Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 17 maart 2007 | door Redactie

0

Verslag Jaarvergadering 28 februari 2007

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Irnsum e.o. op 22 februari 2007 in het Multifunctioneel Centrum ‘It Kattehûs’.

1. Opening
Secretaris Renée Ruiten zit de vergadering voor, bij ontbreken van een voorzitter. Zij heet allen welkom. Aanwezig 35 leden (plus de drie van het bestuur), dorpencoördinator Nelly Otter, Maeike Lok van Doarpswurk en Jitske Tuimaka van Welkom. Els v/d Laan (Noordpeil) en Gosse Posthumus (Welkom) kwamen wat later.
Er zijn vertegenwoordigers van PvdA, CDA en FNP, en van de Leeuwarder Courant aanwezig.
Bericht van verhindering van Luuk Elzinga, Sije Bennie Dijkstra en Arjen Schoustra, Piet Oving.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
– Oproep zaken voor de Dorpsschouw door te geven bij Koos Stornebrink 
– De piano van plaatselijk belang die in de Doopsgezinde kerk staat, blijft daar staan. De nieuwe eigenaresse van de kerk, Alice Jongbloed, zal er zorg voor dragen, en belangstellenden kunnen er, in overleg, op spelen. 
–  Maquette van de huizen aan het Mauritiuspaed staat achterin de zaal, de bouw gaat de komende week van start, en belangstellenden voor een huurwoning kunnen zich aanmelden bij Welkom. 
–  Op het podium staat het kunstwerk dat gemaakt is door Grietje de Vries en Harry Rozema voor het slaan van de symbolische eerste paal voor de nieuwbouwwoningen in kleine dorpen.Jirnsum krijgt vijf nieuwbouwwoningen aan het Mauritiuspaad.
– De verlichting van het kunstwerk is zoek, Jitske Tuimaka zal ernaar op zoek gaan. 
– Voor de voorlichtingsavond over de zendmast en de UMTS was weinig belangstelling, Plaatselijk Belang heeft informatiefolders beschikbaar. 
et braak liggend veldje naast de RK-school (daar waar de huizen gesloopt zijn) zal zo snel mogelijk met gras worden ingezaaid
– Nieuws van de Verhoeve Groep: zij gaan vertrekken uit Jirnsum. De grond zou voor woningbouw beschikbaar kunnen komen. Meer hierover in de rondvraag.

3. Verslag van de vergadering van 2 maart 2006
Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslagen Plaatselijk Belang, en die van werkgroep Wonen, groen en verkeer, werkgroep Voorzieningen, werkgroep Recreatie en toerisme
De vier verslagen worden goedgekeurd.

5. Jaarverslag van de commissies De Stim van Jim, Jirnsum online, Doarpsargyf Jirnsum en Speeltuincommissie
De verslagen worden goedgekeurd.

6. Financieel verslag 2006 en begroting 2007
Penningmeester Signhild Moerland geeft mondeling toelichting.
– Er is minder contributie binnengekomen, mede door het feit dat er minder mensen langs de deuren zijn gegaan. Dit is dus achterstallige contributie, ook zijn er opzeggingen. Het voorstel van Piet Elzinga een nota (met banknummer) door de bus te doen als mensen niet thuis zijn wordt genoteerd.
– De huur voor het Doarpsargyf is hoger geworden.
– De begroting van 2007 is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2006.
– Contributieverhoging is niet nodig, er is nog reserve genoeg.
– De winnaar van de Verhoeve-prijs dhr. Schoustra jr. heeft € 100,- overgemaakt voor het dorpsarchief.

Petra Esser vraagt of er al iets bekend is over de Pannakooi. Dat is niet zo, wel kan dat betaald worden van het geld dat voor het trapveldje gereserveerd is.

Financiën Stim van Jim: de Stim is soms dikker, dus zijn de uitgaven gestegen. Een bezuiniging kan verkregen worden door de adverteerders alleen een eerste exemplaar toe te zenden.
Financiën Speeltuincommissie: geen mutaties.
Financiën Jirnsum online: twee adverteerders hebben opgezegd
Verslag van de kascommissie: De overzichten geven een goede weergave van de financien in de boeken (steekproef controle) en alles is op orde. De Stim behoeft aandacht. De speeltuincommissie heeft erg veel reserve, dat kan nadelig zijn voor nog te krijgen subsidies.

De penningmeester krijgt decharge.
Benoeming nieuw kascommissielid: Bert de Jong

9. Bestuursverkiezing
Er volgt een voorstelrondje. Het bestuur heeft dringend versterking nodig, in totaal drie personen. Er komt geen respons uit de zaal, dus vraagt Renee de aanwezigen om zich heen te kijken naar potentiële kandidaten. Renee bedankt de scheidende bestuursleden Imkje de Goede en Petra Esser voor hun inzet, zij krijgen een mooi bloemstuk. Scheidend bestuurslid Luuc Elzinga was niet aanwezig.
Jan Smittenberg bedankt Renee voor haar dubbele inzet!

Koos Stornebrink wordt in het bestuur gekozen.

10. Presentatie van de Pilot
Renee geeft uitleg over de Pilot, de kans die Jirnsum kreeg en krijgt met professionele begeleiding (Welkom en Noordpeil) plannen te realiseren. De ideeën komen uit de dorpsvisie en de dorpsshop. Het dorp bepaalt wat er gebeurt. Het geheel zal zichtbaar gemaakt worden in een Jaaragenda met een mijlpalenplan, en een niet-statische kaart.
Het doel van deze avond is dat de werkgroepen hun plannen vertellen en toestemming vragen aan de vergadering om er mee verder te gaan.
Jitske Tuimaka vult aan dat het om vitaliteit en leefklimaat gaat en dat de plannen nog niet vast liggen b.v. in een bestemmingsplan.

Werkgroep Wonen, presentatie door Sake Janse
De volgende thema’s komen langs: inrichten openbare ruimte Plan Bangma, opnieuw inrichten Wide Steech*/Tsjerkebuorren/Terp*, opnieuw inrichten Rijksweg/Buorren, verbeteren ingangen dorp, realiseren randweg tussen Syl en rotonde*, uitvoeren verkeersveiligheidsplan, bouwen in het dorp, woningbouw locatie camping*, nieuwe uitbreidingslocaties nieuwbouw.
Waarbij de met * gemerkte thema’s met voorrang aangepakt zullen worden.
Enige toelichting bij
– Wide Steech: parkeerproblemen moeten opgelost worden.
– Randweg tussen Syl en rotonde: kan niet los gezien worden van de plannen met de Sylsbrege.
– woningbouw camping: in 2010 komen er weer woningen beschikbaar, bouw in handen van projectontwikkelaar, willen we invloed hebben (ook voor sociale woningbouw) dan moeten we er nu bij zijn.
– nieuwe uitbreidingslocaties nieuwbouw: Een plan moet klaarliggen als de mogelijkheden loskomen.

Suggestie van Ed: een datum bij de prioriteiten zetten!

Werkgroep Voorzieningen, presentatie door Jan Smittenberg.
Thema’s uit de dorpsvisie: ouderenhuisvesting, zorgvoorzieningen, kinderopvang, jongeren, scholen, sportvoorzieningen, cultuur, winkels. In beweging is al: woonkwaliteit Dekamahiem, introductie Meitinker.
Dit jaar onder de aandacht: speeltuinen en nieuwbouw scholen, sporthal en Dekamahiem.
De werkgroep mist leden met binding met:
basisonderwijs, jongeren, sport, middenstand, cultuur, dus nieuwe werkgroepleden zijn zeer welkom
En even over de actualiteit: de Rabobus wordt per 1 april opgeheven. De werkgroep heeft al contact met de Rabobank gehad, het is een extra reden voor een pinautomaat. Het is iets wat in samenhang met andere dorpen zijn vervolg moet krijgen.
Tjalling Gerber zou graag een spreekuur hebben voor de wijkagent, in een kantoortje.

Werkgroep Recreatie en Toerisme, presentatie Tjalling Gerber
Thema’s: Promotie Jirnsum (folder, aanlegplaatsen, wegwijzers, monumenten, markante punten). Wandelpaden (rond dorp en Jabikspaed), aanlegplaatsen, picknickplaatsen en –bankjes. Entree over water en weg verbeteren. Pontje/brug in het centrum.
De Sylsbrege in het Friese-Merenplan: zit in de fase 2008-2010, waarbij ook de omgeving wordt heringericht. Dat kan samen met werkgroep Wonen, Noordpeil, gemeente en omwonenden. Sloepenroute Brekken kan een kans zijn als het PM-kanaal meer voor de recreatievaart wordt afgesloten. Markering Aalsumer klooster.
De werkgroep is in overleg met de Stichting Jabikspaad over een te plaatsen monument. Jirnsum ligt op de kruising van een westelijke en een oostelijke wandelroute. De werkgroep heeft een aantal mogelijke plekken aangewezen voor het monument.
Petra Esser vraagt wat Welkom van het plan sloepenroute Brekken vindt: zij geven ondersteuning bij planvorming.
Idee van Baukje Terwisscha v. Scheltinga: een dierenparkje in de wandelroute.

Na de presentatie vraagt de voorzitter of de ideeën instemming hebben van de aanwezigen, en dat is het geval.
PB zal communiceren via de Stim en Jirnsum.com .
Er zijn veel ideeën maar weinig mensen om ze uit te voeren, dus nogmaals de oproep voor versterking!!
G. Posthumus (….) is blij dat er voor alles enthousiasme is en bedankt PB voor het leerproces, en rept nog over financiële ondersteuning.

11. Rondvraag
– Baukje TvS vraagt naar de grond die beschikbaar komt als van Verhoeve en Faber weg gaan. Piet Elzinga benadrukt dat het kostbare industriegrond is aan het water, naast grote andere bedrijven, grote werkgevers in Jirnsum. Hij constateert dat het industrieterrein vol is en uitbreidingsmogelijkheden minimaal.
Volgens Jitske Tuimaka en Els v/d Laan is het heel belangrijk in de plannen te zorgen dat de zichtkant vanaf het water aantrekkelijk wordt voor de eigen bewoner en voor de toerist. Je kan denken aan bv. horeca, daar kan een magneetwerking van uitgaan. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de behoefte, woningbouw, bedrijvigheid of een combinatie en de gemeente zal doorslag moeten geven.
– Jappie Sikkema vraagt hoe het zit met seniorenwoningen. G. Posthumus zegt dat in Jirnsum alleen daar waar herstructurering is levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden, met indien nodig thuishulp vanuit de zorgorganisaties.
– Bauke de Haan vraagt naar het parkeren op de Rijksweg, er wordt niet bekeurd. Koos Peereboom zegt dat dit probleem prioriteit heeft.
– Piet Elzinga vraagt wat er te doen is aan bouwvalwoningen. De voorzitter zegt dat er op teruggekomen wordt in de dorpenschouw, ook gezien het veiligheidsaspect.
– Piet Posthumus vraagt waar de schaal is die bij de Verhoeve en Faber-prijs hoort. Nu Verhoeve geen prijs meer geeft, kan de schaal wellicht een plekje in Jirnsum krijgen .PB gaat hier achteraan.
– Baukje TvS stelt voor de publiciteit voor het verhuur van de woningen aan het Mauritiuspaed o.a. ook in de Stim te zetten.
– Jan Smittenberg stelt het stroomverbruik van de verlichting van de kerk aan de orde. De lampen zouden tot 23.00 uur branden, maar gaan pas later uit. Dit moet met het kerkbestuur kortgesloten worden.

12. Sluiting
Over half elf sluit Renee de vergadering en wordt er nog geanimeerd nagepraat met een drankje.

Notulen door Roelfien Postma
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen