Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 12 februari 2008 | door Redactie

0

Stukken Jaarbijeenkomst Plaatselijk Belang

Aan:           Allen die mee willen denken en werken aan een mooi en leefbaar Jirnsum
Betreft:       Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum. 

Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 3 maart is de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum.
De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180.

Naast de gebruikelijke agendapunten vragen we uw aandacht voor het volgende onderwerp.

Het dorp staat dit jaar voor een belangrijke keuze. Wat wil het dorp met de Sylsbrêge. Er is nog nooit zoveel geld beschikbaar geweest om een totaal-oplossing te vinden voor het verkeersknelpunt én het vaarknelpunt bij de Syl. Deze avond willen wij u de alternatieven presenteren en bent u in de gelegenheid vragen te stellen. Deze avond maken we nog geen keuze voor een alternatief. Dit zal het dorp later gevraagd worden in de vorm van een schriftelijke enquête. Wij denken dat voor zo’n belangrijk onderwerp het hele dorp moet kunnen meebeslissen.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit opdat u zich kunt informeren over onze activiteiten en de ontwikkelingen in ons dorp Jirnsum.
Dus graag tot ziens op maandag 3 maart.

De jaarverslagen van PBI, de werkgroepen en de commissies kunt u vinden in de Stim fan Jim, of op de website www.jirnsum.com .

Met vriendelijke groet,

Namens Plaatselijk Belang Irnsum
Renée Ruiten (0566602529)
secretarispb@planet.nl


Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Irnsum

Maandag 3 maart 2008, aanvang 19.30 uur, ‘it Kattehûs’, Rijksweg 180

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering van 22 februari 2007

4. Jaarverslag 2007 van Plaatselijk Belang
– Werkgroep Wonen, groen en verkeer
– Werkgroep Voorzieningen
– Werkgroep Recreatie en toerisme

5. Jaarverslag 2007 van de commissies (zie bijlagen)
– De Stim fan Jim
– Jirnsum Online
– Doarpsargyf Jirnsum
– Speeltuincommissie

6. Financieel verslag 2007 en begroting 2008
– Verslag van de kascommissie
– Benoeming nieuw lid van de kascommissie

7. Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar: Signhild Moerland penningmeester
– Jan Smittenberg meldt zich aan als penningmeester en wordt nu officieel voorgedragen voor deze functie
– Hierbij roepen we mensen op zich tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur te melden als kandidaatsbestuurslid.

8. Presentatie Sylsbrege met Johan Apperloo namens de gemeente en het Friese Meren Project
– Mogelijkheid tot het stellen van vragen
– Uitleg van de vervolg procedure

9. Rondvraag

10. Sluiting

Wilt u de jaarverslagen en financiële jaaroverzichten meenemen naar de vergadering, zij staan in de Stim fan Jim van februari. 


Jaarverslag Plaatselijk Belang Irnsum                                2007

Inleiding
Plaatselijk belang is dit jaar bezig geweest met het organiseren van de uitvoering van plannen. Na een jaar meedraaien in de pilot Actieve Dorpsbenadering van Welkom zijn er ideeën genoeg. In 2007 lag de nadruk op het opzoeken en aanvragen van geld voor het concretiseren van ideeën. Geen makkelijk klus met een gemeente die platzak is.

Toch is het de werkgroepen en het bestuur gelukt een aantal dingen voor elkaar te krijgen, lees hiervoor de verslagen van de werkgroepen. Er zijn subsidies en vrijwilligersdagen aangevraagd en een aantal projecten zullen in 2008 hun beslag krijgen.
Daarnaast is er het grote Sylsbrêgeproject . De gemeente en de provincie hebben besloten het project door te laten gaan. Er is zelfs meer geld vrijgemaakt dan ooit te voren. Het dorp is nu aan zet. Welke variant gaan we kiezen. Er is al twee keer overleg geweest met omwonenden, grondeigenaren, de gemeente en de provincie. Via de Stim fan Jim en de website www.jirnsum.com hebben we u zo goed mogelijk geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

1. Het bestuur
Ondanks verschillende oproepen, lijstjes met namen en gesprekken met kandidaten is het niet gelukt in 2007 nieuwe mensen aan te trekken voor het bestuur.
Signhild heeft na vier jaar penningmeesterschap besloten er een punt achter te zetten. Ze wordt ook via deze weg hartelijk bedankt voor haar inzet. De penningen zijn goed beheerd deze vier jaar. Gelukkig is er al een nieuwe kandidaat om de financiën over te nemen in de persoon van Jan Smittenberg. Hij zal op de jaarvergadering officieel worden voorgedragen. Helaas dichten we met de nieuwe penningmeester het ene gat met het andere. De werkgroep voorzieningen, waar Jan nu voorzitter van is, moet op zoek naar een nieuw lid.

Het bestuur van P.B.I. e.o.
Voorzitter/Secretaris Renée Ruiten  – secretarispb@planet.nl  –  tel.: 602529
Bestuurslid Koos Stornebrink
Penningmeester Signhild Moerland
Notulist Roelfien Postma

De mensen achter de werkgroepen
De werkgroep recreatie en toerisme heeft in december 2007 besloten haar werkzaamheden neer te leggen. Er is in de loop van het afgelopen jaar een verschil van mening ontstaan met het bestuur over de manier waarop de ontwikkelingen rondom de Sylsbrêge georganiseerd moesten worden. Na gesprekken tussen bestuur en een deel van de werkgroep bleken de verschillen tot op heden onoverbrugbaar.

Werkgroep Voorzieningen
Jan Smittenberg   – smittenpostma@hetnet.nl   –  tel.: 601994 (afgevaardigde naar bestuur)
Koos Pereboom
Johan Langhout

Werkgroep Wonen
Sake Janse (afgevaardigde naar bestuur)
Bartele Kramer
Baukje Terwisscha van Scheltinga   –  baukje.tvs@hetnet.nl   –  tel.:601483

De mensen genoemd met e-mail en telefoonnummer zijn de contactpersonen voor het dorp.

2. Jaarvergadering 2007
De jaarvergadering van 2007 is door 35 leden bezocht. Daarnaast zijn mensen aanwezig van Noordpeil, woningbouwvereniging Welkom, raadsleden en de pers. Het belangrijkste thema is de Pilot en het bijpraten van de leden over de plannen voor 2007. Terugkijkend kunnen we stellen dat een aantal plannen het vorig jaar verder doorontwikkeld zijn. De belangrijkste reden dat het niet zo hard gaat als we gehoopt hadden is onder andere het gebrek aan menskracht. Ook op de vorige jaarvergadering een belangrijk en bij alle werkgroepen terugkerend thema. Daarnaast is de financiële krapte bij de gemeente Boarnsterhim debet aan het trage verloop van sommige processen.

3. Project Sylsbrêge
In het voorjaar hebben we in overleg met de gemeente besloten het project door een extern adviseur te laten leiden. Johan Apperloo is werkzaam voor de provincie en trekt voor de gemeente Boarnsterhim het Friese Meren Project. Hij zit dus dicht bij het vuur en helpt omwonenden, grondeigenaren en het dorp een zo goed mogelijke keuze te maken uit de alternatieven die in de loop van de jaren zijn bedacht. We zijn dit jaar twee keer in besloten kring bij elkaar geweest. Met omwonenden en grondeigenaren is gekeken naar de alternatieven en naar de voor- en de nadelen. Voor de tweede bijeenkomst heeft dhr. Apperloo de alternatieven laten doorrekenen en op allerlei gebieden laten beoordelen door deskundigen. Hierdoor wordt het duidelijk welke alternatieven een kans maken en welke niet of heel moeilijk. Op de jaarvergadering in 2008 willen we het dorp nader inlichten over de overgebleven alternatieven.

4. Welkom en Doarpswurk
In 2006 staat de Pilot van Welkom centraal in de activiteiten van PBI e.o. De plannen die hier zijn gemaakt vinden soms hun beslag en soms moet geduld worden opgebracht tot mens en materiaal gevonden worden. Hier gaat veel tijd in zitten. Welkom stelt in 2008 een dorpsbudget beschikbaar. Hieruit kan (beperkt) geld gebruikt worden voor projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid in het dorp. Denk vooral aan voorbereidende activiteiten die geld kosten, bv. een goede tekening of een enquête.
Doarpswurk ondersteunt en begeleidt het proces en is regelmatig aanwezig bij gesprekken met Welkom.

5. Verslag van de werkgroep wonen, verkeer en groen
In de jaarvergadering van 22 februari 2007 werd weer eens duidelijk dat er wat moet gebeuren aan de parkeerproblematiek en de onplezierige situatie in de Buorren/Wide Steech. In maart is Wwvg direct begonnen met het verkrijgen van de nodige informatie om te komen tot verbetering van de situatie. Zij organiseerde hiervoor gesprekken met omwonenden en middenstanders over het opwaarderen van de Wide Steech en Opslach. Daarna is gesproken met vertegenwoordigers van de Festiviteitenkommisje en het bestuur van de ijsclub over parkeren en een evenemententerrein op de huidige ijsbaan. Aan de hand van deze gesprekken zijn criteria opgesteld voor verbetering van het hart van Jirnsum, die verder zijn uitgewerkt met behulp van Welkom. Het werd echter steeds duidelijker dat de gemeente geen budget heeft voor uitvoering van onze plannen, zelfs niet voor het maken van een plan. Inmiddels hebben we een enthousiaste stedenbouwkundige bereid gevonden gratis een tekening te maken voor het opwaarderen van de Wide Steech n.a.v. onze wensen en aandachtspunten.
Ondertussen zetten we onze energie in het verbeteren van de parkeerproblematiek, met name in het zuidelijke deel van de Rijksweg vanaf de Wide Steech. Dit moet echter gebeuren met heel weinig financiële middelen. Wwvg heeft veel onderzoek gedaan en op 28 januari 2008 is dit besproken met het dorp en de direct betrokkenen.

Tijdens de dorpsschouw bleek dat de zandbak aan de Himdyk niet meer aan de eisen voldoet. De meeste omwonenden hebben middels een enquête en gesprekken aangegeven dat zij graag extra parkeerplaatsen willen op deze plek. Bij de gemeente vangen we bot i.v.m. de financiële situatie. Daarom hebben we de werkzaamheden die hiervoor moeten worden verricht als project ingediend voor de Aedes actiedag 2008. De aanvraag is positief ontvangen. Dit betekent dat medewerkers bij Welkom, in samenwerking met de omwonenden, in april de handen uit de mouwen zullen steken om e.e.a. te realiseren.

Een andere wens in Jirnsum is extra parkeerplaatsen bij de openbare begraafplaats. We hebben Welkom gevraagd om hier aan mee te werken en deze aan te leggen na de voltooiing van de vijf woningen aan het Mauritiuspaad. Welkom wilde meewerken door de fundering aan te leggen. Helaas kon de gemeente vanwege de financiële situatie niet de bestrating leveren. Wwvg heeft daarop een aanvraag ingediend bij het Rabobank Dividend Fonds om dit project te financieren. Deze aanvraag wordt in april beoordeeld door een speciale commissie. Nog even geduld dus.

De provincie heeft een woonenquête gehouden waaraan ook veel inwoners van Jirnsum hebben meegewerkt. Deze enquête, misschien nog aangevuld met een onderzoek van Welkom, moet inzicht geven aan welke soort woningen Jirnsum behoefte heeft. Voor Wwvg is deze uitslag belangrijk voor de toekomstige woningbouw. Zodra de gemeente het bestemmingsplan Jirnsum voorbereidt, moet Wwvg de wensen in beeld hebben. Het is inmiddels wel duidelijk, na overleg met de werkgroep Voorzieningen, dat Jirnsum genoeg ruimte heeft voor seniorenwoningen.
Als eventuele grote toekomstige woonlocaties heeft Wwvg een aantal uitbreidingslocaties met voor- en nadelen op papier gezet, die ze met de Jirnsumers wil bespreken in 2008. SHP heeft inmiddels schetsen gemaakt voor woningbouw op de locatie van camping Molehiem. Jirnsum kan aan SHP, ook in overleg met Welkom, aangeven welke woningen het dorp hier wenst te bouwen. Het is niet gezegd dat alle wensen worden gehonoreerd. SHP is een commerciële instelling die ons uitnodigt mee te denken en daar maken wij gebruik van. We gaan er nog steeds van uit dat er in 2010 contingenten beschikbaar komen en dat de camping wordt verplaatst. Jirnsum zal zich ook hierover moeten uitspreken.

Ontwikkelingen rond de Sylsbrêge, in het kader van het Friese Merenproject, worden nauwlettend gevolg door Wwvg. We verwachten dat we voor Jirnsum dan ook een oplossing vinden voor de verkeersproblematiek rond de Sylsbrêge/ Grousterdyk. Toekomstige ontwikkelingen voor Jirnsum worden erg bepaald door het traject van een verwachtte nieuwe Sylsbrêge. Wwvg heeft reeds een aantal alternatieven opgesteld voor een toekomstige randweg. Het tracé wordt echter mede bepaald door de Sylsbrêge. Ook over deze alternatieven zullen de Jirnsumers zich t.z.t. kunnen uitspreken

In oktober kregen de eerste bewoners van de nieuwe woningen aan het Mauritiuspaad de sleutel. Welkom realiseerde hier vijf huurwoningen. Met Welkom en de omwonenden wil Wwvg nog praten over de verdere inrichting van de woonomgeving.
In plan Bangma realiseerde SHP negen woningen in 2007. Omdat in de dorpsvisie gesproken werd over de mogelijkheid om hier een fietspad aan te leggen heeft Wwvg dit aan de Vereniging van Eigenaren voorgelegd. In overleg met hen is hiervan afgezien.

Wwvg was vertegenwoordigd bij gesprekken in Dekemahiem waarbij vooral de brandveiligheid aan de orde was. Verder was Wwvg bij de presentatie van de sportenquête op 10 mei, de opening van het gemeentehuis op 29 juni en de viering van het 100-jarig bestaan van de PvdA-afdeling op 1 december.

6. Verslag van de Werkgroep voorzieningen
Ook dit jaar zijn de aktiviteiten van de werkgroep Voorzieningen meer bepaald door de aktualiteit dan door systematische planning. 

In het voorjaar bood Sport Fryslân ons de mogelijkheid om een enquête te houden naar de behoefte aan sportvoorzieningen in het dorp. Op 10 mei werden de resultaten gepresenteerd. Er wordt best veel aan sport gedaan. Belangrijkste wens blijft een goede sportzaal.
Als werkgroep hebben we de Speeltuincommissie geholpen met het aanvragen van subsidies voor de vernieuwing van de speeltuinen. Dat is vandaag de dag niet eenvoudig, maar we hebben goede hoop dat het gaat lukken. De bijdrage van de Stichting Molehiem is al toegezegd. De bijdrage van de gemeente hebben we gelukkig al enige tijd binnen …

Tussendoor hebben we ons nog bezig gehouden met het verdwijnen van de Rabobank bus en met het sloopterreintje naast de Radboudschool. 

Aan het eind van het jaar kwam de sluiting van de Troefmarkt aan de orde.
De komende maanden zal dat nog wel onze aandacht vragen.
Over de nieuwbouw voor de scholen en Dekemahiem valt nog weinig te melden. Dit staat bij de gemeente op het schema voor 2011. We hopen en verwachten dat Welkom hier een belangrijke rol in zal gaan spelen. Het zou mooi zijn als er komend jaar een aparte werkgroep vanuit de betrokken partijen in het dorp gaat meedenken.
Tenslotte hopen we ook het contact met en tussen de ondernemers in het dorp te versterken.

7. Verslag van de Werkgroep Recreatie en Toerisme
De werkgroep R&T heeft een subsidie van € 2700,= aangevraagd bij de gemeente in het kader van de subsidie voor kleine recreatieve voorzieningen. Hiermee zal een toeristische folder voor Jirnsum worden gefinancierd.
In samenwerking met buro Noordpeil heeft de werkgroep begin 2007 een plan gemaakt voor het gebied rondom de Sylsbrêge. Dit plan is als één van de alternatieven meegenomen in het onderzoek naar het ophogen van de brug.

8. Ledenlijsten en contributie-inning
De bestuursleden zijn in maart (soms wat later) weer langs de deuren geweest om contributie te innen. Het is prettig dat steeds meer mensen automatisch willen betalen. Dat scheelt een hoop werk. De ledenlijsten zijn bijgewerkt. De inkomsten via de leden zijn licht gestegen.

9. De commissies
Onder Plaatselijk Belang Irnsum e.o. vallen vier commissies. Aan het einde van dit jaarverslag vindt u de jaarverslagen van deze commissies.
1. Jirnsum Online
2. Doarpsarchyf
3. Stim fan Jim
4. De Speeltuincommissie

10. De communicatie met de gemeente Boarnsterhim
De dorpencoördinator is nog steeds Nelly Otter, zei is de eerst aanspreekbare persoon als wij de gemeente op de een of andere manier willen inschakelen. We merken in de loop van 2007 dat ze minder beschikbaar is en minder armslag heeft. Dit heeft alles te maken met de bezuinigingen die zijn doorgevoerd.
Het afgelopen jaar hebben we toch regelmatig contact met de gemeente gehad. We hebben in overleg met hen een begeleider gevonden voor het project Sylsbrêge, Johan Apperloo.
Daarnaast heeft de gemeente de dorpenschouw gehouden. Er zijn twee gesprekken geweest met de burgemeester en wethouders. Het eerste gesprek is in augustus geweest. Dit is het jaarlijkse bezoek dat B&W aan alle dorpen in de gemeente aflegt. Hier lag de nadruk op de slechte financiële situatie van de gemeente en de onmogelijkheid om met hen dorpenvisies uit te voeren als daar geen geld voor beschikbaar is. Wij zijn blij dat de gemeente niet van plan is de verhoging van de brug van de begroting te schrappen. Bij de doorkijk voor de begroting hebben we namens Plaatselijk Belang 2 keer ingesproken voor de raad. We hebben de nadruk gelegd op de totaaloplossing die nodig is voor de ophoging. Er zijn een vaarprobleem en een verkeersprobleem op te lossen. Ze zijn hier goed van doordrongen (ook door het inspreken van omwonenden) want er is extra geld vrijgemaakt voor de brug.
Eind november hebben we op uitnodiging van Welkom een tweede gesprek met de Burgemeester en Wethouders gevoerd.
Bij dit overleg gaat het over de dorpsplannen en de rol van Welkom hierin. Zij zien voor zichzelf vooral een hoofdrol bij de herstructurering van Dekamahiem, de beide scholen en de bouw van nieuwe woningen op de leeggekomen plek. De gemeente ondersteunt deze ideeën.

11. Contact met andere instellingen en personen
# In het voorjaar heeft PBI op uitnodiging van Van Slooten een gesprek gevoerd over de dropjesfabriek en de nieuwbouwplannen. Het was een prettige kennismaking. Dit gesprek zal nog een vervolg krijgen.
# SHP heeft Plaatselijk Belang in het najaar uitgenodigd te praten over het woningbouwplan op de camping Molehiem en de mogelijke verplaatsing hiervan. Ze wilen bijvoorbeeld van ons weten of het dorp achter verplaatsing van de camping staat en waar die camping dan het best geplaatst kan worden. Hier zal zeker nog aandacht aan besteed worden.
# VV Jirnsum heeft toegezegd de plannen met de Pannakooi in 2008 concreet te maken
# Een verzoek van de commissie Doarpsarchyf om geld voor een computer is toegewezen. De helft is betaald door St. Molehiem en de andere helft door PBI.
# Koos Stornebrink is namens het bestuur afgevaardigde bij de Stichting Molehiem.
# Thijs de Jong heeft een verzoek ingediend om een skatebaan aan te leggen. Het verzoek ligt bij de werkgroep voorzieningen. We roepen geïnteresseerden op zich te melden bij de werkgroep.
# Het bestuur is van plan contact te leggen met andere dorpsbelangen in de gemeente om gezamenlijk de financiering van de dorpenvisies weer in de gemeentelijke begroting te krijgen.

Met vriendelijke groet, en tot op de jaarvergadering

Namens het bestuur,
Renée Ruiten


Jaarverslag Speeltuincommissie               2007

Omtrent de ontwikkeling is er weinig te vertellen.
Achter de schermen is er wel het een en ander gebeurd.
De commissie, aangevuld met Koos Pereboom en Jan Smittenberg vanuit de werkgroep voorzieningen van Plaatselijk Belang, is een aantal keren bij elkaar geweest en heeft onder andere gesproken over de nieuw te plaatsen speeltuin op het terrein van de Bernefreon en hoe het financieel bekostigd moet worden.
Zo is er een subsidie verzoek naar Stichting Buitenspelen gestuurd, dit is nog in behandeling.
Tevens is er een subsidieverzoek naar de Provincie gestuurd, dit is ontvangen en ook nog in behandeling.
Stichting Molenhiem heeft een bedrag van € 500,= euro toegekend.
Wij als bestuur hopen dat er in 2008 weer een speeltuin op het daarvoor bestemde terrein geplaatst kan worden. Hierdoor krijgen voornamelijk de kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar weer een centrale veilige speelplek in Jirnsum die gemakkelijk te bereiken is en waar verkeer nauwelijks langskomt.

Annuska Veenstra
Akkeneel Brouwer
Jitske de Vries 


Jaarverslag Jirnsum Online                            2007

Schreven we vorig jaar nog “Het afgelopen jaar is het relatief rustig geweest rond de commissie Jirnsum Online”, dit jaar kunnen we gerust zeggen dat het in het afgelopen jaar ERG rustig geweest rond de commissie. Er zijn geen cursussen georganiseerd, en de website is nauwelijks aangepast. Lichtpuntje is dat de eenkoppige redactie wekelijks nog verslag wist te doen van het nieuws in en rond Jirnsum. Het is echter te weinig. De doelstelling van de commissie is meer dan alleen het brengen van nieuws. Vanwege de minimale bezetting en de zeer beperkte beschikbaarheid van de zittende leden, is het er allemaal niet van gekomen het afgelopen jaar. Meerdere oproepen en vacatures in 2007 hebben echter geen vers bloed in de commissie opgeleverd.

Kloten
Waarom geen cursussen meer? Wordt er nog wel iets aan de site gedaan? Dat soort vragen zijn ons het afgelopen jaar vaak gesteld. Dat je dit alleen maar kunt beamen is kloten. Als commissie balen we hier ontzettend van. Voldoende vraag maar geen aanbod, vanwege bovengenoemde redenen.

Vooruit kijken
Ondanks alles zijn we toch voorzichtig positief. Er heeft zich onlangs zowaar een nieuw commissielid aangemeld. Deze persoon is bereid een bijdrage te leveren aan de site én als docent voor de cursisten te gaan staan. Dat is fantastisch nieuws. Binnenkort meer hierover op de website.

Toch zijn we nog steeds op zoek naar versterking. Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan een of meerdere van onderstaande bezigheden?
meld je dan aan via: richtsje@stornebrink.nl

• redactionele werkzaamheden
(het nieuws opzoeken, interviews, artikelen schrijven, info website actualiseren etc.)
• administratie cursussen en adverteerders
(planning, aankondigen, aanmeldingen, uitnodigingen, cursusmateriaal verzorgen, docenten inplannen, contracten adverteerders etc.)
• cursussen geven (beginners, Word, Excel, internet & Email, Digitale foto’s etc.)
• beheer en onderhoud van de hardware/software: cursus pc’s, beamer, printer etc.
• onderhoud en (technische) uitbreidingen aan de website

Doe eens gek, meld je aan en met z’n allen gaan we dan van 2008 een leuk jaar maken!

Commissie Jirnsum online: 
# Richtsje Stornebrink 
# Bas Blaauw 
# Yorn de Jong 
# Signhild Moerland 
# Rienk de Vries 
# Jij……………..? 


Verslag van de Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Irnsum e.o. op 22 februari 2007 in het Multifunctioneel Centrum ‘It Kattehûs’.

1 Opening
Secretaris Renée Ruiten zit de vergadering voor, bij ontbreken van een voorzitter. Zij heet allen welkom. Aanwezig 35 leden (plus de drie van het bestuur), dorpencoördinator Nelly Otter, Maeike Lok van Doarpswurk en Jitske Tuimaka van Welkom. Els v/d Laan (Noordpeil) en Gosse Posthumus (Welkom) kwamen wat later.
Er zijn vertegenwoordigers van PvdA, CDA en FNP, en van de Leeuwarder Courant aanwezig.
Bericht van verhindering van Luuk Elzinga, Sije Bennie Dijkstra en Arjen Schoustra.

2 Mededelingen en ingekomen stukken
– Oproep zaken voor de Dorpsschouw door te geven bij Koos Stornebrink
– De piano in de Doopsgezinde kerk blijft daar staan; de nieuwe eigenaresse van de kerk zal er zorg voor dragen, en belangstellenden kunnen er op spelen.
– Maquette van de huizen aan het Mauritiuspaed staat achterin de zaal, de bouw gaat de komende week van start, en belangstellenden voor een huurwoning kunnen zich aanmelden.
– Op het podium staat het kunstwerk dat gemaakt is door Grietje de Vries en Harry Rozema voor de symbolische eerste paal voor de nieuwbouw in kleine dorpen van Welkom. De verlichting ervan is zoek, Jitske Tuimaka zal ernaar op zoek gaan.
– Voor de voorlichtingsavond over de UMTS was weinig belangstelling, er is een folder aanwezig.
– Het grasveldje naast de RK-school (daar waar de huizen gesloopt zijn) zal zo snel mogelijk met gras worden ingezaaid
– Nieuws van de Verhoeve Groep: zij gaan vertrekken uit Jirnsum. De grond zou voor woningbouw beschikbaar kunnen komen. Meer hierover in de rondvraag.

3 Verslag van de vergadering van 2 maart 2006
Het verslag wordt goedgekeurd.

4 Jaarverslagen Plaatselijk Belang, en die van werkgroep Wonen, groen en verkeer, werkgroep Voorzieningen, werkgroep Recreatie en toerisme
De vier verslagen worden goedgekeurd.

5 Jaarverslag van de commissies De Stim van Jim, Jirnsum online, Doarpsargyf Jirnsum en Speeltuincommissie
De verslagen worden goedgekeurd.

6 Financieel verslag 2006 en begroting 2007
Penningmeester Signhild Moerland geeft mondeling toelichting.
– Er is minder contributie binnengekomen, mede door het feit dat er minder mensen langs de deuren zijn gegaan. Dit is dus achterstallige contributie, ook zijn er opzeggingen. Het voorstel van Piet Elzinga een nota (met banknummer) door de bus te doen als mensen niet thuis zijn wordt genoteerd.
– De huur voor het Doarpsargyf is hoger geworden.
– De begroting van 2007 is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2006.
– Contributieverhoging is niet nodig, er is nog reserve genoeg.
– De winnaar van de Verhoeve-prijs heeft € 100,- overgemaakt voor het dorpsarchief.
Petra Esser vraagt of er al iets bekend is over de Pannakooi. Dat is niet zo, wel kan dat betaald van het geld van het trapveldje.
Financiën Stim van Jim: de Stim is soms dikker, dus zijn de uitgaven gestegen. Een bezuiniging kan verkregen worden door de adverteerders alleen een eerste exemplaar toe te zenden.
Financiën Speeltuincommissie: geen mutaties.
Financiën Jirnsum online: twee adverteerders hebben opgezegd
Verslag van de kascommissie: De overzichten geven een goede weergave van de financien in de boeken (steekproef controle) en alles is op orde. De Stim behoeft aandacht. De speeltuincommissie heeft erg veel reserve, dat kan nadelig zijn voor nog te krijgen subsidies. Het bestuur krijgt decharge.
Benoeming nieuw kascommissielid: Bert de Jong

9 Bestuursverkiezing
Er volgt een voorstelrondje. Het bestuur heeft dringend versterking nodig, in totaal drie personen. Er komt geen respons uit de zaal, dus vraagt Renee de aanwezigen om zich heen te kijken naar potentiële kandidaten. Renee bedankt de scheidende bestuursleden Imkje de Goede en Petra Esser voor hun inzet, zij krijgen een mooi bloemstuk. Scheidend bestuurslid Luuc Elzinga was niet aanwezig.
Jan Smittenberg bedankt Renee voor haar dubbele inzet!

Koos Stornebrink wordt in het bestuur gekozen.

10 Presentatie van de Pilot
Renee geeft uitleg over de Pilot, de kans die Jirnsum kreeg en krijgt met professionele begeleiding (Welkom en Noordpeil) plannen te realiseren. De ideeën komen uit de dorpsvisie en de dorpsshop. Het dorp bepaalt wat er gebeurt. Het geheel zal zichtbaar gemaakt worden in een Jaaragenda met een mijlpalenplan, en een niet-statische kaart.
Het doel van deze avond is dat de werkgroepen hun plannen vertellen en toestemming vragen aan de vergadering om er mee verder te gaan.
Jitske Tuimaka vult aan dat het om vitaliteit en leefklimaat gaat en dat de plannen nog niet vast liggen b.v. in een bestemmingsplan.

Werkgroep Wonen, presentatie door Sake Janse
De volgende thema’s komen langs: inrichten openbare ruimte Plan Bangma, opnieuw inrichten Wide Steech*/Tsjerkebuorren/Terp*, opnieuw inrichten Rijksweg/Buorren, verbeteren ingangen dorp, realiseren randweg tussen Syl en rotonde*, uitvoeren verkeersveiligheidsplan, bouwen in het dorp, woningbouw locatie camping*, nieuwe uitbreidingslocaties nieuwbouw. Waarbij de met * gemerkte thema’s met voorrang aangepakt zullen worden.
Enige toelichting bij
– Wide Steech: parkeerproblemen moeten opgelost worden.
– Randweg tussen Syl en rotonde: kan niet los gezien worden van de plannen met de Sylsbrege.
– woningbouw camping: in 2010 komen er weer woningen beschikbaar, bouw in handen van projectontwikkelaar, willen we invloed hebben (ook voor sociale woningbouw) dan moeten we er nu bij zijn>
– nieuwe uitbreidingslocaties nieuwbouw: Een plan moet klaarliggen als de mogelijkheden loskomen.
Suggestie van Ed: een datum bij de prioriteiten zetten!

Werkgroep Voorzieningen, presentatie door Jan Smittenberg
Thema’s uit de dorpsvisie: ouderenhuisvesting, zorgvoorzieningen, kinderopvang, jongeren, scholen, sportvoorzieningen, cultuur, winkels. In beweging is al: woonkwaliteit Dekamahiem, introductie Meitinker.
Dit jaar onder de aandacht: speeltuinen en nieuwbouw scholen, sporthal en Dekamahiem.
De werkgroep mist leden met binding met:
basisonderwijs, jongeren, sport, middenstand, cultuur, dus nieuwe werkgroepleden zijn zeer welkom
En even over de actualiteit: de Rabobus wordt per 1 april opgeheven. De werkgroep heeft al contact met de Rabobank gehad, het is een extra reden voor een pinautomaat. Het is iets wat in samenhang met andere dorpen zijn vervolg moet krijgen.
Tjalling Gerber zou graag een spreekuur hebben voor de wijkagent, in een kantoortje.

Werkgroep Recreatie en Toerisme, presentatie Tjalling Gerber
Thema’s: Promotie Jirnsum (folder, aanlegplaatsen, wegwijzers, monumenten, markante punten). Wandelpaden (rond dorp en Jabikspaed), aanlegplaatsen, picknickplaatsen en –bankjes. Entree over water en weg verbeteren. Pontje/brug in het centrum.
De Sylsbrege in het Friese-Merenplan: zit in de fase 2008-2010, waarbij ook de omgeving wordt heringericht. Dat kan samen met werkgroep Wonen, Noordpeil, gemeente en omwonenden. Sloepenroute Brekken kan een kans zijn als het PM-kanaal meer voor de recreatievaart wordt afgesloten. Markering Aalsumer klooster.
Petra Esser vraagt wat Welkom van het plan sloepenroute Brekken vindt: zij geven ondersteuning bij planvorming.
Idee van Baukje Terwisscha v. Scheltinga: een dierenparkje in de wandelroute.

Na de presentatie vraagt de voorzitter of de ideeën instemming hebben van de aanwezigen, en dat is het geval.
PB zal communiceren via de Stim en Jirnsum.com .
Er zijn veel ideeën maar weinig mensen om ze uit te voeren, dus nogmaals de oproep voor versterking!!
G. Posthumus (….) is blij dat er voor alles enthousiasme is en bedankt PB voor het leerproces, en rept nog van financiële ondersteuning.

11 Rondvraag
– Baukje TvS vraagt naar de grond die beschikbaar komt als van Verhoeve en Faber weg gaan. Piet Elzinga benadrukt dat het kostbare industriegrond is aan het water, naast de grootste werkgever van Jirnsum. Volgens Jitske Tuimaka en Els v/d Laan is het aantrekkelijk vanaf het water, voor de entree en bv. horeca, daar kan magneetwerking van uitgaan. Er zal onderzoek gedaan moeten worden en de gemeente zal doorslag moeten geven.
– Jappie Sikkema vraagt hoe het zit met seniorenwoningen. G. Posthumus zegt dat in Jirnsum alleen daar waar herstructurering is levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden, met indien nodig thuishulp vanuit de zorgorganisaties.
– Bauke de Haan vraagt naar het parkeren op de Rijksweg, er wordt niet bekeurd. Koos Peereboom zegt dat dit probleem prioriteit heeft.
– Piet Elzinga vraagt wat er te doen is aan bouwvalwoningen. De voorzitter zegt dat er op teruggekomen wordt, ook gezien het veiligheidsaspect.
– Piet Posthumus vraagt waar de schaal is die bij de Verhoeve en Faber-prijs hoort. Nu Verhoeve geen prijs meer geeft, kan de schaal wellicht een plekje in Jirnsum krijgen .PB gaat hier achteraan.
– Baukje TvS stelt voor de publiciteit voor het verhuur van de woningen aan het Mauritiuspaed o.a. ook in de Stim te zetten.
– Jan Smittenberg stelt het stroomverbruik van de verlichting van de kerk aan de orde. De lampen zouden tot 23.00 uur branden, maar gaan pas later uit. Dit moet met het kerkbestuur kortgesloten worden.

12 Sluiting
Over half elf sluit Renee de vergadering en wordt er nog geanimeerd nagepraat met een drankje.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen