Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 13 maart 2011 | door Redactie

0

Verslag Jaarvergadering PBI

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum op maandag 28 februari 2011

1. Opening
Jan Smittenberg opende de vergadering in It Kattehûs om 20.05 uur en heette de ongeveer 25 aanwezige leden welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
P. vd Meer (VVD) en P. Esser (PvdA) zijn mede namens hun partij aanwezig.
Er zijn afmeldingen van Wietse Bosma ( Woningcorporatie Elkien), Jan Zijlstra (CDA), Lucas Haanstra (buurtagent), Jan Hemminga (GB2000), Arie Venema (St. Molehiem), Antje Loorbach (bestuur PBI), Jantine Kuijpers (D’66) en Diana Paulusma (Werkgroep Voorzieningen).

3. Verslag van de jaarvergadering van 10 maart 2010
 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  Petra Esser vraagt (inhoudelijk) waarom er nog geen nieuws m.b.t. de Sylsbrêge is. Antwoord: dit project ligt nu bij de provincie.

4. Jaarverslag 2010 van Plaatselijk Belang Irnsum
Sylsbrêge: De in het jaaroverzicht genoemde onderhandelingen tussen B&W en de Provincie zijn afgerond.
Project herinrichting centrum (Wijde Steeg): het projectplan is onlangs bij de gemeente ingediend en wordt nu getoetst door de ambtenaren. Na goedkeuring kan naar de financiering worden gekeken.

5. Jaarverslag 2010 van de commissies
Jaarverslagen van de werkgroepen en commissies:  er zijn geen vragen vanuit de zaal. Jan Meijer geeft het bestuur van de Stim een compliment; de Stim ziet er de laatste tijd erg mooi uit.

6. Financieel verslag 2010 en begroting 2011
Verslag van de kascommissie: De kascommissie (Petra Esser en Sybren Boschma) heeft alle financiële stukken in orde bevonden. Penningmeester Rients Koster stelt een kleine contributieverhoging van € 0,50 voor. De vergadering gaat hiermee akkoord. De contributie bedraagt nu € 5 per jaar. Met deze verhoging kan PBI de festiviteitencommissie steunen met de financiering van de intocht van Sinterklaas. De festiviteitencommissie had eerder dit jaar voor financiële steun bij het bestuur aangeklopt.
Benoeming nieuw lid van de kascommissie: Hieke Pereboom stelt zich beschikbaar. Zij volgt Petra Esser op.

7. Bestuursverkiezing
Antje Loorbach en Rients Koster worden gekozen als bestuursleden. Er zijn geen bezwaren vanuit de zaal: applaus.
Rooster van aan- en aftreden: Koos Stornebrink wordt met terugwerkende kracht herkozen. Dit had eigenlijk vorig jaar al moeten gebeuren, maar was toen over het hoofd gezien. Bestuurleden worden volgens de statuten voor steeds 3 jaar ge- of herkozen.
Jan Smittenberg stelt zich nu herkiesbaar en wordt eveneens herkozen.
Jan geeft aan dat PBI nu weer een voltallig bestuur heeft en dat er nu weer meer van het bestuur verwacht kan worden en kijkt alvast vooruit:
“Leidraad bij onze plannen blijft de Dorpsvisie uit 2003. Natuurlijk heeft de tijd sindsdien niet stil gestaan, maar de hoofdlijnen zijn nog steeds van toepassing.
Een dorp dat leeft bouwt aan zijn toekomst. En er valt nog best wat te verbeteren!
We hebben niet de illusie dat we de ontwikkelingen in de wereld om ons heen als dorp kunnen beïnvloeden. Denk aan krimp, wegvallen van voorzieningen, tekorten bij de gemeente. De gevolgen voor ons dorp kunnen we wel zo goed mogelijk opvangen of bijsturen.

Maar laten we eerst onze zegeningen eens tellen.
• Wie dat wil kan hier naar de kerk, naar de kroeg, naar de winkel, naar school; er zijn kinderspeelplaatsen en een dorpshuis.
• Het dorp ligt aan een wandelroute, een fietsroute, aan toeristische vaarroute; er is een camping en er zijn regelmatig festiviteiten.
• Wie hier wil wonen heeft keuze uit een behoorlijk gevarieerd woningaanbod, overwegend gelegen aan rustige woonstraten zonder ernstige parkeer- of verkeersproblemen.
• Er is relatief veel werkgelegenheid in de buurt maar ook de verbindingen naar de grotere plaatsen in de omgeving zijn best goed.
• Voor de vrijetijdsbesteding zijn er diverse verenigingen actief.
• Bij elkaar noemen we dat LEEFBAARHEID.

Maar dat blijft natuurlijk niet allemaal vanzelf zo!
Leefbaarheid gaat niet alleen over voorzieningen, maar ook over de mensen, over activiteiten en over hoe die te organiseren.
Wanneer er onvoldoende mensen beschikbaar zijn om al deze zaken en verenigingen in stand te houden, om kansen die zich voordoen te benutten, om activiteiten te organiseren, dan zal de leefbaarheid verschralen.

Na enkele magere jaren is er nu weer een compleet bestuur voor Plaatselijk Belang, maar de bezetting van de commissies en werkgroepen blijft nog een punt van zorg.
Door een goede organisatie proberen we wel om elkaar zoveel mogelijk te steunen.
Op voorstel van de nieuwe penningmeester zal de financiële administratie van al deze onderdelen meer tot één systeem worden teruggebracht.

Wij zijn als bestuur van Plaatselijk Belang van plan het komende jaar de vooral energie in te steken in:
• Woningbouw: Molehiem terrein; Dekemahiem
• Centrumplan: Uitwerking en financiering (samen met de gemeente)
• Watersport: Passantenplaatsen Opslach
• Verkeer:  Grousterdyk / Sylsbrêge
• Scholenbouw: Inpassing in de omgeving
• Sport:  sporthal, evenemententerrein
• Jeugd:   onderhoud speeltuinen; activiteiten
Voortdurende onze aandacht vragen:
• De informatievoorziening: Jirnsum online en Stim
• Overleg met de gemeente (dorpsschouw, bestemmingsplan, bouwplannen, scholenbouw)
• Overleg met Elkien (woningbouw, kleine voorzieningen)

Waar we niets aan zullen doen:
• Toeristische activiteiten
• Culturele zaken,
• Groenbeheer
• Duurzaamheids projecten
 
Ik loop voor een goed begrip de werkgroepen en commissies nog  even langs:
• De Stim:  bestuur en redactie hebben er onder leiding van Jolanda Bergsma weer zin in nu de financiën weer goed geregeld zijn.
• Speeltuincommissie:  heel actief onder aanvoering van Diana Paulusma
• Archiefcommissie: ze zijn nog met drie man en zouden wel wat nieuwe krachten kunnen gebruiken
• Jirnsum-online: Richtsje zoekt een opvolger voor de algemene zaken en de administratie. Als die er niet komt zijn er straks geen advertenties, geen redactie en dus geen website meer…..
• Werkgroep Scholenplus: gaat goed
• Werkgroep Voorzieningen: draait op vrijwilligers bij kortlopende projecten zoals de Himmeldei. Speciaal voor de oudere jeugd wordt er samenwerking gezocht met het Jeugdcentrum.
• Recreatie en toerisme: Wanneer deze werkgroep geen nieuwe invulling krijgt laten we als dorp echt kansen liggen.
• Werkgroep Wonen, verkeer en groen: Sake houdt er mee op. Er is altijd wel gedoe over het verkeer, er zijn diverse bouwplannen in voorbereiding en het Centrumplan zal niet vanzelf van de grond komen. Dat kan Bartele Kramer natuurlijk nooit alleen af. Wie doet er mee?”

Sake Janse trekt zich dus terug als voorzitter van de werkgroep Wonen, Verkeer en Groen. Hij is vele jaren zeer actief geweest voor PBI en krijgt een bloemetje en dinerbon aangeboden. Sake spreekt vervolgens de hoop uit dat er weer snel een opvolger komt.

8. Rondvraag
• Sybren Boschma wijst er nogmaals op dat, nu Chris Franssen als beheerder stopt, er dringend behoefte is aan een of meerdere nieuwe beheerders voor It Kattehûs en vraagt de aanwezigen namen van mogelijke kandidaten door te geven, zodat die benaderd kunnen worden.
• Op 19 maart is er een vrijwilligersdag in It Kattehûs. De grote zaal krijgt dan een opfrisbeurt. Er is nog wel behoefte aan wat meer vrijwilligers. Graag aanmelden bij Sake Janse.
• In Jirnsum is een tekort aan bestuursleden.  Een aantal verenigingen hebben de noodklok al geluid. Sybren stelt voor om als alle besturen eens een avond te beleggen. Vanuit de zaal wordt voorgesteld om de mensen per brief uit nodigen om in een bestuur zitting te nemen. In het voorwoord van De Stim, die niet overal goed gelezen wordt, wordt er de volgende maand aandacht aan besteed.
• Douwe Riemersma: De wegwijzer voor fietsers (bij De Twee Gemeenten) is ’s zomers niet goed zichtbaar door de bladeren. Dit kan worden meegenomen in de dorpsschouw.
• Grietsje de Vries: is er al wat bekend over de enquête over het parkeren aan de Rijksweg? Ja, dit wordt in De Stim van maart geplaatst. Van de 500 verspreide enquêteformulieren kwamen er echter slechts 3 (!) retour.
• Pier vd Meer: Is het Jirnsum bekend dat Jirnsum een sportveld kwijtraakt? Dit is gebaseerd op het ledenaantal van de voetbalclub. Maar Jirnsum heeft tenminste 2 velden nodig, onder meer voor het kaatsen.
Jan heeft van Ed den Dulk (de voorzitter van VV Irnsum) vernomen dat de voetbalclub hierop gaat reageren.
• W. vd Meulen: M.b.t. de Sylsbrêge schijnen er ‘bewegingen’ te zijn. Wat doet PBI hiermee? Het bestuur moet niet afwachten, maar alert blijven en zorgen dat het bij zowel de gemeente als de provincie op de agenda blijft staan. Jan Smittenberg geeft aan dat er zicht is op de stand van zaken maar dat het geen kwaad kan er nogmaals naar te informeren. De uitslag van de komende Provinciale Statenverkiezingen kan teweeg brengen  dat het plan in een stroomversnelling komt. De provincie heeft in principe voldoende geld voor dit soort projecten. PBI blijft streven naar het indertijd voorgestelde traject.
• W. vd Meulen: Er is een vergunning aangevraagd voor een wijziging aan de zendmast. In Jirnsum zitten veel zenders in de zendmast die natuurlijk veel straling veroorzaken. Is dit PBI bekend? In Spannenburg is destijds een actie gehouden. Jan zegt dat PBI hier op dit moment niets mee kan.

9. Presentatie Symen Schoustra over de historie van Jirnsum
 Symen (www.irnsum.nl)  had binnen het thema ‘vervoer’ een mooie selectie beeldmateriaal samengesteld. Jirnsum lag vroeger, toen het Prinses Margrietkanaal van Oudeschouw naar Grou nog niet was gegraven, aan een belangrijke doorgangsroute voor het scheepvaartverkeer. Na de aanleg van de Rijksweg rond 1827 nam het vervoer over het land een steeds grotere vlucht, met soms alle problemen van dien. De zaal kon beelden zien van de Jirnsumer stoomboot, prachtige skûtsjes op de Boarn, de hondenkarren, maar ook de komst van de eerste fietsen, motoren en auto’s. Vaak werden er nog Jirnsumers uit vervlogen tijden herkend. Ook de ontwikkeling van het dorp kwam aan de orde, de middenstand, het bedrijfsleven enz. enz.

Na de pauze werd de presentatie met sfeervolle foto’s, kaarten en tekeningen vervolgd.

10. Sluiten

Om 22.25 uur bedankte voorzitter Jan Smittenberg de heer Schoustra voor de mooie presentatie en sloot de vergadering.

 

 

Notulen: Koos Stornebrink
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen