Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 14 maart 2008 | door Redactie

0

Verslag Presentatie Sylsbrêge, 3-3-’08

Voorzitter Renee Ruiten zet de redenen uiteen om tot een nieuw plan betreffende de brug te komen. 

Twee jaar geleden werd in het kader van het Friese Merenproject een brugverhoging op de huidige plek voorgesteld die geen draagvlak in het dorp had. Inmiddels zijn er andere plannen opgesteld en zijn er gesprekken geweest met belanghebbenden. Het beschikbare bedrag is ondertussen verhoogd van 8 ton euro tot 2,1 miljoen nu (provincie-, gemeente- en subsidiegelden).
De argumenten op een rij:
Jirnsum heeft de vernieuwing van de brug al heel lang op haar wensenlijst staan omdat:
1. Wij verwachten dat de brugverhoging de economie van Jirnsum goed zal doen. Meer bootverkeer betekent meer klanten.
2. De verkeersveiligheid is gebaat bij een andere brug dan er nu ligt. De huidige situatie is onoverzichtelijk en onveilig
3. De vernieuwing van de brug dient de kwaliteit van de vaarroute te verbeteren
4. De Sylsbrêge is een belangrijke schakel in het Fr. Meren Project. Zonder een goede aanpassing is verhoging van de bruggen bij Grou zinloos. Met een goede vaarverbinding tussen Grou en Jirnsum raakt het Pr. Margrietkanaal een hoop recreatie vaart kwijt.
5. Als Jirnsum niet kiest voor een goed alternatief bestaat de kans dat de provincie en de gemeente een dwingend voorstel voor de brug doen.

Er zijn drie alternatieven nader uitgewerkt. Elk van de drie alternatieven (ook als er één duidelijke favoriet is) kan stranden op zaken die nu nog niet onderzocht zijn. Je kan je voorstellen dat er bij de alternatieven A en C archeologische redenen kunnen zijn waarop de plannen stranden. Bij alternatief B ecologische redenen.

Dhr. Apperloo is werkzaam voor het Friese Meren Project, zowel voor de provincie als voor de gemeente Boarnsterhim. Vanaf mei 2008 begeleidt hij het Sylsbrêge project namens de gemeente. Hij heeft 2 keer eerder een informatieavond geleid met omwonenden en betrokkenen bij de brug.

De Aanleiding
De vaarroute Akkrum, Jirnsum Grou moet worden opgewaardeerd. De doorvaarhoogte van vier bruggen (3 in Grou en 1 in Jirnsum) moeten omhoog.
Jirnsum heeft er veel belang bij om met een nieuwe brug de verkeersproblematiek aan te pakken.

De Kaders
1) Wie heeft zeggenschap over de brug en omgeving. Je hebt dan te maken met de wet op de Ruimtelijk Ordening, de financiën, eigendomsrecht van de gronden en de besluiten van overheden.
2) Budget
De provincie betaalt 1 miljoen euro, de gemeente betaalt 5 ton euro en overige subsidie is 6 ton gezamenlijk is dat 2,1 miljoen euro.
3) De tijd is vooral belangrijk in verband met het verstrijken van subsidiemogelijkheden. In 2008 moet met de besteding van de 6 ton begonnen zijn, zijn anders vervalt die.
4) Nog niet met alle grondeigenaren is gesproken. Ook omdat het traject nog niet duidelijk is.
5) Onderzocht moet worden wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op ruimtelijk en planologisch gebied. Daarnaast wordt gekeken wat de invloed is van een nieuwe brug op de ruimte.
6) Voor de volgende onderwerpen geldt hetzelfde. De ecologische, archeologische en cultuurhistorische aspecten dienen onderzocht te worden,
7) PBI onderzoekt het draagvlak in het dorp voor één van de varianten.
8) De gemeenteraad maakt in het proces uiteindelijk een keuze voor een alternatief en zal zich mede laten leiden door de keuze van het dorp..

“Roet”
1. De gemeente Boarnsterhim staat, i.v.m. de financiële problemen, onder preventief toezicht door de provincie. De provincie kan de raad opdragen de toegezegde 5 ton voor de brug ergens anders voor te gebruiken.
2. De bezwaren en planologische procedures kunnen zo lang duren dat daardoor het budget overschreden wordt en de subsidietermijn overschreden.

De alternatieven
Zie hiervoor het kaartje dat in de bijlage gevoegd is.
A De nieuwe brug komt iets noordelijker dan de oude over het zwemstrandje met een stukje rondweg richting de zendmast. Fietspad kan op diverse manieren ingetekend worden.
B De nieuwe brug komt verder weg bij het gemaaltje over breder water. Er komt een langer stuk rondweg bij tot de Learewei.
C Een bypass (parallelvaart) achter de woonarken langs

Bij alternatief A en B is de vaarweg bij de Sylsbrêge te smal. Er moet goed worden nagedacht hoe de vaarveiligheid daar verbetert kan. De overlast voor de woonarken moet beperkt blijven.

Alternatief B creëert meer ruimte dan A voor bv. wonen of recreatie. Hier kan positief of negatief over gedacht worden.
Alternatief B doorkruist een door de provincie aangewezen gaaf landschap. Het is een waardevol agrarisch gebied en broedplaats voor grutto’s. Er is een actiecommitee opgericht tegen de weg tussen Jirnsum en Friens.
Alternatief C doorkruist het historisch monument de Leppedyk en houdt een omlegging van de Boarn in. De bestaande Sylsbrêge blijft een knelpunt voor het verkeer.

In het kader van vooronderzoek heeft Johan Apperloo betrokken ambtenaren gevraagd een reactie te geven op de alternatieven. Dit zijn dus niet de wethouders en niet de raad!
Zij wijzen alternatief C af omdat de Boarn verlegd wordt, de Leppedyk doorsneden wordt, 2 bruggen nodig zijn en de verkeersproblemen niet opgelost worden.
Alternatief A en B zijn interessant. B biedt de meeste kansen maar gaat ook door gaaf landschap met een hoge natuurwaarde.

De kosten
Alternatief A kost ca1.9 miljoen
Alternatief B kost ca 2.3 miljoen
Alternatief C kost ca 1.6 miljoen
Deze bedragen zijn zonder de kosten voor de grond.

Het vervolg
PBI vindt het erg belangrijk de mening van het dorp hierover te vragen en organiseert daarom een dorpsraadpleging. Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen zullen stemmen. We vragen iedereen van 18 jaar en ouder zijn of haar stem uit te brengen op één van de alternatieven. In de Stim van maart zit een bijlage met de dorpsraadpleging.
In iedere krant zitten 3 stembiljetten. Iedere volwassen Jirnsumer mag 1 keer zijn of haar stem uitbrengen. De gemeenteraad hecht veel waarde aan de mening van het dorp. Omdat we een zo hoog mogelijke opkomst willen. halen we de stembiljetten op in de week na Pasen van 25t/m 27 maart. U kunt de stembiljetten natuurlijk ook in leveren bij de bestuursleden. Er zal een overzicht bij zitten met de plus- en minpunten van elk alternatief. 

Voor alle duidelijkheid, elk van de drie alternatieven (ook als er een duidelijke favoriet is) kan stranden op zaken die nu nog niet onderzocht zijn.
Wij hebben als bestuur draagvlak nodig om sterk te staan t.o.v. de provincie en de gemeente. Daar moet het dorp zich over uitspreken. Doe dat dus door middel van deze dorpsraadpleging en………. 

Kies!!!
De keuze van het dorp brengen we over aan de gemeente. Dan volgt een voorstel van Burgemeester en Wethouders aan de raad, grondaankopen, inspraakprocedures (art. 19 lid 1), onderzoeken, de technische uitwerking en uiteindelijk de realisatie. Dit jaar moet een duidelijke start gemaakt zijn!

Vragen en antwoorden in het kort…

Niek Haringsma vraagt of het dorp het besluit moet nemen.
Apperloo: Het College wil dit jaar een besluit nemen en wil zich door het dorp laten leiden (het ‘roet’ in aanmerking genomen…..)
Bert Kleinbekman vraagt wat er gebeurt als de 600.000 subsidie wegvalt.
Apperloo: dat het maar de vraag is of de provincie dan het geld er bij wil doen….
Hilda de Jong vraagt of er geld beschikbaar zal komen voor aanlegplaatsen etc. Apperloo: in de 2e fase (2007-2013) is er meer geld voor walvoorzieningen, maar dit is nog niet toegewezen aan Jirnsum.
Aukje Woltman vraagt hoe subjectief alle ideeën zijn: wat gaan andere ambtenaren in andere tijden besluiten? Apperloo bevestigt dat e.e.a. subjectief is.
Alice Jongbloed vraagt of A en B de Moezel doorsnijden. Dit is het geval
Cilia Andela vraagt 1) wat er verder in Friesland aan het ontlasten van het PM-kanaal wordt gedaan.
Apperloo: elders wordt ook in versneld tempo gewerkt aan andere routes vanwege de steeds grotere vrachtschepen.
2) of er inmiddels is onderzocht hoe de verkeersoverlast op een andere manier kan worden opgelost, zoals beloofd door wethouder de Vries.
Apperloo antwoordt dat er nog een onderzoek loopt.
Piet Elzinga mist in het overzicht van de kosten de aankoop van de grond.
Apperloo: Dat klopt de grondprijzen zitten nog niet in de begroting. Misschien zijn er nog andere partijen nodig (bv. woningcorporatie)
Aukje Woltman vraagt 1)of bij A en B het vaarprobleem opgelost is.
Apperloo benadrukt dat het zo gemaakt moet worden dat het opgelost is, er zijn veiligheidseisen van de overheid. Lukt dat niet dan gaat het niet door.
2) waar de post onvoorzien voor is.
Apperloo: Dit zal zijn voor bv. oeverbescherming, grond, compensatie schade.
Douwe Hokwerda vindt dat boten met veel pk´s te hoge golven zullen maken. Hij ziet alleen wat in C, en dan nog wat oostelijker.
Apperloo antwoordt dat over de vaarklassegrootte door de provincie is nagedacht, en dat gemeente geen voorstander is van een plan C verder naar het oosten, vanwege de cultuurhistorie, en dat de boten dan Jirnsum voorbij zullen varen. Combinatie van A en C is veel te duur.
Cilia Andela vraagt wat het belang van Jirnsum bij deze plannen is.
Renee antwoordt dat het belang is verwoord aan het begin van de presentatie en in de dorpsvisie staat.
T. de Wolff van de actiegroep tegen alternatief B vraagt aan de zaal of een avond beleggen over hun ideeën een idee is.
Een deel van de aanwezigen antwoordt bevestigend.
Aukje Woltman vraagt waar de cijfers over de werkgelegenheid in de recreatie vandaan komen.
Apperloo bevestigt dat het toerisme de grootste inkomstenbron in Friesland is, maar dat alles natuurlijk maar voorspellingen zijn.
Tjalling Gerber vraagt naar de invulling van de detaillering, en zegt dat mensen met plannen en ideeën moeten komen.
Dhr. Poiesz vraagt hoever ze zijn op de rest van de route (spoor- en verkeersbrug). Apperloo: de provincie vraagt Prorail en Rijkswaterstaat er mee aan de slag te gaan. Wordt dit jaar duidelijk.
– Baukje Terwisscha van Scheltinga vraagt of de gemeente niet bij hoeft te dragen aan voornoemde bruggen. Dat hoeft inderdaad niet. Wel aan de brug bij Biensma.
Rinske Sytema vraagt of het argument voor nieuwe woningbouw reëel is, zij vindt extra ruimte in het buitengebied daarvoor zonde.   Jitske Tuimaka van Welkom antwoordt dat Jirnsum in de prognoses van de provincie niet vooraan staat. Dat Welkom kijkt naar inbreiding en nieuwbouw in de verhouding 50/50%.
Er is krimp in de migratiecijfers, niet veel extra woningen nodig, dus zij geeft het advies voorzichtig te zijn. Volgende week komen de cijfers van de woningbehoefte.
Rinske Sytema vraagt wat de verbetering van de veiligheid is op de plek waar de nieuwe routes uitkomen op de Rijksweg. Het antwoord is dat dit rotondes zullen zijn. Zij benadrukt dat bij een rotonde bij de Learewei het verkeer niet per abuis op de Learewei terecht moet komen. Ook vreest zij een toenemende drukte richting Flansum.
Bert Kleinbekman verwoordt zijn dilemma: hij is voor oplossing van het verkeersprobleem maar hij zit niet te wachten op druk bootverkeer achter zijn huis langs.
Tj. Gerber heeft Welkom gehoord en vraagt zich af wat de rol van de projectontwikkelaar is. Apperloo antwoordt dat die zo hun eigen visies en dynamiek hebben, die je kan benutten. De partijen moeten met elkaar om tafel.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen