Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 18 maart 2013 | door Redactie

0

Verslag Jaarvergadering Plaatselijk Belang Irnsum

Hieronder het volledig verslag:

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum op maandag 4 maart 2013


Aanwezig: Er zijn ruim 30 mensen in It Kattehûs aanwezig, waaronder Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid PVDA), Johannes de Vries (Comité afscheid gemeente Boarnsterhim), vertegenwoordigers van de PVDA,
VVD, FNP en D’66, Wietse Bosma (Elkien), Afke Krikke (Mienskipssoarch), Jurjen van der Weg (dorpencoördinator van de gemeente Leeuwarden) en de bestuursleden J. Smittenberg (voorzitter), R. Koster (penningmeester), T. Damsma, A. Loorbach en K. Stornebrink (secretaris).

Afwezig met kennisgeving: Diana Paulusma en Jolanda Bergsma

 1. 1.Opening
 • Voorzitter Jan Smittenberg opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Excuses voor het feit dat we op dezelfde datum vergaderen als de Vogelwacht.


2. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Johannes de Vries (Grou) krijgt het woord: Er is een comité ‘Afscheid van de gemeente Boarnsterhim’ opgericht. Hij vraagt van Jirnsum om op het afscheidsfeest op vrijdag 13 december ‘13 een bijdrage in de vorm van iets cultureels voor het voetlicht te brengen. Dit evenement vindt plaats in de sporthal van Grou. Een aantal dorpen hebben hun steun al toegezegd. Jan Smittenberg vraagt de zaal meteen of men hierachter staat. Men vindt dit een goed idee. Voorgesteld wordt om de verenigingen te polsen. Initiatieven kunnen via PBI worden ingediend.


3. Verslag van de jaarvergadering van 5 maart 2012

 • Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

  4. Opmerkingen n.a.v. het jaarverslag 2012 van Plaatselijk Belang Irnsum

  • Jan noemt het een probleem dat er zo weinig mensen bereid zijn om in een werkgroep zitting te nemen.
  • De samenstelling van de werkgroep Sylsbrêge wordt toegelicht.
  • De AED hangt al een poos bij het Thomashuis. Nog voor de zomervakantie wordt een aantal mensen geschoold in de bediening. Met het Thomashuis worden verdere afspraken gemaakt.
  • Woningbouwvereniging Elkien heeft geen nieuws over de stand van zaken m.b.t. Dekamahiem.


5. Opmerkingen n.a.v. de jaarverslagen 2012 van de commissies

 • Jirnsum Online: momenteel is de redactie goed bezet.
 • Doarpsargyf Jirnsum: een mooi verslag.
 • Scholenbouw-Plus: We zijn geen partij bij de scholenbouw, wel bij de nieuwe        verkeerssituatie.
 • Speeltuincommissie: Diana Paulusma heeft afscheid genomen, want ze gaat      verhuizen.   Jan brengt haar nog een bloemetje en een bon.


6. Financieel verslag 2012 en begroting 2013

Verslag van de kascommissie: Bert de Jong en Hieke Pereboom doen verslag. Ze hebben alles in orde bevonden. Jan denkt dat de inkomsten van de sponsorloterij bij die van de speeltuincommissie moeten worden gezet.

Benoeming nieuw lid van de kascommissie: Hette de Vries neemt de plaats van Hieke over.

Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van € 5.- tot € 8.-.       Jan zet uiteen waarom dit nodig is. Dit is vooral om De Stim fan Jim te kunnen blijven uitgeven. We menen dat onze dorpskrant wel degelijk bestaansrecht heeft. De zakjesactie zal dan worden afgeschaft. De leden stemmen in met dit voorstel.

Het bestuur van De Stim fan Jim zal door Jan worden bedankt. Jan zal vragen of er nog archiefstukken zijn. Dan graag naar het dorpsarchief.

 

7. Verkiezingen bestuur: afscheid en welkom

 • Koos Stornebrink treedt af en is niet herkiesbaar: Jan bedankt Koos en schetst de taken die hij heeft verricht voor PBI en biedt hem een bloemstuk en cadeaubon aan. Koos bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking.
 • Erik Pereboom stelt zich kandidaat als bestuurslid. Hij wordt met applaus van de zaal officieel benoemd.
 • Jan vraagt aandacht voor de vacature van secretaris. Een paar weken kan het bestuur de werkzaamheden nog wel aan, maar daarna wordt het lastig. Dus, graag hulp bij de zoektocht, ook naar die van werkgroep leden, want anders moeten we nieuwe initiatieven links laten liggen.

  8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag

 • Dorpsslogan (een initiatief van de Leeuwarder Courant): Grietje de Vries vertelt over de door haar ingediende slogans. PBI gaat een wedstrijd houden met als prijs een cadeaubon. Lutz Jacobi stelt zich beschikbaar als jurylid. De naam van Symen Schoustra wordt ook genoemd als jurylid.
 • Sylsbrêge: De kerngroep Sylsbrêge is nu eigenlijk klaar met het werk. Er is een goedbezochte informatieavond gehouden. De overheden zijn er nu mee bezig. Men ligt op schema. Dat is belangrijk i.v.m. subsidies.
 • De Grousterdyk wordt binnenkort als proef enkele weken voor zwaar vrachtverkeer afgesloten.
 • Vraag uit de zaal: Wordt het plan van de Sylsbrêge gesteund door alle omwonenden? Antwoord: Over het algemeen wel, maar men kan t.z.t. bezwaar aantekenen.
 • De voorzitter van MFC It Kattehûs Pier v.d. Meer vraagt het woord en doet een oproep om eens de handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger voor het dorpshuis. Het gaat niet zozeer om een vaste klus, maar ‘gewoon’ eens helpen bij het opruimen, klaarzetten, iets opknappen e.d. Het MFC heeft een gelukkig nog voltallig bestuur, maar samen krijg je toch meer voor elkaar.
 • De scholen houden op 16 mei a.s. weer een Himmeldei.

 

Na de pauze krijgt Lutz Jacobi het woord. Het thema is:

 

“Hoe houden we het dorp leefbaar voor iedereen”

 

Voorzieningen verdwijnen, de behoefte aan zorg thuis of in het dorp neemt toe. We kunnen het hoofdstuk “voorzieningen” in onze dorpsvisie wel gaan actualiseren maar:

 

  Wie zorgen dat besturen, werkgroepen en commissies hun werk kunnen doen?

  Wie organiseren de activiteiten “buurtzorg” waar behoefte aan is?

  Wat is hierbij de functie van ons Dorpshuis “It Kattehûs”?

  Wie helpen bij de uitvoering van al deze activiteiten?

 

Lutz Jacobi heeft jaren in Jirnsum gewoond en geeft haar visie geven op het thema.

De onderwerpen Zorg, Boodschappendienst, Energiecollectief, Samenwerking scholen, Open bedrijvendag, ‘Het dorp kan door de gemeente Leeuwarden worden betaald voor groenonderhoud’, Gemeenschapszin etc. passeren de revue.

Lutz besluit met een advies: Zoek een aantrekkelijk onderwerp voor Jirnsum en ga hiermee aan de slag. Lutz is bereid zelf mee te helpen. Jirnsumers: Wie doet mee?

 

9. Voorzitter Jan Smittenberg bedankt Lutz met een bloemstuk en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng. Hij sluit de vergadering om 22.20 uur.

 

Verslag: Koos Stornebrink
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen