Nieuws no image

Gepubliceerd op 23 maart 2008 | door Redactie

0

verslag actie-avond ‘Hier geen Weg’

Verslag discussieavond op 18 maart over de Sylsbrêge door aktiegroep “Hier geen weg”

Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang 18 februari jl. was er geen mogelijkheid voor discussie over de alternatieven of aangedragen andere alternatieven. De actiegroep “Hier geen weg” heeft daarom op die avond aangeboden op 18 maart de Jirnsumers uitleg te geven over haar argumenten tegen alternatief B, maar nadrukkelijk ook anderen de mogelijkheid te geven hun overwegingen op tafel te leggen en zelfs andere alternatieven te bespreken.
Doel: de mogelijkheid geven een weloverwogen keuze te maken uit de door het Plaatselijk Belang aangedragen alternatieven. Een andere keuze is niet aangegeven, maar er is wel ruimte opmerkingen te maken. 

Er mag van uit worden gegaan dat Plaatselijk Belang ook die opmerkingen zal inventariseren.
Avondvoorzitter Jan Smid geeft nadrukkelijk aan dat de aktiegroep niet tegen de plannen in het algemeen is en dus ook niet over de andere alternatieven oordeelt, maar wel nadrukkelijk bezwaar heeft tegen alternatief B, de meest ruime randweg.

Titus de Wolff van Flansum (voorheen Jirnsum) legt uit dat de 6 boeren (De Wolff, Doting, Brandse, Van der Hoek, Flapper en Kiestra) in het zogenaamde Skriezekollektyf boeren zijn die niet werken met de leidraad geld, maar ook op de vogels letten. Dat alternatief B dwars door een kolonie grutto’s gaat, waar het al slecht mee gaat, grijpt dan ook in op ons principe. Het is wat anders als er geen andere mogelijkheden zouden zijn.
Het gebied bij Smid betreft 18 hectare, oud kruidenrijk grasland met droge en natte plekken, ideaal voor de grutto. Vorig jaar, een slecht jaar, waren er o.a. nog 16 broedparen grutto, daarvoor zijn er wel 30 geweest. Als de weg door dit gebied komt zijn deze grutto’s en de tureluurs weg,
De grutto is lichtgevoelig. De weg kost daarom niet alleen diezelfde vierkante meters gruttoland, maar door de overzwaaiende autolichten veel groter gebied. Een alternatief verderop is er niet, dat -moderne- land is niet geschikt. Het is het enige weidevogel-natuurgebied in Jirnsum en een prachtige bloemenweide.

Het betreffende land is van familie Kiestra van Poppenwier. Anita Kiestra legt uit dat dit land al bijna 200 jaar in de familie is. Er zijn al 30 jaar geen kunstmest- en bestrijdingsmiddelen toegepast. Dit land is de helft van de oppervlakte land bij hun biologische bedrijf. Het doet in de zomer dienst als weide voor het jongvee. Het is nodig voor de bedrijfsvoering. Ander land ter compensatie is vrijwel onmogelijk omdat dat niet voldoet aan de certificering voor biologisch boeren. Ze zullen dan tenminste 2 jaar financieel gekort worden.

Gosse Smid voegt nog enkele overwegingen toe:
It Jabikspaad is een erg oud pelgrimspad naar Santiago de Compostela en volgens Van der Wal van de stichting Jabikspaad Fryslân het enige stukje waar de weg nog intact is.
Het is een geliefd ommetje vanwege het mooie landschap zonder autoverkeer en met name de rust. Het ommetje zal wel ingepast worden, maar de charme daarvan wordt een flink stuk korter beleefd.
De verlichting van de auto’s over alternatief B schijnen in de woonkamers van de Alde Nije Huzen.
De rotonde bij de Learewei zorgt onherroepelijk voor verkeer op de Learewei, verkeer dat anders deze weg laat liggen. Deze weg is daarvoor niet geschikt, passeren moet immers door de berm. Ook dit is een zeer geliefd ommetje voor fietsers, wandelaars, skeeleraars vanwege de rust. Tevens maken er schoolgaande kinderen gebruik van deze weg.
Een goed aangelegde randweg wordt een racebaan, vergelijk de opmerkingen gedaan door Schoustra op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang over 50 ongelukken op de westelijke rondweg. Dat komt hier ook zo.

Vervolgens zijn er diverse opmerkingen en discussies geweest over nut en noodzaak van de plannen en over gevolgde procedures in het verleden, maar de voorzitter wees er op dat nu de dorpsraad-pleging voorligt en dat het doel van deze avond is de mensen een goede gedachte mee te geven om een goede keuze te maken.
Een ieder is overigens vrij opmerkingen te plaatsen.

Enkele algemene opmerkingen uit de discussie:
– Alle verkeer bij alle alternatieven komt overigens voorlopig nog uit bij het dorp.
– 49 % van eerdere stemmen wilden de camping aan de oostzijde van de Boarn.
– Leppedyk is beschermd, hoe vaak zijn ze er bij Akkrum al doorgegaan?
– Ook de Moezel is een prachtig stuk historisch gebied dat wordt aangetast.
– Onderzoek weg Grou loopt nog, laat die uitkomst eerst op tafel komen.
– Een rondweg van Akkrum biedt naast de Snitserdyk een ander alternatief voor het verkeer Jirnsum-Grou (vrachtverkeer en sluipverkeer Joure)
– Niet alle boten komen door Jirnsum, een deel gaat door Akkrum.
– Er moet ook aangetoond worden dat het niet schadelijk is voor de natuur, daarin staat de aktiegroep “Hier geen weg” provinciaal sterk.
– Er is aangegeven dat ambtelijk een voorkeur voor B is, dat is tegenstrijdig met het ook provinciale speerpunt van o.a. de weidevogels. “Ambtelijke voorkeur” is dus op afdelingsniveau en voor het alternatief geheel niet zeker.
– De grondaankopen zijn nog niet meegerekend, vallen daarom niet alternatieven af?


De draaibrêge foar 1950 

Het tweede deel van de avond was open voor eventuele alternatieven. 

Verbinding Jirnsum-N32
Er is meerdere malen instemmend gereageerd op de opmerking van Joke Brouwer in het artikel in de Leeuwarder Courant van 18 maart over de weg Grou-Jirnsum, die overigens ook op de website van Jirnsum staat.
De Snitserdyk – de verbinding tussen Sneek en de N32 is indertijd nadrukkelijk aangelegd om de kleinere dorpen en de Bûtlânswei tussen Jirnsum en Sneek te ontlasten. De borden verwijzen echter via Jirnsum. Gemeente en ANWB verwijzen naar elkaar als mensen daar op wijzen. Er is dan ook veel sluipverkeer, zowel naar Sneek als naar Joure (ontwijken files Joure).
De weg Grou-Jirnsum, "de Reinerswei" verbeteren met een stuk randweg bij Jirnsum en een onbeweegbare 3 meter hoge brug, versterkt het effect van het sluipverkeer en de gereden snelheid nogmaals. Beter is het sterke actie te ondernemen dat sluipverkeer alsnog af te leiden.
Daarbij doet een brug van 3 meter hoog met een lang talud het fraaie gebied tussen Jirnsum en Grou veel kwaad, Tenslotte hebben, met name oudere, fietsers slechte ervaringen met een vergelijkbare brug bij Grou, in de J.W. de Visserwei. 

Meerdere malen is daarom aangegeven in plaats van een vaste, een beweegbare brug te plaatsen. Mensen die niet willen wachten voor brug of spoor kunnen via de Snitserdyk.
Jan Brandse kwam met foto’s van de draaibrug zoals die vroeger hier lag. Iets dergelijks zou een mooie entree van Jirnsum maken. In plaats van vernielen wordt het dan verfraaien. Dit idee kreeg veel bijval.

Aanbod
Titus de Wolff plakte daar zelfs nog een aanbod aan vast. Op het erf van de familie Smid staan de restanten van een oude molen. In het geval alternatief B niet doorgaat, zou De aktiegroep “Hier geen weg” zich wel sterk willen maken deze te laten restaureren en te plaatsen bij de bocht in It Jabikspaad aan De Syl.
Bypass
Boer Piet Hellinga wil wel meewerken aan een bypass nog meer naar het oosten.

Titus de Wolff benadrukte nog, dat de aktiegroep niet alleen uit eerdergenoemde boeren bestaat. Er hebben zich verscheidene andere belangstellenden bij de actie aangesloten.
De aanwezigen – zowel voor- als tegenstanders van de diverse alternatieven – waren blij met deze avond om toch nog van gedachten te kunnen wisselen over argumenten en alternatieven. 

De voorzitter eindigde met nogmaals het doel van de avond en het advies:
Een goede gedachte meegeven om een weloverwogen keuze te maken uit de door het Plaatselijk Belang aangedragen alternatieven. Een andere keuze is niet aangegeven, maar er is wel ruimte opmerkingen te maken. Er mag van uit worden gegaan dat Plaatselijk Belang ook die opmerkingen zal inventariseren.

Rinske Sytema
(verslag)
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen