Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 5 maart 2002 | door Redactie

0

Verslag jaarvergadering 28 februari 2002

De agenda kende 12 punten. Één van die punten, de uitreiking van de ‘Verhoeve Jirnsum Promotieprijs’ werd op verzoek van de Verhoeve Groep van agendapunt 9 naar voren verschoven en wel naar punt 2. Nadat de voorzitter de introductie voor zijn rekening nam, was het de heer Kleinsma die het woord over nam. Hij gaf tekst en uitleg over het ontstaan en de waarde van deze prijs. Een prijs voor een persoon of een groep mensen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de dorpsgemeenschap. En hij lepelde de vijf genomineerden op. De uiteindelijke uitreiking werd gedaan door de heer Verhoeve. En dan was een ieder benieuwd naar de winnaar. De ‘Verhoeve Jirnsum Promotieprijs’ voor 2001 is toegekend aan de vereniging Molehiem.

Na de uitreiking ging de voorzitter verder met de vergadering. Bij de ‘Mededelingen’ werd geopperd dat de samenwerking tussen Plaatselijk Belang en de gemeente Boarnsterhim uiterst moeizaam verloopt. Dat is niet van de laatste tijd. Een aantal raadsleden van diverse politieke partijen namen kennis van deze constatering. Eigenlijk liep dit probleem – ons insziens veroorzaakt door het ambtelijke apparaat te Grou – als een rode draad door de vergadering heen. Een ander punt wat als ‘minder goed nieuws’ werd bestempeld was het opdoeken van de Speeltuincommissie. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag, waarvan het niet kunnen krijgen van nieuwe bestuursleden de belangrijkste is.

Vervolgens kwamen de diverse jaarverslagen – gepubliceerd in de Stim fan Jim van januari – aan de orde. Met uitzondering van het financiële jaarverslag waren er geen noemenswaardige op- en of aanmerkingen vanuit de zaal. De kritische kanttekeningen t.a.v. het financiële jaarverslag, geplaatst door de Kascommissie en een aantal leden, worden door het bestuur van Plaatselijk Belang zeer serieus genomen en besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering

De mededeling en uitleg dat de Merkecommissie vanaf heden als zelfstandige stichting doorgaat kende geen verweer vanuit de vergadering. Wel was men blij te horen dat deze nieuwe stichting, die de naam ‘Festiviteitencommissie De Jirnsumer Kat’ zal dragen, jaarlijks aan de inwoners van Jirnsum openheid van zaken zal geven d.m.v. het tonen van diverse verslagen

Na de verslagen was het de beurt aan het interimbestuur van Dorpshuis ‘It Kattehûs’. Er werd mondeling verslag gedaan over de periode juli 2001 tot en met februari 2002 en men liet de plannen doorschemeren voor de toekomst. De uitbreiding en verbouwing van het dorpshuis is uiteraard het belangrijkste plan. De vergadering was getuige van het onthullen van de concepttekening over de mogelijk nieuwe situatie van het dorpshuis. Want er is nog geen beslissing genomen. Hoewel de verwachtingen hoopvol zijn, zal er hier en daar nog wel toegezegd dienen te worden. Denk hierbij aan het eigendom van het pand en de financiering / exploitatie op lange termijn.

Het volgende agendapunt behelsde de bestuursverkiezing. Aftredend volgens het rooster waren Alie Veenstra en Wim Dalhuizen. Tussentijd aftredend was Ellen te Slaa. Deze drie leden werden door de voorzitter persoonlijk toegesproken en in de bloemetjes gezet. En omdat er geen tegenkandidaten waren werd Grietje Keizer verwelkomd als nieuw bestuurslid.

Vervolgens nam Alie Veenstra het woord en maakte de vergadering – en indirect de politiek – duidelijk dat we serieus moeten omgaan betreffende het probleem van het behouden en krijgen van (nieuwe) vrijwilligers. Zelf had er een kleine studie van gemaakt en drie mogelijke oplossingen aangedragen. Een goed luisterend oor weet dat dit een vervolg zal en moet krijgen.

Tot slot was het, na een kleine pauze, de beurt aan de commissie ‘Jirnsum Online’. De commissie die Jirnsum deze dag op het World Wide Web zou zetten. Ondanks het testen van de gehele presentatie verliep het door diverse (technische) omstandigheden anders dan de commissie voor ogen had. Maar omdat de vergadering niet wist wat ze konden verwachten, werd er toch een representatieve uiteenzetting aan deze vergadering voorgeschoteld. Om een juiste beeldvorming te krijgen werd er allereerst een introductie gegeven. Hierna volgde de film ‘The making of …’, waarin o.a. zeer bekende Nederlanders hun zegje deden over het item ‘Jirnsum op het Internet. Na de countdown ging de site voor de ogen van de vergadering Online. Tot slot was men achtereenvolgens getuige van een schermpresentatie, waarbij men vragen kon afvuren, het tekenen van de contracten van een tweetal bedrijven en tevens sponsoren en de afsluiting door de voorzitter van de commissie

Na deze toch wel lange zitting was het uiteindelijk voorzitter Jos Reintjes die de commissie heel erg bedankte voor de getoonde inzet en het bewerkstelligen een prachtig resultaat

Om ongeveer middernacht werd de vergadering gesloten en keerde een ieder weer huiswaarts
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen