Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 22 maart 2014 | door Redactie

0

Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang Irnsum

Voor het verslag in pdf klik hier: PBI jaarverslag 2014

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum op woensdag 12 maart 2014

Aanwezig: Er zijn ruim 48 mensen in It Kattehûs aanwezig, waaronder Sjoerd Feitsma (wethouder gemeente Leeuwarden), Albert Bonnema (Elkien), Klaas Wiersma (Wons), Jaap Beima (Doarpswurk), Bouwe de Boer, ( gemeente Leeuwarden), vertegenwoordigers van de PVDA, VVD, FNP, NLP, CDA en D’66 en de bestuursleden J. Smittenberg (voorzitter), R. Koster (penningmeester), T. Damsma, A. Loorbach en E. Pereboom.

Afwezig met kennisgeving: Johan Apperloo en Koos Stornebrink.

1. Opening
· Voorzitter Jan Smittenberg opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
· Geen

3. Verslag van de jaarvergadering van 4 maart 2013
· Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

4. Opmerkingen n.a.v. het jaarverslag 2013 van Plaatselijk Belang Irnsum
· Jan merkt nog op dat Koos Stornebrink vertegenwoordiger blijft in Stichting Molehiem en niet Rients Koster.

5. Opmerkingen n.a.v. de jaarverslagen 2013 van de commissies
· Stim fan Jim : afgelopen jaar in vormgeving flink veranderd.
· Jirnsum Online: geen
· Doarpsargyf Jirnsum: een mooi verslag.
· Speeltuincommissie: beheer nu ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden..

6. Financieel verslag 2013 en begroting 2014

Opgemerkt wordt dat er € 8000 als uitgave in de begroting staan. De vraag is wat gebeurt daarmee. Antwoord: Dit heeft te maken met de gelden die Jirnsum krijgt vanuit het dorpenbudget van de gemeente Leeuwarden. Deze gelden zijn al wel opgenomen in de begroting maar er is nog geen duidelijk doel voor aangegeven.

Verslag van de kascommissie: Bert de Jong doet ook namens Hette de Vries verslag. Ze hebben alles in orde bevonden.
Benoeming nieuw lid van de kascommissie: Yke Hokwerda stelt zich beschikbaar en zal de plaats innemen van Bert de jong.

7. Verkiezingen bestuur: afscheid en welkom
· Jan Smittenberg en Antsje Loorbach treden af en zijn niet herkiesbaar: Erik bedankt beide bestuursleden en spreekt zijn grote waardering uit voor al het werk dat door hun is verricht. Hij biedt hun namens Plaatselijk Belang een bloemstuk en een cadeaubon aan. Jan zal nog betrokken blijven in de plannen rond de Sylsbrêge en het Centrumplan. Antsje zal deelnemen in de speeltuincommissie.
· Helen Wolbers en Fred de Waart stellen zich kandidaat als bestuurslid en worden met applaus van de zaal officieel benoemd.
· Rients Koster is herbenoemd als bestuurslid.

8.Toelichting op het dorpenbeleid van de gemeente Leeuwarden door wethouder Sjoerd Feitsma.

Dhr. Feitsma stelt zich in kort voor en vertelt welke taken hij heeft als wethouder in het college van B en W. Hij legt vervolgens uit hoe het dorpen en wijken beleid zich sinds 2004 in de gemeente Leeuwarden heeft ontwikkeld en dat daarvoor budget is ingeruimd in de begroting. Ieder dorp en wijk kan naar gelang het aantal inwoners budget krijgen. Voor Jirnsum zou dit in de praktijk een bedrag van rond de €9000 kunnen betekenen. Dit bedrag mag na eigen inzicht besteedt worden zoals bijvoorbeeld voor de infrastructuur, verkeersveiligheid of een festival. Ook is er de mogelijkheid het geld te reserveren zodat er gespaard kan worden voor een groter project of i.s.m. de middenstandsvereniging geld vanuit het LOF-fonds aan toe te voegen. Op de vraag hoe het staat met het project Sylsbrêge en het Centrumplan vertelt dhr. Feitsma dat men bezig is de plannen nog nader te inventariseren. Jan Smittenberg vult daar nog op aan dat men momenteel bezig is met de voorbereiding voor de aanbesteding van een ingenieursbureau. Deze procedure moet voor de zomer klaar zijn. Het gekozen ingenieursbureau zal vervolgens de uitvoering regisseren en men hoopt dat daarna de aannemer de werkzaamheden in 2015 kan uitvoeren. Het bestemmingsplan moet hiervoor nog wel aangepast worden . Als alle kosten voor de brug duidelijk zijn, zullen daarna de financiële mogelijkheden voor een rondweg ook duidelijker worden.

9. Rondvraag

⦁ Michiel Galema vraagt of het niet mogelijk is de aanbesteding van de Sylsbrêge en de rondweg gelijktijdig te doen omdat dit veel geld zou kunnen besparen. Antwoord: voor de rondweg is de financiering nog niet duidelijk. Ook zal hiervoor het bestemmingsplan nog aangepast moeten worden.

⦁ Siep Elzinga vindt dat er naast het terrein van Dekamahiem ook aandacht moet zijn voor het terrein van de oude RK school.

⦁ Michiel Galema vraagt de wethouder of het klopt dat de opslag voor de WOZ voor bedrijven hoger is geworden in de nieuwe gemeente Leeuwarden? Antwoord: dit klopt inderdaad. Binnenkort krijgen bedrijven hierover een brief met een overgangsregeling waarin men eenmalig ter compensatie een tegemoetkoming kan krijgen. Daarnaast wordt er opgewezen dat ook agrarische bedrijven aanspraak kunnen maken op het LOF fonds.

⦁ Sake Janse vraagt of de opslag van de WOZ ook geldt voor dorpshuizen? Antwoord: voor onafhankelijke dorpshuizen is dit inderdaad ook van toepassing.

Samenvatting discussie : Wat is er mogelijk op het Dekamaterrein?

Na een korte inleiding van Jan Smittenberg krijgt als eerste dhr. A. Bonnema (directeur Elkien) het woord. Hij schetst de veranderingen die er sinds 2010 hebben plaatsgevonden bij de woningbouwstichtingen. Het beleid van de overheid heeft er toegeleid dat woningcorporaties door de overheid meer beperkt en belast worden. Een ander probleem dat hij naar voren brengt is dat er in de komende jaren op het Friese platteland een krimp van de bevolking zal plaatsvinden. Elkien is daarom genoodzaakt naar de toekomst nog bewustere keuzes te maken. Uitvloeisel hiervan is dat Elkien zich meer richt op de grotere dorpen en steden en zich terugtrekt uit de kleinere plaatsen. Ook zijn de investeringsmogelijkheden naar de toekomst beperkt.

Aansluitend hierop vertelt dhr. Y. Strikwerda (Elkien) dat dit ook de beweegreden is geweest om niet meer te investeren in Dekemahiem. Hij legt daarna uit hoe de procedure rondom de sloop van Dekemahiem zal verlopen en roept vervolgens iedereen op om met ideeën te komen voor het terrein. Tot slot geeft hij aan dat plannen en ideeën altijd met Elkien en met Plaatselijk Belang overlegt kunnen worden.

Dhr. H. Beima (Doarpswurk) vertelt in het kort de taken waarmee Doarpswurk zich mee bezighoudt en dat zij eventuele initiatieven in dorpen door hun expertise kunnen ondersteunen. Hij wijst daarbij ondermeer op een bijeenkomst op 31 maart over het organiseren van lokale zorg. (zie site Doarpswurk)

Dhr.B. de Boer (gemeente Leeuwarden) legt daarna uit dat het plaatsen van zonnepanelen op het terrein van Dekemahiem om financiële redenen geen goed plan is. Hij wijst er op dat daken veel betere mogelijkheden bieden om zonnepanelen op te plaatsen. Tegenwoordig kan met deelneming in de Energie coöperatie Friesland het installeren van zonnepanelen zeer aantrekkelijk zijn.

Tot slot vertelt dhr.K. Wiersma uit Wons hoe ze in dit kleine dorp van 300 inwoners bijna klaar zijn met het oprichten van een eigen woningcoöperatie. Door de mogelijkheden van het bieden van gepaste woningen voor jong en oud door de eigen coöperatie hoopt men de voorzieningen in het dorp (school en dorpshuis) in stand te kunnen houden.

Alhoewel door de toehoorders het belang van een werkgroep wonen wordt uitgesproken, zal de vorming daarvan pas op een later moment door Plaatselijk belang vorm moeten krijgen.

De vorming van een werkgroep wonen om alle mogelijkheden nog nader te onderzoeken, wordt door Plaatselijk Belang nog onderzocht.

10. Voorzitter Jan Smittenberg bedankt alle sprekers met een bloemstuk en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng. Hij sluit de vergadering om 23.00 uur.

Verslag: Theo Damsma

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen