gebou.

It ûnderhâld bestiet út:

  1. Meane gêrsfjild achter it gebou, 15–20 kear yn ’t jier, tydsbeslach  2 oeren/kear;
  2. Wjudzje bestrjitting plein, paad en talud fan grienstjinnen, 3 kear jiers, tydsbeslach in moarns- of middeisskoft. Elke kear mei min. 4 frijwillig(st)ers.
  3. Hekkelje fan de grêft en snoeie fan strúken achter it gebou, 1 kear jiers mei 4 man, tydsbeslach ien moarnsskoft.

Minsken dy’t ien of mear kearen helpe wolle by ien of mear ûnderdielen kinne har melde by:
J. Visser, till. 600754, e-mail atty.vellinga@planet.nl
B. Kramer, till. 601190, e-mail bykramer@chello.nl 

It bestjoer
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑