Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 10 april 2012 | door Redactie

0

Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Irnsum gehouden op maandag 5 maart 2012

Aanwezig P. vd Meer namens VVD B’him, B. de Jong namens PVDA, A. Nugteren namens D’66 en plusminus 35 leden incl. de bestuursleden J. Smittenberg, R. Koster, T. Damsma, A. Loorbach en K. Stornebrink.
Afwezig met kennisgeving: Petra Esser, Joyce Stoker, Johan de Jong, Diana Paulusma en Jolanda Bergsma 
1. Opening
Jan opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder dhr. J. vd Weg (gemeente Leeuwarden), dhr. W. Bosma (Elkien) en de mensen van de politieke partijen. Er worden enkele agendapunten toegevoegd.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Op 10 mei is er weer een Himmeldei. De kinderen van beide basisscholen ruimen Jirnsum dan weer netjes op.

3. Verslag van de jaarvergadering van 28 februari 2011 
N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat het probleem m.b.t. het tekort aan bestuursleden nog steeds aan de orde is. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2011 van Plaatselijk Belang Irnsum
Er wordt een vraag gesteld over de lijst met mensen die de AED kunnen bedienen. Jan legt uit dat er nog een probleem is met de huisvesting van de AED bij het Thomashuis. Als alles in orde is worden de mensen benaderd. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2011 van de commissies (zie bijlagen)
Commissies: de verslagen van de commissies worden goedgekeurd.
Richtsje Stornebrink en Sigrid Nugteren vertellen over de fotowedstrijd die onlangs op Jirnsum-online werd gehouden. Anneke Agema komt na loting door de voorzitter als winnaar uit de bus. Haar echtgenoot neemt de prijs (een waardebon van € 50) in ontvangst.
Richtsje Stornebrink neemt na 8 jaar afscheid van Jirnsum-online en krijgt een bloemetje aangeboden. Jirnsum-online kan nog wel wat redactieleden gebruiken!
Scholenbouw: eind maart a.s. is er een informatieavond. Ook de toekomst van Dekamahiem wordt binnenkort besproken met Elkien.
Sylsbrêge: dit project lag 2 jaar stil. De Provincie en de gemeente hebben plannen voor een nieuw ontwerp. PBI, de Stichting Molehiem en de direct omwonenden worden hierbij betrokken. Als er meer duidelijkheid is, wordt er een infoavond georganiseerd.
Al geruime tijd is er sprake van overlast en drugsgebruik bij de garageboxen tussen De Terp en de Douwemastrjitte. De burgemeester heeft de plek bezocht. Er mag nu gesnoeid worden en buurtbewoners gaan helpen deze plek veiliger te maken. 

6. Financieel verslag 2011 en begroting 2012
De kascommissie is nog niet bijeen geweest. Jan stelt voor dat de vergadering, behoudens goedkeuring door de kascommissie (Hieke Peereboom en Siebren Boschma), het financieel jaarverslag goedkeurt. Dat is akkoord.
De nieuwe kascommissie bestaat volgend jaar uit Hieke Peereboom (tweede keer) en Bert de Jong (i.p.v. Siebren Boschma).
De contributie-inning wordt verduidelijkt. Via de Stim fan Jim worden de leden ervan in kennis gesteld dat de betaling niet meer contant kan worden afgehandeld, maar uitsluitend via de bank.

7. Rondvraag
Vraag: in 2010 heeft PBI een pleidooi gehouden om de brug op een andere plek dan die van de huidige fietsbrug te plaatsen. Nu staat de plek vast. Is PBI van mening veranderd? Jan: We hebben de wensen van het dorp ingediend bij de gemeenteraad. De locatie van de brug is belangrijk om een zo veilig mogelijke verkeerssituatie te creëren. We proberen de plannen die overigens nog moeten komen zoveel mogelijk te beïnvloeden. 
Wordt het besluit van de gemeente B’him door L’den overgenomen? Antwoord: De Provincie is voor 100% verantwoordelijk voor dit plan.
Waardoor is de slag verloren om een grotere sporthal te realiseren? Antwoord: De gemeente heeft hier geen geld voor. Ook al had het dorp zelf geld bijeengebracht, dan waren er nog problemen geweest met de exploitatie. Er is veel tijd en energie gestoken, maar helaas zonder resultaat.
Jan van der Meer van Support & Co vertelt hoe onze dorpswinkel Attent ervoor staat: Jirnsum was 4 jaar gelden de tweede winkel van Support & Co. De gemeente B’him steekt geen geld meer in de werknemers (sociale plaatsen) van de Attent. De gemeente is financieel gekort door het Rijk.
Er is nu een groot gat in de begroting. Door de komst van een grote Jumbo-supermarkt in Grou daalde de omzet nog verder.
Het is nu zover dat er in mei 2012 moet worden besloten om het pand weer voor 5 jaar te huren van Elkien. Mocht de omzet niet groeien, dan wordt de winkel wellicht gesloten. Vraag: is er al contact geweest met de gemeente Leeuwarden? Antwoord: Nog niet.
Zodra er weer sociale plaatsen zijn, worden ze in eerste instantie in Aldeboarn geplaatst, dit is een grotere winkel.
De beste oplossing is dat de Jirnsumers meer gaan kopen in de Attent. Jurjen v.d.Weg geeft aan dat de situatie m.b.t. de uitkeringen in Leeuwarden op dit moment vergelijkbaar is met die van B’him.
Nog voor de pauze houden de heren T. Gerber en H. van Reenen van de Jacob Ruurds Nijdamstichting i.o. een presentatie over de Ned. Herv. Kerk. Met mooie dia’s laten ze zien dat het deze kerk veel bijzondere elementen bevat. Na afloop krijgen de aanwezigen een formulier waarop ze kenbaar kunnen maken of men de stichting steunt en wil meehelpen om de kerk voor Jirnsum te behouden. Deze formulieren kunnen bij T. Gerber worden ingeleverd. Helaas kan de Stichting Alde Fryske Tsjerken niets voor Jirnsum betekenen.
Na de pauze krijgt dhr. Jurjen van der Weg, dorpencoördinator van de gemeente Leeuwarden, het woord. In het Fries vertelt hij hoe de herindeling verloopt. Een belangrijke boodschap is dat de inwoners van B’him tot 1 januari 2014 niet in Leeuwarden terecht kunnen voor vragen, plannen en problemen. De heer van der Weg stelt het wel op prijs op de hoogte te worden gehouden van zaken die in Jirnsum spelen. 
Na afloop worden de volgende vragen gesteld:
P.Elzinga: In B’him is sprake van achterstallig onderhoud zoals in Jirnsum op het industrieterrein. Is de gemeente L’den bekend met de feiten? Antwoord: Ja deze zijn bekend. In L’den wordt zeer planmatig gewerkt, maar we mogen er niet vanuit gaan  dat alles binnen 5 jaar is opgelost.
S. Janse: Wat is het beleid van de gemeente L’den t.o.v. dorpshuizen? Antwoord: Er zijn meerdere financieringsmogelijkheden, o.a. een interessante exploitatiesubsidie.
T. Gerber: Jirnsum is vaak achtergesteld bij Grou en Akkrum. De leefbaarheid loopt terug. Komt het goed als we bij L’den horen? Antwoord: Vraag eens in Wijtgaard of men tevreden is. We hebben een zeer betrokken dorpenwethouder.
P. Posthumus: Komt er in B’him een dependance waar rijbewijzen, paspoorten e.d. kunnen worden afgehaald? Antwoord: Hierover wordt nog gesproken.
Opmerking: Voor de Sylsbrêge dreigt een korte termijn oplossing. Antwoord: De gemeente L’den kan op dit moment niet doen. S. Janse merkt op dat het wel verstandig is om de ontwikkelingen in de gaten te houden, want na 1 januari 2014 krijgt L’den hier automatisch mee te maken.
Voorzitter Jan Smittenberg sluit de vergadering tegen de klok van half elf en bedankt de 40 aanwezigen voor hun komst. Jurjen van der Weg krijgt het boek Jirnsum fan Terp nei Terprâne aangeboden.
Verslag: Koos Stornebrink

 
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen