Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 12 maart 2008 | door Redactie

0

Verslag jaarvergadering PBI

1 Opening
Waarnemend voorzitter/secretaris Renée Ruiten zit de vergadering voor.
Aanwezig 90 leden (plus de drie van het bestuur en twee werkgroepvoorzitters), J. Tuimaka en dhr. W. Bosma van Welkom. Er zijn vertegenwoordigers van PvdA, CDA en FNP, Leeuwarder Courant en Mid-Fryslander aanwezig.
Bericht van verhindering van mevr. M. Lok (Doarpswurk), dhr. Feenstra van de politie, dhr. Hemminga van GB2000.
Renee is verheugd over de grote opkomst en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

2 Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen
– Melding van het bestaan van de gemeentelijke subsidiepot ‘Kleine Recreatieve Voorzieningen’ van maximaal 2700 euro. In het verleden kwam PBI met een voorstel bij de gemeente, in het vervolg kunnen groepen of particulieren een aanvraag indienen bij PBI. Doe dit voor 1 juni. Aanvraag indienen bij Koos Stornebrink.
– Oproep zaken voor de Dorpsschouw doorgeven bij Koos Stornebrink .
Beide oproepen zullen in de Stim en op de website www.jirnsum.com gepubliceerd worden.

Ingekomen stukken
Brief van de actiegroep ‘Hier geen rondweg’, bestaande uit agrariërs met weidevogelbeheer, vogelbescherming en inwoners. Deze wil het stuk land ten noorden van de brug gaaf houden voor weidevogelbeheer.

3 Verslag van de vergadering van 22 februari 2007
Het verslag wordt goedgekeurd.

4 Jaarverslagen Plaatselijk Belang, en die van werkgroep Wonen, groen en verkeer, werkgroep Voorzieningen, werkgroep Recreatie en toerisme
De vier verslagen worden goedgekeurd.

5 Jaarverslag van de commissies De Stim van Jim, Jirnsum online, Doarpsargyf Jirnsum en Speeltuincommissie
De verslagen worden goedgekeurd.

6 Financieel verslag 2006 en begroting 2007
Kascommissielid Bert de Jong meldt dat met steekproefsgewijze controle de kas in orde is bevonden en stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Penningmeester Signhild legt de keuze uit om de begroting voor 2008 niet te publiceren; de meeste zaken zijn conform het vorig jaar, alleen de speeltuincommissie zal veel geld uitgeven als de gevraagde subsidies er komen. Een ieder wordt uitgenodigd een uitdraai te komen afhalen.
Benoeming nieuw kascommissielid: Jan Bleeker meldt zich aan.

7 Bestuursverkiezing
De voorzitter bedankt scheidend penningmeester Signhild Moerland voor het uitstekende werk dat ze heeft gedaan. Ook dank voor de grote kennis waarmee ze minder op de hoogte zijnde bestuursleden uit de brand hielp. Sober met cadeautjes, maar met een warm hart heeft ze PBI financieel geleid. Aankomend penningmeester Jan overhandigt Signhild een attentie voor haar tuin, en een mooie mand met een hortensia.
Signhild neemt afscheid met de woorden dat zij heel veel geleerd heeft in haar tijd bij PBI, dat zij heeft moeten beseffen dat processen vaak trager lopen dan gewenst en dat het moeilijk is mensen op één lijn te krijgen.

Jan Smittenberg wordt met algemene stemmen benoemd als de nieuwe penningmeester. Hij doet een oproep aan de aanwezigen zich aan te melden voor het nog immer onderbemande bestuur.

9 Rondvraag
De vergadering ging zo snel dat er nog vóór de presentatie over de Sylsbrêge tijd was voor de rondvraag.
– Dhr. Schoustra vraagt of er al meer bekend is over de gevaarlijke situatie op de rondweg. Sake Janse (werkgroep WVG) antwoordt dat de politie met het onderzoek bezig is. Aan de hand daarvan nemen ze maatregelen.
– Mevr. Niemarkt vroeg wie er gaat over de bewegwijzering naar de bedrijven; deze is niet meer up to date. Jan Bleeker meldt dat deze van de Ondernemersvereniging is, en hij zegt toe dat hij bijgewerkt zal worden.
Bauke de Haan vertelt dat het thema van het zomerfeest op 21 juni de spierziekte ALS zal zijn. Op deze manier hoopt de organisatie meer bekendheid te geven en geld op te halen voor deze ziekte. Hij roept iedereen op mee te doen met deze actie.

Een korte pauze leidt naar:
8 Presentatie Sylsbrege door Johan Apperloo namens de gemeente en het Friese Meren project. 
Hiervan een apart verslag.

Na afloop daarvan sloot de voorzitter rond 22.30 de vergadering en werd er nog lang nagepraat met een drankje en een hapje, uitstekend verzorgd door de mensen van het Kattehûs.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen