Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 18 februari 2011 | door Redactie

0

Stukken jaarvergadering PBI

 

 

 

 

Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum, die op maandag 28 februari a.s. plaatsvindt, treft u hieronder aan.

________________________________________

Aan: Allen die mee willen denken en werken aan een mooi en leefbaar Jirnsum
Betreft: Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2011 van Plaatselijk Belang Irnsum

Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 28 februari vindt de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum plaats.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180 te Jirnsum.

Naast de gebruikelijke agendapunten vragen we uw aandacht voor het volgende. De heer Symen Schoustra, al 9 jaar initiator en beheerder van de website www.irnsum.nl en in 2006 winnaar van de Verhoeve Promotieprijs, houdt een presentatie over de historie van ons dorp Jirnsum. Houdt u van sfeervolle plaatjes van vroeger, dan mag u deze avond niet missen!

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit opdat u zich kunt informeren over onze activiteiten en de ontwikkelingen in ons dorp Jirnsum.
Dus graag tot ziens op maandag 28 februari.

De jaarverslagen van PBI en de commissies kunt u vinden in de Stim fan Jim, of op de website www.jirnsum.com.

Met vriendelijke groet,

Namens Plaatselijk Belang Irnsum,
 
Koos Stornebrink
Rijksweg 41,
9011 VA Jirnsum
E-mail: secretaris.pbi@gmail.com
 
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Irnsum

Maandag 28 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in It Kattehûs, Rijksweg 180

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering van 10 maart 2010

4. Jaarverslag 2010 van Plaatselijk Belang Irnsum

5. Jaarverslag 2010 van de commissies (zie bijlagen)
• De Stim fan Jim
• Jirnsum Online
• Doarpsargyf Jirnsum
• Speeltuincommissie

6. Financieel verslag 2010 en begroting 2011
• Verslag van de kascommissie
• Benoeming nieuw lid van de kascommissie

7. Bestuursverkiezing
• Benoeming van Antje Loorbach en Rients Koster als bestuursleden.
• Hierbij roepen we mensen op zich tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur te melden als kandidaatsbestuurslid.

8. Rondvraag

9. Presentatie Symen Schoustra over de historie van Jirnsum (deel I)

*********************PAUZE*********************

10. Presentatie Symen Schoustra over de historie van Jirnsum (deel II)

11. Sluiting

 

 

Wilt u de jaarverslagen en financiële jaaroverzichten meenemen naar de vergadering?

Jaaroverzicht 2010

Inleiding
Het bestuur van Plaatselijk Belang Irnsum (PBI) heeft het afgelopen jaar 9 bestuursvergaderingen gehad. Daarnaast was er nog regelmatig overleg met andere partijen. Het bestuur is met de komst van Antje Loorbach en Rients Koster nu weer redelijk op sterkte. Bijna elke maand werd verslag gedaan van de activiteiten van PBI in onze dorpskrant De Stim Fan Jim.

Bestuur, werkgroep(en) en commissies:
Het bestuur bestond in 2010 uit:

Jan Smittenberg (voorzitter, penningmeester tot juni ‘10)
Koos Stornebrink (secretaris en afgevaardigde van PBI bij de Stichting Molehiem)
Rients Koster  (waarnemend penningmeester vanaf juni ‘10)
Theo Damsma (lid)
Antje Loorbach (lid) is sinds juni ’10 bij PBI betrokken

De werkgroep Wonen, Verkeer en Groen bestond in 2010 uit:
Sake Janse   (voorzitter)
Bartele Kramer (lid)

In maart werd de werkgroep ‘Scholenbouw-Plus’ in het leven geroepen. Hierin zitten
Theo Damsma  Bert de Jong
Renee Ruiten   Bauke Nicolai
Niek Haringsma  Akkeneel Brouwer

De voormalige ‘Werkgroep Voorzieningen’ werd omgedoopt tot de ‘Werkgroep Activiteiten’. Hierin zitten
Akkeneel Brouwer
Diana Paulusma

De ‘Werkgroep Recreatie en Toerisme’ heeft (nog) geen leden en ontplooit dus geen activiteiten.

De commissies die opereren onder de paraplu van PBI zijn:
• Jirnsum-Online
• Doarpsargyf
• De Stim fan Jim
• De Speeltuincommissie

Project Sylsbrêge
Over de Sylsbrêge vond begin 2010 overleg plaats met zowel omwonenden als de gemeente. Er was namelijk door de Provincie een nieuw, goedkoper plan gemaakt dat niet voldeed aan de eisen van de door Jirnsum gekozen variant. PBI maakte gebruik van de mogelijkheid om d.m.v. inspreken haar kijk op dit project bij de gemeenteraad kenbaar te maken. De gemeenteraad heeft het college van B&W opdracht gegeven verder met de Provincie te onderhandelen. De Provincie is nu aan zet.

Project Herinrichting Wijde Steeg en ijsbaan-/evenemententerrein:
De ontwikkeling van deze projecten stond steeds weer op de agenda. In 2010 heeft de werkgroep Wonen, Verkeer en Groen veel tijd besteed aan de plannen voor met name de Wijde Steeg. Aan Bureau BügelHajema werd gevraagd een kostenraming voor de Wijde Steeg te maken. Dit werd bekostigd uit het dorpsbudget die we van woningcorporatie Elkien ontvingen. Eind 2010 was duidelijk dat uitvoering van de herinrichting van de Wijde Steeg (en de Opslach) ruim € 240.000,- gaat kosten. Met de professionele kostenraming en tekeningen in de hand kunnen we in 2011 proberen een stap dichter bij de realisering te komen.

Dorpsschouw
In juni vond de jaarlijkse dorpsschouw plaats. We dienden 6 van de maximaal 10 in te dienen punten in. De meeste punten zijn inmiddels uitgevoerd.

Voorzieningen:
Er is nog geen voortgang in de plannen voor reconstructie van het gebied rond It tredde Sté en Dekemahiem. De gemeente richt zich eerst alleen op de scholenbouw en Elkien beraadt zich nog op aantal en type woningen dat er gebouwd zou moeten worden.
 
Recreatie en toerisme:
Deze werkgroep heeft geen leden. Er zijn geen activiteiten ontplooid.

Woningbouwcorporatie Elkien
PBI vergadert tweemaal per jaar met woningbouwcorporatie Elkien. Gespreksonderwerpen waren o.a. woningbouw, Dekamahiem, de nieuwbouw van de basisscholen en sportzaal en andere punten uit de dorpsvisie. In 2010 stelde Elkien
 € 5000,- beschikbaar als dorpsbudget voor Jirnsum. Zie de jaarrekening voor de besteding hiervan.
We zijn zeer tevreden over de relatie met Elkien, ook al moet hier ook worden bezuinigd.

De gemeente Boarnsterhim
Met de gemeente was overleg over de Sylsbrêge, De Wijde Steeg, het ijsbaanterrein en de nieuwbouw van de basisscholen en sportzaal.
De voorlichting van de Jirnsumers rondom de gemeentelijke herindeling hebben we overgelaten aan de gemeente. Deze organiseerde een inspraakavond in MFC It Kattehûs. PBI heeft geen standpunt ingenomen m.b.t. de herindeling van de gemeente Boarnsterhim. Inmiddels is duidelijk geworden dat Jirnsum vanaf 2014 bij de gemeente Leeuwarden gaat horen.

Ledenlijsten en contributie-inning
Met vernieuwde ledenlijsten haalden we bij de leden die nog geen machtiging hadden verstrekt tegen de zomer de contributie op. Regelmatig was er niemand thuis en moest een tweede of derde bezoek worden gebracht. U doet ons een groot plezier door alsnog een machtiging te verstrekken. Neem hiervoor even contact op met de penningmeester.

Overige instanties waarmee PBI en of de werkgroep Wonen, Verkeer en Groen overleg had:
• Met het bestuur van de Hervormde Gemeente Jirnsum was overleg over het kerkgebouw dat in 2010 zal worden afgestoten;
• Doarpswurk; over de dorpsvisie Jirnsum (ontwikkelkalender);
• Stichting Skûtsje De Fryslân;
• Festiviteiten Kommisje ‘De Jirnsumer Kat’;
• IJsclub Irnsum;
• VV Irnsum;
• Attent Supermarkt;
• Verhoeve Groep;
• SHP Projectontwikkeling;
• Beide basisscholen in Jirnsum;
• Politie – buurtagent Lucas Haanstra.

Koos Stornebrink, secretaris
 
Jierferslach Wurkgroep Wenjen, Ferkear en Grien

De wurkgroep hat har yn 2010 dwaande hâlden mei de folgjende projecten
1.  Sintrumplan
2.  Eveneminteterrein/ Ysbaan
3.  Ferkearsmaatregels Rykswei/sintrum
4.  Wentebou op it kampingterrein

1. Sintrumplan
Foar it meitsjen fan in kosterûzing foar it werynrjochtsjen fan it sintrum hat de wurkgroep sels in ynventarisaasje makke fan de ferhurdingen en oare saken dy’t dêr oanwêzich binne en dêrfan de hoeveelheden bepaald. Dêrnei hat it buro BügelHajema in kosterûzing makke fan it plan. De kosten komme út op krapoan € 250.000,-. It plan sil yn 2011 oan de gemeente foarlein wurde en by it buro Plattelânsprojekten fan de provinsje ynbrocht wurde foar subsydzje.

2. Eveneminteterrein/ysbaan
De wurkgroep hat besocht om de troch har ûntworpen konstruksje op sterkte en wettertichtens troch de VerhoeveGroep trochrekkenje te litten. Dêr siet lykwols wol in pryskaartsje oan. Sjoen it bedrach fûnen Pleatslik Belang en de wurkgroep it, mei it each op de ûndúdlikens oer de helberens ( Boarnsterhim sit op swart sied) op net al te lange termyn, net ferantwurde om dêr op dit stuit dit jild foar út te jaan.

3. Ferkearsmaatregels Rykswei/sintrum
De ferkearsmaatregels soene sa as ôfsprutsen nei in jier evaluearre wurde. Dat jier wie yn oktober om. De wurkgroep hat it ôfrûne jier it omgean mei en it hâlden oan de maatregels yn de gaten hâlden. Foar de evaluaasje is in enkête makke. Dizze enkête is yn it desimbernûmmer fan de Stim pleatst en koe troch alle Jirnsumers ynfold wurde.

4. Wentebou op it kampingterrein
De wurkgroep mei PBI hat yn 2010 in pear kear oerlis hân oer de plannen mei projectûntwikkelder SHP en wenteboukorporaasje Elkien. Dêryn hat de wurkgroep benammen oantrune om yn in part fan it plan sosjale wentebou, aldereinwenten en wenten foar starters te realisearjen. Fierders is der praten oer de presintaasje fan de plannen en de kommunikaasje nei it doarp. 10 jannewaris 2011 binne de plannen oan it doarp foarlein. 

———————————————————-

Jaarverslag werkgroep scholenplus

Nadat vorig jaar april via de gemeente duidelijk werd dat in Jirnsum een nieuwe school gebouwd zou gaan worden, heeft Plaatselijk Belang de Werkgroep Scholenplus samengesteld.

 Deze werkgroep bestaat uit  7 leden:
• Theo Damsma (voorzitter)
• Niek Haringsma
• Bouke Nicolai
• Akkeneel Brouwer 
• Bert de Jong
• Renee Ruiten
• Jan Smittenberg
 
De belangrijkste doelstellingen voor de werkgroep zijn:
• Het dorp betrekken/ informeren bij de voorbereiding en de bouw van  de nieuwe school.
• Mogelijkheden inventariseren om de nieuwe sportzaal bij de school in hoogte en oppervlak te vergroten zodat deze voor sportverenigingen in de toekomst beter te gebruiken zijn  voor wedstrijden ondermeer in competitieverband (volleybal).

De werkgroep is afgelopen jaar met grote regelmaat bij elkaar geweest. Vanuit de schoolbesturen hebben wij tot nu toe weinig informatie gekregen en is er nog geen overleg geweest. Wel is er eenmalig  oriënterend overleg geweest met de MR’s van beide scholen.
T.a.v. het vergroten van de sportzaal is een plan geschreven waarin de wensen, motivatie en financiële kosten benoemd zijn. In de loop van het afgelopen jaar is wel gebleken dat de financiële dekking van het plan moeilijk rond te krijgen is. De gemeente heeft al in een vroeg stadium aangegeven geen financiële mogelijkheden te hebben om het plan te ondersteunen. Hierdoor zullen de kosten in zijn geheel betaald moeten worden door het dorp (via acties), sponsors, fondsen en het bedrijfsleven. Momenteel wordt nog onderzocht in hoeverre i.s.m. het bedrijfsleven een lening haalbaar is.

———————————————————-

Jaarverslag Jirnsum Online 2010

De commissie Jirnsum Online bestaat per 1-12-2010 nog uit:
• Niek Haringsma (techniek)
• Richard van Veen (techniek en soms redactioneel)
• Rienk de Vries (divers)
• Richtsje Stornebrink (redactie, (financiële) administratie, afhandeling e-mail)
• Jappie Sikkema (speciale reportages en VVI)

Wel hebben Richard en Richtsje beide aangegeven begin 2011 te gaan stoppen met hun werkzaamheden voor Jirnsum Online.
Jirnsum Online verzorgt het websitebeheer (www.jirnsum.com ) en computercursussen (kat&mûs). Dit laatste is er in 2010 niet van gekomen

Website
Jirnsum.com draait nu ruim een jaar in een zogenaamde Joomla-omgeving. Een gemakkelijk te onderhouden systeem, waarbij het de bedoeling is dat de Jirnsumer verenigingen ieder hun eigen nieuws kunnen plaatsen en zo de site en de subsites actueel houden. De verenigingen maken daar weinig gebruik van, alleen de voetbalvereniging is erg actief.
Bedrijven, organisaties en verenigingen hebben links geplaatst op jirnsum.com. Dit is tegen een vergoeding. Van de inkomsten, aangevuld met een in 2010 toegekende subsidie van de ING, zal Jirnsum Online investeren in hardware voor cursuswerk.

Een heel vervelende zaak was dat de website in 2010 twee keer is gehacked. De laatste keer, eind november, bleef het scherm maar liefst 3 weken op wit. De oorzaak hiervan was dat er een grondige analyse gedaan is op eventuele zwakheden (lekken) in het systeem, dit om te voorkomen dat na het opnieuw in de lucht brengen van de site deze direct weer kwetsbaar voor hackers zou zijn. Met een nieuwe firewall hopen we dat dit soort narigheid niet nog eens plaatsvindt.

In 2010 werden in totaal 317 artikelen op de website gezet, waarvan ongeveer de helft op de voorpagina. De VVI en de KVI zijn als verenigingen ook actief bezig op de website. Het ene artikel is het andere niet en dat is dan ook duidelijk te merken aan het aantal ‘hits’. Niet direct voorspelbaar misschien, maar het best gelezen artikel in 2010 was het artikel ‘ Sneller aanspraak door dragen Halvegaren Fun T-shirt?’ met 752 hits. Van de mogelijkheid om een reactie achter te laten bij een artikel wordt amper gebruik gemaakt.

Cursuswerk
Ook in 2010 is er geen enkele activiteit geweest op het gebied van cursussen onder de noemer ‘Kat & Mûs’. Om dit weer op te kunnen pakken was geld nodig voor de aanschaf van nieuwe computers. Met een toegekende bijdrage van de ING en met de inkomsten van de advertenties en overige bijdragen moet dit in 2011 wel kunnen.
Hoewel er geen reclame is gemaakt, is er veel vraag naar cursussen vanuit omliggende dorpen. Of er in eigen dorp animo is voor series cursussen is overigens nog niet gepeild.

Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar
Om te kunnen blijven voldoen aan het idee om minstens één artikel per week te plaatsen zal de redactie uit minimaal twee personen moeten bestaan die zich beide flink moeten inspannen om zelf achter het nieuws aan te gaan en die door overige dorpsbewoners geassisteerd worden. Met ingestuurde kopij, tips en grappige wetenswaardigheden kunnen Jirnsumers Jirnsumers via Jirnsum.com tippen.
Het moge duidelijk zijn het verwachtingspatroon in het dorp niet gelijkloopt met de inzet van een enkeling die de website vult. Wie wil bijdragen aan nieuws uit en in eigen dorp, kan contact opnemen met de redactie: redactie@jirnsum.com

———————————————————-

Jaarverslag Speeltuincommissie

Beste inwoners van Jirnsum,

Het jaar 2010 is het jaar geweest van vernieuwing. U kunt hierbij denken aan:

De onderhoudswerkzaamheden die in april zijn uitgevoerd met vrijwilligers van de buurt! Zo kon elk kind weer veilig spelen!

De speeltuincommissie heeft nieuwe bestuursleden erbij gekregen. Het nieuwe bestuur bruist van nieuwe ideeën zoals het organiseren van activiteiten betreffende het buiten spelen. Ook willen we als speeltuincommissie u op de hoogte houden door middel van een stukje te plaatsen in de dorpskrant.

De jaarlijks terugkerende intekenlijstactie was zeker een succes dankzij uw bijdrage! We hebben in totaal € 990,- opgehaald. Tevens waren we erg blij met drie nieuwe aanmeldingen om mee te helpen met onderhoudswerkzaamheden voor 2011!

Na de intekenlijstactie zijn we druk bezig gegaan met het zoeken naar een nieuw speeltoestel voor in speeltuin de Wieren. Hiermee zijn we nog druk in de weer en we hopen in het voorjaar een bestelling te kunnen plaatsen, zodat de kinderen van Jirnsum hier mee kunnen gaan spelen.

Helaas zijn er ook op een avond vernielingen geweest in speeltuin de Wieren. We willen alle omwonenden van de drie speeltuinen vragen om samen met ons een oogje in het zeil te houden!

De speeltuincommissie

———————————————————-

Doarpsargyf Jirnsum – Jaaroverzicht 2010

Ook het afgelopen jaar bleek weer het nut, voordeel en gemak van het “Jirnsumer doarpsargyf” alsmede de assistentie van de beheerders. In dit geval het drie keer ter beschikking stellen van materiaal bij jubilerende verenigingen.

• In juni jl. maakte de jubileumcommissie van de kaatsvereniging voor haar (foto) expositie in de “Voltreffer” gebruik van o.a. ‘argyf’-materiaal voor het 60 jarig bestaan.
• Het 30 jarig bestaan van de ANBO – afd. Jirnsum werd verlevendigd met een aantal  mooie dia’s uit vroeger jaren  (+ 1910 tot 1980).
• Samen  met een ander archiefstuk (Notulenboek van de v.m. “Bond  Staatspensionering  afd. Irnsum” 1909 – 1977) gaf  e.e.a een mooi tijdsbeeld uit een voorbije periode.
De dia’s zijn aan het ‘argyf’ geschonken door de erven Palma. We hebben deze mooie aanwinst, die mede een waardevol behoud is voor de Jirnsumer beeldgeschiedenis, in dank aanvaard.
Ingebracht door Jelle Wijtsma: een muurbord “brandmeester” van de heer Edzer Wiersma, alsmede de “brandmeester-stok”.
Van Geesje Riemersma ontvingen we o.a. enige herinneringsborden van haar broer Chris Hoogenberg.

Jan Meijer en Sint de Vries hebben helaas aangegeven een punt te zetten achter hun  assistentie-werkzaamheden.
Aangezien de afronding van de archivering van de tijdrovende stukken van Plaatselijk Belang en Camping Molehiem nog niet in zicht is, houden we ons uiteraard aanbevolen voor hulp. Iedere donderdagmorgen zijn we boven in het “Kattehûs”  in het ‘argyf’ aanwezig van 9.30 tot 12 uur.

Zoals ieder jaar sluiten we weer af met de oproep aan alle Jirnsumers:
“neat fuortgoaie fan Jirnsum foardat jo kontakt opnommen ha mei it Jirnsumer doarpsargyf”
Dit geldt voor geschriften, knipsels, foto’s  enz.

Nadere informatie bij de commissie:

v.z.     Sake Janse 602110
lid.     Eddie Groen 601623
secr.  Piet Posthumus 601278

——————————————

Jaarverslag 2010 Stim fan Jim

En zo zijn we alweer toe aan het jaarverslag met betrekking tot 2010.
En ik denk dat ik wel mag zeggen dat 2010 gerust gekwalificeerd kan worden als een bewogen jaar.
Het bestuur en de redactie moesten op zoek naar een drukkerij wat ons, gezien onze financiële positie, nog niet meeviel. Toch zijn we erin geslaagd een geschikte drukker te vinden en mogen we trots zijn op onze hedendaagse Stim.
Omdat we de Stim dus vanaf de drukkerij kant en klaar afgeleverd krijgen, hoeven we niet zelf meer te stencilen en te nieten. Wel moeten de Stims door ons verspreid worden onder de diverse distributieadressen; namelijk de contactpersonen van de buurtverenigingen. Van diverse kanten hebben we gehoord dat het feit dat er geen niet-avondjes meer zijn, ook wel weer min of meer als jammer wordt ervaren, want die avondjes Stimmen-rapen, ja ach, ‘dat had ook wel weer wat’!

Hoe ziet het huidig bestuur er uit:
• Jolanda Bergsma – voorzitter
• Karin Haringsma – secretaresse
• Daisyree Bakker – penningmeester

De redactie wordt bemand door:
• Muriël Seinen en Tjitske de Wal

Gezien onze, niet al te rooskleurige, financiële situatie, heeft Plaatselijk Belang Bouke de Vries bereid gevonden ons met raad en daad bij te staan. Laatstgenoemde heeft tijdelijk de boeken overgenomen om een en ander weer eens goed op de rails te zetten. Wij zijn Bouke de Vries ontzettend dankbaar voor de door hem ter zake te nemen tijd en moeite.
Ook het afgelopen jaar hebben we weer mogen bouwen op al onze vrijwilligers.
We kunnen hier niet dankbaar genoeg voor zijn.
We hebben afscheid genomen van Gabe en Klaske Kiestra die de verspreiding in het buitengebied (Abbenwier, Industrieterrein, Oude Schouw en Leppehiem) jaren voor hun rekening hebben genomen. Hulde !
Tot slot willen wij u ervan verzekeren dat wij, het bestuur en de redactie, de schouders er onder blijven zetten, om u een fijne dorpskrant te kunnen presenteren.

Karin Haringsma
secretariaat
———————————————————-

 
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen