Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 5 juni 2014 | door Redactie

0

Verslag PBI 28 april 2014

Notulen vergadering Plaatselijk Belang Irnsum.

Maandag 28 april 2014.

 

Aanwezig: Helen, Theo, Erik, Sake en Fred.

Afwezig met b.v.v.: Rients.

 
1. Opening en welkom + vaststellen der agenda.

2. Notulen bestuursvergadering 28 april 2014.

Opmerkingen en actiepunten:

 • Rien de Wolff m/z Rein de W.
 • Jitske m/z Jitse.
 • Het adres van de secretaris is helaas verkeerd doorgegeven aan de KVK, door de vorige secretaris.
 • Qua “jeugdsoos” is er, sinds de vorige vergadering, nog niet veel gebeurd; beslissingen na bestuursvergadering Jeugdsoos. Men heeft bij Molenhim aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning t.b.v. een verbouwing.
 • Naam “jeugdsoos” is eigenlijk Jeugdcentrum.
 • Bij “actiepunten” vergeten: wijkagent Marcel de Groot, wiens naam weer niet in de Stim stond…, benaderen voor een stukje in….: de Stim.
 • De notulen gaan naar de bestuursleden PBI en de voorzitters der commissies.
 • Er moet een lijstje komen met alle commissieleden en dergelijke, inclusief hun mailadres.
 • Ter afsluiting van komende notulen komt in het vervolg een lijstje met actiepunten + de uitvoerenden.
 • De agenda wordt 1 week vóór de vergadering gemaakt door de bestuursleden en naar de secretaris gemaild; eventueel met toelichting.

Om 20 uur arriveren Rein en Frits om ons bij te praten over hun plannen met het bedreigde Dekemahiem. N.B.: Erik hoorde bij de plannenmakers, doch trekt zich terug: hij wil, als voorzitter, niet de indruk wekken dat hij “2 petten” op heeft.

Trigger is eigenlijk de afbraak van de “oude school”. Minder huizen betekent ook minder kinderen (derhalve: minder scholen nodig.) Helen werpt tegen dat Dekemahiem niet bepaald kinderrijk is, dus geen rol speelt in de bezettingsgraad van de scholen. Echter, de initiatiefnemers menen dat Elkien een zwalkend beleid voert en steeds minder goedkope huurwoningen bouwt in de dorpen.

Per saldo betekent dat ook minder bewoners van die dorpen, met alle gevolgen van dien: sluiting van winkels, enzovoort.

Een uitgebreide discussie volgt, en uiteindelijk besluit het bestuur van het PBI zich achter de (voorlopige!) plannen te scharen. In principe, (nog) niet in detail.

Onder andere zal er een huis aan huisbrief verspreid worden (zie de bijlage) waarin alles uiteen zal worden gezet, en waar de Jirnsummers al dan niet hun instemming kunnen betuigen.

 
Vervolg “gewone”vergadering, Rein en Frits worden bedankt voor hun toelichting.

 
Punten 3. Ingekomen stukken en mededelingen en 4. Verslagen uit de diverse werkgroepen/commissies.

De secretaris wordt gevraagd een lijst te maken van de binnenkomende post (door het verkeerd doorgeven van zijn adres zal dat geen lange lijst worden…).
Bij de PBI-mail zit ook veel pulp: Afrikanen bieden aan ons miljonair te maken, en sommige dames…… Het leeuwendeel is natuurlijk wél relevant!

Rients heeft een mail gestuurd waarin hij meldde dat wij, als PBI, “een aardig bedrag” ontvangen hebben van wijlen de gemeente Boarnsterhim voor de speeltuin, en van Leeuwarden het …….budget.

Er is, van Leeuwarden, een Buurtveiligheidsonderzoek enquête ontvangen, ingedeeld per wijk en per dorp. Jirnsum springt er redelijk uit. De Marcel de Groot (onze buurtagent) laat weten dat vooral de cafés en de discotheek om extra aandacht vragen (gedrag/misdragingen door alcoholmisbruik). 

5. Wat is de toekomst van het braakliggende terrein, waar eens de katholieke school stond?

 
Erik zou een oproep doen richting werkgroep “Wonen en Groen”. Wellicht is dat te combineren met het braakliggende terrein?

Theo wijst op het bestaan van de uitgebreide brochure uit 2003: “Jirnsum, de toekomst vooruit!”. Die brochure verdient het zeker om nog eens goed door te lezen, het geschrift is nog immer actueel.

Eerst kijken hoe wij dit plan weer kunnen opstarten. Sake weet nog hoe men 11 jaar geleden aan de feiten kwam; bijvoorbeeld via thema-avonden, maar die ontvangen weinig bezoek, helaas. Nagaan of die brochure uit 2003 ook digitaal bestaat.

Het “braakliggende veldje”komt weer aan de orde in de volgende vergadering.

6. Bezoek raadsleden en wethouder aan Jirnsum.

Theo doet verslag: Het bezoek verliep prettig en open. Door dit bezoek is Jirnsum niet langer “het vergeten dorpje”.

Erik: raadsleden van de PVDA (1) en van D 66 (2) hebben ook een rondje door ons dorp gemaakt.

 
7. Wat gaat er, uit de vergadering, naar de Stim en Jirnsum.On-line?

Een verkorte weergave van de notulen.

8. Actiepunten voor het komend jaar.

Behandeling uitgesteld door het late uur; komt de volgende vergadering weer aan de orde.

 
9. Rondvraag, en wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

Sake vraagt of iemand het centrumplan kent. Dat plan komt per mail, zo word toegezegd.

Bijlagen: Rondzendbrief Dekemahiem.

                Takenlijstje.

               Agenda aanstaande vergadering.

Fred de Waart, notulist.

 

 

 

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen